Rugpjūčio 25–27 d. Kaune ir Betygaloje – atsisveikinimas su pernai kalnuose žuvusiu kun. Viktoru AUKŠTAKALNIU (1958–1988–2014)
Paskelbta: 2015-08-20 11:14:54


 A†A KUNIGAS VIKTORAS AUKŠTAKALNIS
(1958–1988–2014)

2014 metų rugpjūčio 27 dieną, eidamas 56-uosius metus, Prancūzijoje kalnuose žuvo Betygalos parapijos klebonas kunigas Viktoras Aukštakalnis.

Kunigas Viktoras Aukštakalnis gimė 1958 metų spalio 4 dieną Kaune, Aukštosios Panemunės parapijoje. 1965–1976 metais mokėsi Kauno ketvirtojoje vidurinėje profesinėje technikos mokykloje, ją baigęs tarnavo sovietinėje armijoje. Grįžęs iš karinės tarnybos ketverius metus dirbo vairuotoju Kauno šeštojoje autotransporto įmonėje.

1983 metais Viktoras Aukštakalnis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Dar besimokant seminarijoje vadovybė pastebėjo karštą ir staigų jo būdą. Charakteristikoje prieš jam priimant šventimus atkreipiamas dėmesys, jog turi sąžiningą požiūrį į dvasines pratybas, pabrėžiama, kad mėgsta bendrauti su žmonėmis ir greitai randa kontaktą. Iš tiesų šie bruožai ir ateityje formavo jo kunigiškąjį ir žmogiškąjį charakterį.

Kunigu Viktoras Aukštakalnis buvo įšventintas 1988 metų gegužės 29 dieną ir paskirtas vikaro pareigoms Ukmergės Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Ten metus pasidarbavusiam kunigui Viktorui kardinolas Vincentas Sladkevičius, neatitrūkstant nuo pastoracinio darbo Ukmergės bažnyčioje, pavedė rūpintis Pašilės bažnyčios remontu. Jaunasis kunigas su visu uolumu kibo į šį darbą, drauge nuoširdžiai jungėsi į tuo metu kylantį nepriklausomybės judėjimą.

1991 metų rugpjūčio 27 dieną kunigas Viktoras Aukštakalnis skiriamas Viduklės parapijos klebonu. Viduklėje nuo 1992 metų slaugė ir išlaikė sunkiai sergantį kunigą Algirdą Mocių, rūpinosi parapijos gerove, organizavo žmonių atvežimą į sekmadienio pamaldas bažnyčioje, rūpinosi našlaičiais. Praėjus aštuoniems mėnesiams jam pavedama aptarnauti ir Paupio parapiją, o 1997 metų gegužės 22 dieną jis skiriamas dar ir Žalpių parapijos administratoriumi, drauge gauna pavedimą globoti ligtolinį tos parapijos kleboną kunigą Juozapą Razmantą. Reikia pasakyti, kad šią broliškumo pareigą kunigas Viktoras atliko tikrai rūpestingai ir nuoširdžiai.

1998 metais kunigas Viktoras Aukštakalnis paprašė leidimo pratęsti teologijos studijas, siekdamas įgyti pastoracinės teologijos licenciato laipsnį. Prisidėjo dar ir papildomos kelionės į paskaitas Kaune, tačiau kunigui Viktorui tai nebuvo priežastis apleisti aptarnaujamų parapijų reikalų.

2000 metų kovo mėnesį kunigas Viktoras Aukštakalnis paskiriamas Betygalos, Paliepių ir Ugionių parapijų klebonu. Betygaloje jis dirbo iki pat savo mirties. Jo klebonavimo metais Ugionių parapija buvo prijungta prie Betygalos parapijos. Kaip visuomet, kunigas Viktoras uoliai rūpinosi jam pavestų parapijų tikinčiųjų reikalais. Ko gero, būtų sunku rasti kitą kunigą, kuris gegužinių ar birželinių pamaldų kasdien vyktų į kiekvieną savo aptarnaujamą parapiją. Tvarkė bažnyčių pastatus, sau asmeniškai neskirdamas didelio dėmesio. 2011 metais, mirus Vosiliškio parapijos klebonui, jis mielai sutiko prisiimti ir Vosiliškio parapijos klebono pareigas.

Tas nuolatinis skubėjimas vertė kunigą Viktorą ieškoti poilsio, bent trumpų atsipalaidavimo valandėlių sau. Nuo 1995 metų, kai pakviestas žymiojo alpinisto Vlado Vitkausko drauge su juo užkopė į Kilimandžaro kalną, jis kasmet stengdavosi išvykti į kalnus, sakydamas, kad toje aukštumoje atsipalaiduoja, gali pasijausti esąs vienas su Dievu.

Taip ir 2014 metų rugpjūčio mėnesį kunigas Viktoras išvyko į Prancūziją, ketindamas įkopti į Monblano kalną. Atrodo, jau ne kartą atlikus panašią kelionę, ypatingo pavojaus nevertėjo tikėtis, tačiau viskas pasisuko kitaip. Paskutinį kartą su juo buvo kalbėtasi rugpjūčio 26 dieną, kuomet jis pasakė, kad rytą kops į kalnus. Po to daugiau jokių žinių apie jį niekas nebesulaukė, telefonas buvo išjungtas. Veltui savo klebono laukė parapijiečiai, artimieji ir kolegos. Atliekant tyrimą, nustatyta, kad 2014 metų rugpjūčio 27 dieną kunigas Viktoras Aukštakalnis žuvo, nukritęs nuo stataus šlaito. Jo palaikai, atlikus DNR ekspertizes, buvo kremuoti. Dėl teisinių sudėtingumų tik pastaruoju metu jie pargabenti į Lietuvą.

Kunigo Viktoro Aukštakalnio palaikai 2015 metų rugpjūčio 25 dieną bus pašarvoti jo gimtojoje Kauno Aukštosios Panemunės parapijos bažnyčioje, o vakare, 18 valandą, joje aukojamos šv. Mišios. Po Mišių palaikai bus išvežti į Betygalą ir pašarvoti parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios aukojamos rugpjūčio 27 dieną 12 valandą. Laidojamas Betygalos bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune