Archyvo įrašas

Homilijos ir pamokslai
Arkivyskupija
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
Gyvenk mūsų širdžių šventovėse
2004-07-22
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
Homilija Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Šiluvos Švč. M. Marijos koplyčios pašventinimo pamaldose 2004 m. liepos 22 d.
Susiję:

Gyvenk mūsų širdžių šventovėse

Homilija Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Šiluvos Švč. M. Marijos koplyčios pašventinimo pamaldose
2004 m. liepos 22 d.

Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos
aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.

Šiandien mes susirinkome čia švęsti Eucharistiją ir pašventinti Kristaus Prisikėlimo bažnyčios, Tautos Šventovės, koplyčią, skirtą Šiluvos Švč. Mergelės Marijos garbei.

Esame kartu liudininkai tikrove tampančios mūsų tėvų ir senelių svajonės. Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Kaune, padėkos ženklas Dievui už mūsų Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, žingsnis po žingsnio tampa mūsų dabarties tikrove.

Balta, tarsi Prisikėlusio Kristaus šviesos nutvieksta, ji ateina būti su mumis, ateina į mūsų dienų dabartį nešdama Dievo palaimą ir viltį. Ateina melstis su mumis ir už mus, kad mes, mūsų Tėvynė, turėtų kitokią ateitį.

Iškilusi virš miesto, tarytum prisikėlęs Kristus Šventovė kasdien mus laimins kryžiaus ženklu, pergalės prieš nuodėmę ir blogį galia. Velykų ryto veidu jį žvelgs į mūsų širdis ir mokys mylėti Dievą visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis, o artimą – kaip save patį. Tarytum Dievo Apvaizdos akis iš dangaus ji žvelgs į mūsų kelius, mūsų protus ir sąžines ir dovanos Dievo Įsakymų šviesą, kad mes nepaklystume, kad mūsų dienos nepasibaigtų pražūtimi. Tarytum angelas iš dangaus, po savo baltu šventovės sparnu ji glaus visus vargdienius, praradusius tikėjimą ir viltį, nematančius gyvenimo prasmės. Kaip Viešpaties pasiuntinys ji saugos mūsų miegą, mūsų poilsį ir širdies ramybę. Mylinčia Aukščiausiojo ranka ji lydės mūsų šeimas, vaikučius ir jaunimą. Tarsi dieviškosios tiesos žiburys ji apšvies mūsų protus ir širdis, kad nesuvedžiotų ir nepaklaidintų melo dvasia. Kaip arkangelas Mykolas, ji kovos prieš blogio slibiną ir mokys mus būti šviesos ir tiesos vaikais.

Mes turime tapti šios Šventovės dalimi, gyvaisiais akmenimis. Turime kasdien melsti, kad Dievo šventumas prasiskverbtų pro žmogiškų silpnybių ir nuodėmių debesis, nugalėtų visas kliūtis ir sušvistų mumyse dieviškos šviesos vaiskumu. Turime melsti, kad Bažnyčia būtų šventa, šventųjų Bažnyčia, Bažnyčia, skelbianti Dievo šventumą, teisingumą, gailestingąją meilę.

Dievo karalystė, esanti tarp mūsų, yra Jėzus Kristus, nukryžiuotas ir prisikėlęs, esantis su mumis per visas dienas iki laikų pabaigos. Meldžiame, kad ši Dievo karalystė ateitų į mūsų širdį ir mes priklausytume ne nuodėmės, tamsos ir blogio karalystei, bet Kristui.

Virš Šventovės iškilusi ši Šiluvos Švč. Mergelės Marijos garbei skirta koplyčia išreiškia mūsų giliausią pasitikėjimą ir meilę Dievo Motinai. Į jos mylinčias rankas pirmiausia sudedame kankinių ir tremtinių, žuvusiųjų už tikėjimą ir Tėvynę auką. Atnešame čia visų geros valios žmonių gėrio pastangas, kasdienį darbą ir triūsą. Atnešame mūsų visų tikėjimą, viltį ir meilę.

Švenčiausioji Dievo Motina Marija, visi mes esame tavo vaikai. Nuo amžių tu globoji mūsų Tėvynę, kiekvieną iš mūsų Šiluvoje motiniškai glaudi prie savęs. Iš šios, tavo garbei skirtos Šventovės pažvelk į mus visus, į mūsų miestą ir Tėvynę. Mes esame Tavo vaikai!

Neleisk mums nutolti nuo tavo mylimojo Sūnaus. Gailestingu ir maloningu veidu pažvelk į mus, nusidėjėlius. Būk su mumis per visas dienas ir gelbėk mus nuo piktojo.

Tik tu, Motina Švenčiausioji, gali išgelbėti ir sugrąžinti mus savo Sūnui. Tik stebuklingoji Dievo Apvaizdos galia yra mūsų vilties ir tikėjimo ateitimi pagrindas.

Tavo motiniškas gerumas mus įpareigoja visuomet tikėti Dievo tėviška meile ir rūpestingumu. Įpareigoja būti tavo Sūnaus Velykų slėpinio liudytojais. Įpareigoja pasitikėti išskirtine maldos galybe ir kasdieniu Viešpaties artumu.

Gerasis Dieve! Dalyvaudami tavo Sūnaus išganymo aukoje dėkojame už visas mums nuolat teikiamas tavo malones. Dėkojame už mūsų Tėvynės laisvę, už jos dabartį ir ateitį. Meldžiamės už kritusius dėl Tėvynės laisvės. Meldžiamės už visus šios Šventovės statytojus ir geradarius, už mūsų miestą, už visus Kauno gyventojus. Meldžiamės už Lietuvą ir jos žmones.

Būk su mumis gerasis, Viešpatie! Gyvenk mūsų širdžių šventovėse! Žvelk į mus giedriu veidu!

Amen.

† Jonas IVANAUSKAS
Kauno arkivyskupijos augziliaras
<< atgal