į pirmą puslapį

Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ

KAUNO ARKIVYSKUPAS EMERITAS

Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
El. p.

Gimęs 1961 07 06
Kunigas 1991 05 30
Vyskupas 2013 08 10
Kauno arkivyskupas emeritas nuo 2019 03 01
 

 

 

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ gimė 1961 metų liepos 6 dieną Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 metais baigęs Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla), dvejus metus studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute (šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universitetas).

1981–1983 metais atliko karinę tarnybą sovietinėje armijoje. 1983 metais stojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip dvejus metus dirbo zakristijonu Linkmenų (Ignalinos r.) parapijoje ir studijavo filosofiją bei teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 metais buvo priimtas į Kunigų seminariją, o 1989 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną atliko tęsdamas studijas seminarijoje, nes tuo metu vienuolijos dar negalėjo veikti viešai.

1991 metų gegužės 30 dieną buvo įšventintas kunigu ir išvyko į Romą tolesnių studijų. Studijavo dvasingumo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete, kuriame 1994 metais jam suteiktas teologijos licenciato laipsnis. Studijų metais bendradarbiavo Vatikano radijo lietuvių redakcijoje.

1994 metais dirbo jėzuitų naujokų vadovo padėjėju Austrijoje ir lankė Šventojo Rašto egzegezės paskaitas Insbruko universiteto Katalikų teologijos fakultete.

1995–1997 metais buvo Kauno jėzuitų namų vyresnysis ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų seminarijoje.

1997 metais išvyko į Salamanką (Ispanija), kur atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo programą. 2003 metais davė galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje.

1998–2005 ir 2008–2010 metais buvo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, 1998–2005 metais Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė dvasingumo teologiją.

2005–2008 metais dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus padėjėju. 2009 metais paskirtas koordinuoti „Valandų liturgijos“ vertimą į lietuvių kalbą.

2005 metais apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Buvo „Bažnyčios žinių“ redakcinės komisijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys.

Nuo 2010 iki 2013 metų ėjo Popiežiškosios Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Russicum kolegijos Romoje rektoriaus pareigas.

Be gimtosios lietuvių, dar moka italų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas. Yra išvertęs ir parengęs keletą knygų, bendradarbiauja katalikiškoje žiniasklaidoje. Ne kartą lydėjo piligrimus kelionėse į Šventąją Žemę. 2015 m. išleido knygą „Šventoji žemė. Piligrimo vadovas“ („Aidai“). 

Popiežius Pranciškus 2013 metų birželio 6 dieną kunigą Lionginą Virbalą paskyrė Panevėžio vyskupu. Tų pačių metų rugpjūčio 10-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje jis buvo įšventintas vyskupu ir tą pačią dieną pradėjo eiti Panevėžio vyskupo pareigas.

2014 m. spalio 28 d. buvo išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininku, Liturgijos komisijos pirmininku ir Visuomenės informavimo priemonių komisijos nariu.

Popiežius Pranciškus 2015 metų birželio 11 dieną Panevėžio vyskupą Lionginą Virbalą paskyrė Kauno arkivyskupu metropolitu.

2015 m. birželio 30 d. LVK plenariniame posėdyje išrinktas LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku.

2015 metų liepos 11 dieną iškilmingomis įžengimo į Kauno arkikatedrą apeigomis pradėjo eiti Kauno arkivyskupo metropolito pareigas.

Iki 2016 metų liepos 16 d. apaštalinio administratoriaus teisėmis vadovavo ir Panevėžio vyskupijai, kol jos valdymą perėmė popiežiaus Pranciškaus paskirtas Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

2017 m. lapkričio 20–22 d. LVK plenariniame posėdyje išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininku bei Nuolatinės tarybos nariu.  Taip pat išrinktas LVK Liturgijos komisijos pirmininku bei Visuomenės informavimo priemonių komisijos nariu.

2018 m. apdovanotas 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu už vadovavimą pasirengimui sutikti popiežių Pranciškų Kaune per jo apaštališkąjį vizitą Lietuvoje rugsėjo 22–23 d.

2018 metais išleido knygą-kelionės vadovą „Šventoji Žemė“ („Terra Publica“), praturtintą ir atnaujintą asmenine piligriminių kelionių patirtimi bei istorinėmis, kultūrinėmis, teologinėmis žiniomis. 2019 m. drauge su „Magnificat leidiniais“ parengė ir išleido pirmąjį lietuvišką keliautojams skirtą dvasinį vadovą „Šventoji Žemė. Dvasinis vadovas piligrimams“.

2019 m. kovo 1 d. popiežiui Pranciškui priėmus prašymą atsistatydinti iš arkivyskupo metropolito pareigų, yra arkivyskupas emeritas.

2023 m. sausio 26 d. paskirtas LVK delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai.

2023 m. lapkričio 20–22 d. įsteigus LVK Užsienio lietuvių sielovados tarybą, išrinktas jos pirmininku.