ŠILINĖS. Malda už visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojus bei jų šeimas (2017 09 11)
Paskelbta: 2017-09-11 16:03:33

Nuotraukos – Marijos Stanulytės

Nuotraukos – Marijos Stanulytės, arkivyskupijos Carito

„Mūsų malda yra už jus“, – sakė Šiluvos aikštėje rugsėjo 11 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, sveikindamas į Šilines atvykusius Vidaus reikalų ministerijos, Policijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų vadovus ir pareigūnus, jų šeimas ir artimuosius, pamaldose giedojusį VRM „Sakalo“ vyrų chorą (vad. Romas Makarevičius) bei reprezentacinį pučiamųjų orkestrą (vad. Egidijus Miknius), taip pat visus Šiluvos piligrimus.

Tęsiant tradiciją į atlaidus pakviesti įvairias visų bendrajam gėriui tarnaujančias visuomenes grupes, šią dieną sunkioje, bet labai reikalingoje tarnystėje Dievo palaimos prašyta pareigūnams, kurie rūpinasi visuomenės ir valstybės apsauga, užtikrindami saugų ir ramų Lietuvos žmonių gyvenimą.

Pamaldose kartu su vidaus reikalų sistemos darbuotojais, policininkais, ugniagesiais-gelbėtojais, sienų apsaugos, prokuratūros darbuotojais, jų artimaisiais dalyvavo ir vadovybė: Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis, Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Kęstutis Lukošius, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas Štabo viršininkas pulkin. Vidas Mačaitis bei Generalinio prokuroro pavaduotoja Margarita Šniutytė-Daugėlienė.

 Į aikštę vidudienį pareigūnai atžygiavo eisena. Prieš iškilmingą Eucharistiją katechezėje Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui kun. Vilius Viktoravičius atkreipė dėmesį į Mergelės Marijos tarpininkavimą tarp Dievo ir žmogaus. Kiekvienas trokštame supratimo – Dievo Motina gerai supranta mus ir perduoda savo Sūnui Jėzui mūsų problemas, rūpesčius. Kanos vestuvėse Marija praneša Jėzui apie vestuvininkų bėdą pritrūkus vyno, o toliau liepia tarnams elgtis, kaip jos Sūnus įsakys. Marija nukreipia į Jėzų, prašo Jo klausytis.

Pasak kun. V. Viktoravičiaus, kai pritrūkstame ramybės, ieškome sprendimų, melsdamiesi turime įsiklausyti, kokia yra Dievo išmintis, koks yra Jo atsakymas. Marija vaizduojama su Kūdikiu ant rankų – mums taip pat reikia kūdikiško pasitikėjimo. Klausydami Dievo, galime priimti geriausius sprendimus, kad mūsų ir šalia esančių gyvenimas būtų laimingesnis.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas CO, kunigai, tarnaujantys policijos kapelionais bei atvykusieji iš įvairių vyskupijų.

Homiliją pasakęs Šiaulių vyskupas E. Bartulis padėkojo pareigūnams ir jų šeimoms, vaikams, kurie stengiasi palaikyti jų tarnystę supratimu, malda.

„Mes daugiausia gesiname blogio gaisrus, o turime žvelgti į priežastis“, – sakė ganytojas, visų dėmesį atkreipdamas į Dievo meilės mokytoją Mergelę Mariją, kuri pati vykdė Dievo meilės įsakymą ir trokšta mums išgelbėjimo bei amžinojo gyvenimo.

„Vien dėl to, kad mes nepažįstame Jėzaus, darome tiek daug klaidų gyvenime“, – sakė Šiaulių vyskupas, pabrėždamas, jog be meilės sunki tampa prevencija ir pastangos sumažinti blogį. Jauni ir įpykę žmonės kali kalėjimuose, atsidūrę ten todėl, kad nepažįsta meilės ir Dievo. Jų kelias labai sužalotas.

Pal. Teofilius Matulionis, pasak vysk. E. Bartulio, labai paprastas žmogus, tačiau gebėjęs nepaprastai mylėti Dievą ir žmones, užjausdavęs ir savo tardytojus.

Homilijoje paraginta pasitikėti ne pasaulio dvasia, bet Dievu, prie įstatymų kodeksų knygų laikyti ir Šventąjį Raštą. Tik gerai darbai iš meilės Dievui gali pakeisti Lietuvos ir pasaulio veidą.

Liturgijos pabaigoje visų vardu žodį taręs VRM kancleris A. Stončaitis padėkojo už maldą ir  ypač už pastarųjų metų aktyvesnį Bažnyčios Lietuvoje bendradarbiavimą padedant prekybos žmonėmis, smurto sumažinimo prevencijoje ir šia proga įteikė simbolinę dovaną Kauno arkivyskupui.

Pamaldos užbaigtos LR himnu.

Šią dieną piligrimams patarnavo Ukmergės dekanato kunigai, o dekanato karitiečiai vaišino arbata Carito palapinėje. Šioje palapinėje kasdien teminius pokalbius rengiantis Caritas rugsėjo 11 d. kvietė į susitikimą tema „Nusikaltimas ir bausmė: o kaip sugrįžti…? “ Temą pristatė Kauno arkivyskupijos Carito programos „Benamių ir nuteistųjų integracija“ darbuotojai Mindaugas ir Vitalija bei savanoriai, keletą metų lankantys nuteistuosius. Pastebima, kad nelengva priimti tuos, kurių klaidos skaudžiai paliečia procese dalyvaujančius žmones.  „Susitikimų palapinėje“ apsilankė Nomeda Urbonavičienė, Kauno apygardos vyriausioji prokurorė. Susitikimo metu dalijomės mintimis apie teisminius procesus bei svarstėme gailestingumo ir teisingumo pusiausvyrą teisminių nuosprendžių priėmime. 

Šv. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje buvo meldžiamasi už senelius, vienišus žmones ir jais besirūpinančius, prašoma drąsos nuteistiesiems atsiverti Gailestingumo Dievui, dėkojama už pal. Teofiliaus skatinimą gyventi dorai ir blaiviai, meldžiama Dievo gailestingumo praradusiems viltį ir tikėjimo malonę. Giedojo Ramygalos, Šiaulių Šv. Jurgio, Lygumų, Viduklės parapijų chorai.

Vakaro šv. Mišios meldžiant vilties ir apsisprendimo suklydusiems grįžti į prasmingą gyvenimą dėl oro sąlygų vyko Bazilikoje, kurią, kaip ir kitas sakralias erdves Šiluvoje, atlaidams savo rankomis ir širdimis kurtomis gėlių kompozicijomis atlaidams išpuošė Karaliaus Mindaugo profesinio centro floristai.

Į Mišių dalyvius iš maloningojo atvaizdo didžiajame altoriuje savo mylinčiu žvilgsniu žvelgė Šiluvos Dievo Motina su Kūdikiu. O kaip mes žvelgiame į kitą žmogų, kaip priimame kitą su „padžiūvusia ranka “ (plg. Lk 6, 6)? Apie tai homilijoje kalbėjo Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas CO, ragindamas mąstyti: kaip į mus žvelgia mylintis Viešpaties žvilgsnis ir koks yra mūsų žvilgsnis į kitą? Ar matome kitame Dievo vaiką, ar meldžiamės už kitą, ar patikime juo, ar pažadiname Dievo karalystę kitame žmoguje? „Kiekvienas esame įsikalinęs – savo nuodėmėse, savo teisume“, – sakė vyriausiasis policijos kapelionas, kviesdamas prašyti Dievo Motiną tapti malonės tiltu nutolusiems žmonėms, „sujudinti vandenį“ mūsų pačių ir kito išdžiūvusiose širdyse, melsti, kad Šventoji Dvasia visa atgaivintų.

Rugsėjo 12-ąją atlaiduose – Lietuvos kariuomenės diena >>

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune