į pirmą puslapį
Mums reikia Jėzaus
Paskelbta: 2018-08-27 07:25:30

 2018 m. rugpjūčio 26 d.
Homilija švenčiant Padėkos už laisvę dieną su piligrimų eisenomis Šiluvoje

Brangūs tikintieji,

atėjome į šią baziliką su malda ir vedami kryžiaus. Tuo norime pasakyti, jog pasirinkome Kristų. Mums rūpi Šiluvoje išsakytas Mergelės Marijos troškimas, kad būtų garbinamas Jos Sūnus.

Šio sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai ragina apsispręsti, kam norime tarnauti, ką gerbti. Jozuė, surinkęs visą Dievo tautą, klausė, ar ji tikrai nori tarnauti Viešpačiui. Tauta prisiminusi Dievo nuveiktus darbus – išlaisvinimą iš Egipto vergijos, stebuklus ir pagalbą jų kelyje į Pažado žemę – ryžtingai sakė tarnausianti Viešpačiui. Žinome, kaip nelengva buvo išlaikyti šį pažadą, kaip dažnai kildavo pagundų remtis svetimomis galybėmis, svetimais dievais.

Jėzus taip pat klausia apaštalų: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ Daliai Jėzaus klausytojų jo žodžiai pasirodė nepriimtini, ir jie pasitraukė nuo jo. Reikėjo apsispręsti. Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“ (Jn 6, 67). Apaštalai apsisprendė už Jėzų.

Kiekvienam mūsų taip pat reikia apsispręsti. Tikinčiajam kyla klausimų, net abejonių ir tai nieko nuostabaus. Svarbu ieškoti atsakymų, nelikti abejingam. Pasirinkti ne visada lengva. Apaštalams – dėl kietų Jėzaus žodžių, kurių jie nesuprato. Mums – gal dėl tikėjimo keliamų reikalavimų ar dėl priešiškumo, su kuriuo šiandien sutinkamas tikėjimas, ar dėl Bažnyčios narių netolimoje praeityje padarytų pasibaisėtinų nusikaltimų, apie kuriuos dabar sužinome. Tačiau tikrai tikiu, kad Viešpats padės įveikti sunkumus ir likti su Juo, leis patirti, kad tik Jis gali teikti saugumo ir stiprybės net audrų metu. Be Jo mes kaip namas be atramos, be pamatų.

Popiežius Pranciškus primena: „Viskas, ką mums duoda pasaulis, nepasotina begalybės troškimo. Mums reikia Jėzaus, reikia būti su Juo, maitintis prie Jo stalo, maitintis amžinojo gyvenimo žodžiais. Tikėti Jėzų – tai statyti Jį į savo gyvenimo centrą, kad jis būtų mūsų gyvenimo prasmė. Kristus yra ne priedas, bet „gyvybės duona“, pagrindinis maistas. Susisieti su Juo tikėjimo ir meilės ryšiais nereiškia būti pavergtiems, tai reiškia būti iš tiesų laisviems.“

Kaip tik šiomis dienomis Šventasis Tėvas dalyvauja Airijoje vykstančiame Pasauliniame šeimų susitikime. Kita tarptautinė Jo kelionė bus į Lietuvą. Dubline viena jauna pora popiežiaus klausė, kaip perduoti tikėjimą vaikams. Šventasis Tėvas nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

Atminkime šį paraginimą ir melskimės už Šventąjį Tėvą ir visą Bažnyčią. Tegul Mergelė Marija moko mus apsispręsti už Jėzų, priimti Jį į savo gyvenimą ir su Juo gyventi.

+ Lionginas VIRBALAS SJ

Kauno arkivyskupas metropolitas