Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo dieną Kauno arkikatedroje įšventintas kunigas (2019 06 24)
Paskelbta: 2019-06-24 17:51:23

Nuotraukos – Militos Žičkutės-Lindžienės, Vitos-Liaudanskaitės-Vaitkevičienės (9) ir Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos (1, 2)

Birželio 24 d. arkivyskupijos bendruomenei švenčiant savo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkikatedroje bazilikoje kunigu įšventintas Stasys Blinstrubis, baigęs Kauno kunigų seminariją ir lygiai prieš metus buvęs įšventintas diakonu bei iki tol diakono tarnystę atlikęs Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje. Šventimus suteikė arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius – kun. Stasys yra pirmasis vyskupo Algirdo tarnystėje įšventintas kunigas.

„Šios senutėlės katedros jaunystė – čia švenčiama liturgija ir kunigo šventimai“, – sakė prieš šv. Mišias vyriausiasis arkikatedros ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas, pristatydamas šventimų eigą, ypatingą Šventosios Dvasios veikimą juose, palinkėdamas visiems gaivios liturgijos ir Bažnyčios užtarimo maldos už jauną įšventinamąjį kunigą, naują būsimąjį vyskupo bendradarbį.

Liturgijos pradžioje jai vadovavęs vyskupas Algirdas Jurevičius džiugiai pasveikino šventinamąjį diakoną Stasį, jo tėvelius, kitus artimuosius, Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, labai gausiai iš visos arkivyskupijos susirinkusius brolius kunigus, Kauno kunigų seminarijos vadovybę, diakonus, seminaristus, pašvęstojo gyvenimo seseris, pasauliečius, visus Eucharistijos dalyvius.

Ganytojas pakvietė melstis už Kauno arkivyskupiją, kuri vis dar neturi savo ordinarinio ganytojo, jos dvasininkus, parapijas, katalikiškas organizacijas ir judėjimus, maldos grupes, už ligonius ir už tuos žmones, kurie dar nepažįsta Kristaus, už tuos, kurie ieško Dievo.

„Melskime Dvasios ugnies karščio visiems apaštalaujantiems ir tarnaujantiems dėl Dievo karalystės“, – sakė vyskupas Algirdas.

Liturgijoje patarnavo diakonai Edgaras Versockis (išvakarėse įšventintas diakonu Talino katedroje), Audrius Jesinskas, Darius Venčkauskas ir Darius Chmieliauskas, be to, skelbęs ir Evangeliją, taip pat seminaristai. Giedojo arkikatedros ir Šv. Cecilijos chorai, vadovaujami Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės ir Mindaugo Šikšniaus. Vargonavo Teisutė Palubinskaitė.

„Daugelis džiaugsis jo gimimu“, – į šiuos angelo žodžius Zacharijui (plg. Lk 1, 14) atkreipė dėmesį savo homilijoje vyskupas Algirdas, pastebėdamas, jog šiandien ir mes esame tarp tų, kurie džiaugiasi. Turėdama tokį dangiškąjį globėją – Dievo siųstąjį žmogų ruošti tautos jos Gelbėtojo atėjimui, Kauno arkivyskupija turi tą pačią misiją būti Jo balsu, skelbti Dievo darbus ir ruošti kelią ateinančiai Jo karalystei. Šia proga ganytojas padėkojo visiems aktyviesiems arkivyskupijos tikintiesiems.

„Tai jūsų tarnystės, pasiaukojimo ir aukų dėka Bažnyčia realizuoja savo pasiuntinybę“, – sakė vyskupas Algirdas, kalbėdamas apie visiems per Krikštą duodamą pasiuntinybę ir primindamas popiežiaus Pranciškaus žodžius šioje arkikatedroje 2018 m. rugsėjo 23 d.: „Jis (Kristus) mus siunčia į tai, kas atrodo neįmanoma. <...> Jis į mus sudėjo savo lūkesčius, o mes į Jį sudedame savo viltį.“

„Džiugu, kad šiandien į arkivyskupijos presbiterato – kunigijos chorą įsilies dar vienas jaunas balsas, per kurį veiks Žodis, Dievo Žodis – Kristus. Šis brolis po rimto svarstymo bus įšventintas kunigu, kad tarnautų Kristui Mokytojui, Kunigui ir Ganytojui“, – sakė vyskupas Algirdas, atskirai kreipdamasis į įšventinamąjį  kunigą bei primindamas pagrindines kunigo pareigas pagal Šventimų apeigyną.

Ganytojas paragino jį skelbti Žodį, kur jis pats priėmė su džiaugsmu, be kita, stengtis tikinčiuosius sujungti į vieną šeimą, priešais akis turėti Gerojo Ganytojo pavyzdį, kuris atėjo tarnauti, o ne kad Jam būtų tarnaujama, eiti ir ieškoti to, kuris buvo pražuvęs.

„Mielas Stasy, jei dėl ko nors ir pamesi galvą, tegul tai bus Kristus, Jo Evangelija ir Jo Bažnyčia“, – sakė vyskupas Algirdas (visą homiliją skaityti >>

Po homilijos vyskupo rankų uždėjimu ir konsekracijos malda, prašant Dievą išlieti Šventąją Dvasią, įšventintas kunigas netrukus jau buvo sveikinamas brolių kunigų ir arkikatedroje nuvilnijusiais džiaugsmingais plojimais.

Vėliau jaunasis kunigas Stasys Blinstrubis drauge su kitais dvasininkais koncelebravo Eucharistiją, kuriai duonos ir vyno atnašas prie altoriaus nešė jo tėveliai.

Liturgija užbaigta ypatingu naujai įšventinto kunigo bei visos bendruomenės palaiminimu. Šventė ir sveikinimai vėliau tęsėsi arkivyskupijos salėje.

Švenčiant arkivyskupijos dieną, buvo tęsiama ilgametė tradicija apdovanoti keletą arkivyskupijos bendruomenės narių aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu. Šiuo ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu ir padėkomis už ištikimybę pašaukimui, kunigiškosios dvasios puoselėjimą buvo apdovanoti prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir mons. Adolfas Grušas, už tikėjimo ir krikščioniško gyvenimo liudijimą – kelios seserys vienuolės, pasauliečiai, krikščionys sutuoktiniai – iš arkivyskupijos kurijos, arkikatedros, Kristaus Prisikėlimo, Šventosios Dvasios (Šilainių), Palemono, Gerojo Ganytojo bei kitų parapijų (žr. apdovanojimus >>).

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune