Kauno I dekanato kunigų konferencijos tema – bažnytinė komunikacija (2019 12 10)
Paskelbta: 2019-12-10 17:27:34

Gruodžio 10 d. Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje vyko paskutinė šiais metais Kauno I dekanato kunigų konferencija tema „Kodėl ir ką Bažnyčia komunikuoja?“

Konferencijoje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas, Kauno arkivyskupijos pašaukimų pastoracijos sielovadininkas, institucinės socialinės komunikacijos licenciatas kun. Gintaras Blužas OFS ir Kauno miesto parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai, kunigai.

Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Vėliau dekanas mons. V. Grigaravičius pristatė konferencijos prelegentą kun. G. Blužą OFS.

„Šiandien efektyviausia yra toji žinia, kuri yra pajėgi sukurti asmeninį kontaktą, esantį neatskiriama kiekvienos evangelinės komunikacijos dalimi“, – kalbėjo kun. G. Blužas.

Pradėdamas nuo Švenčiausiosios Trejybės komunikacijos, kuri yra nukreipta į žmogaus išganymą, kun. Gintaras atskleidė pagrindinius bažnytinės komunikacijos bruožus. Minėta, kad Bažnyčios institucinė komunikacija siekia perteikti institucijos identitetą ir vertybes, kuriomis ji remiasi.

Bažnyčios tapatybė yra jos komunikacijos išeities taškas, kuris privalo būti harmonijoje su komunikacijos turiniu, metodais ir tikslais. Taip pat buvo pažymėta, kad Bažnyčios institucinės komunikacijos uždavinys yra įvaizdžio ir tapatybės atitikimas, bei akcentuota dialogo ir gebėjimo klausytis svarba. „Komunikuoti – tai kurti bendrystę per dialogą. Manau, kad raktas į efektyvią komunikaciją yra gebėjimas klausytis“ , – be kita, sakė kun. G. Blužas.

Po šio pranešimo dekanas pristatė aktualius sielovadinius klausimus. Buvo aptarta, kaip iškilmingiau švęsti Dievo Žodžio sekmadienį 2020 metų sausio 26 dieną. Dekanas kvietė parapijų klebonus ir rektorius atkreipti dėmesį į popiežiaus Pranciškaus kvietimą ir tinkamai pasiruošti šiam svarbiam  sekmadieniui.

Buvo pristatytas 2020 metų biudžetas Kauno I dekanato institucijų veiklai remti, jis sudaro 32 600 tūkst. eurų. Po diskusijų biudžetas buvo patvirtintas.

Prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS iškėlė kausimą, kaip paskatinti naujų kunigystės pašaukimų, taip pat pristatyta ateinančių metų privalomų kunigams rekolekcijų  datos.

Pabaigoje dekanas mons. V. Grigaravičius pristatė misionieriaus kun. Kastyčio Šulčiaus (tarnaujančio Almatoje) prašymą paremti lėšomis remontuojamą namą tikintiesiems, kuriame jie galėtų rinktis į bendrą maldą. Po diskusijų buvo pritarta šiam projektui.

Konferencija baigta bendryste prie pietų stalo. Dekanas padėkojo kunigams už bendrystę ir solidarumą, palinkėjo ramių, šiltų Šv. Kalėdų.

Kita konferencija numatoma 2020 metų sausio 3 d.

Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune