LIETUVOS VYSKUPŲ laiškas DIEVO ŽODŽIO sekmadienio proga (2020 01 25)
Paskelbta: 2020-01-25 15:31:03

Nuotrauka – Gintaro ČESONIO

2019 m. rugsėjo 30 d. popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku Aperuit illis pakvietė Bažnyčią trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį (šiemet – sausio 26 d.) švęsti kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Šventasis Tėvas nurodė tris šio sekmadienio intencijas: „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“ (Aperuit illis, 3).

Ypatingu būdu Dievo žodis nuskamba švenčiant liturgiją. Šventojo Rašto skaitiniai liturginėse apeigose skaitomi su deramu iškilmingumu, kad susirinkusi bendruomenė tikrai pajustų, jog čia skelbiamas Dievo žodis, ir išoriniais regimais ženklais paliudytų, kaip šį Žodį brangina. Dėl šios priežasties Dievo Žodžio sekmadienį visose mūsų šalies bažnyčiose švenčiama Eucharistija prasideda procesija, kurioje nešama Evangelijų knyga. Atnešta prie altoriaus, ji padedama ant specialaus papuošto pulto kaip regimas ženklas, liudijantis Dievo žodžio svarbą mūsų tikėjimui.

Neužtenka Dievo žodį tik išgirsti pamaldose, reikia nuolat patiems jį skaityti. Tebūna Šventasis Raštas ne tik turima, bet ir skaitoma, apmąstoma knyga, pagal kurią meldžiamasi. Iš tiesų, Žodžio kelias į žmogaus širdį yra ilgas, o savo krikščioniškajame gyvenime ne visada Dievo žodį priimame kaip tikrą mūsų gyvenimo pagrindą. Popiežius Pranciškus ragina neišsigąsti iššūkių ir apmąstyti Dievo žodžio reikšmę kasdieniame gyvenime: „Kartumas dažnai patiriamas suvokiant, kaip mums sunku nuosekliai gyventi Dievo žodžiu, kai nepasitikima, kad jis gali suteikti prasmę gyvenimui. Būtina niekuomet neapsiprasti su Dievo žodžiu, bet juo maitintis, kad vis labiau atskleistume ir intensyviau išgyventume ryšį su Dievu ir broliais“ (Aperuit illis, 12).

Dievo Žodžio sekmadienis tepaskatina tikinčiuosius susitelkti kartu melstis ir apmąstyti Dievo žodį parapijose veikiančiose Šventojo Rašto grupelėse, įvairiuose bažnytiniuose judėjimuose ir organizacijose. Asmeninis ar bendruomeninis Šventojo Rašto kaip Dievo žodžio skaitymas (lot. lectio divina) ne tik padeda pasirengti vaisingai dalyvauti liturgijoje, bet ir suvokti Dievo valią savo gyvenime, todėl be galo svarbu kasdien skaityti Šventąjį Raštą, į jį gilintis ir melstis su juo. Įsiklausykime į popiežiaus raginimą kasdien skirti laiko Šventojo Rašto skaitymui, o ne tik kartą per metus. Mūsų šalyje yra daug iniciatyvų, kurių dėka Šventasis Raštas vis labiau pasiekiamas tikintiesiems. Egzistuoja daug galimybių geriau susipažinti su Šventuoju Raštu – tai ir knygos, ir internetinės svetainės, ir parapijose veikiančios Šventojo Rašto grupelės. Pagrindinius šaltinius galima rasti interneto svetainės katalikai.lt skiltyje Dievo žodis. Tegul nelieka nei šeimos be Šventojo Rašto, nei parapijos be Šventąjį Raštą drauge skaitančios bendruomenės.

Pati Bažnyčia gimsta klausydama Dievo žodžio, o jos užduotis – puoselėti ir skleisti jį pasaulyje. Dėkojame visiems tikintiesiems už dosnias pastangas skleisti Dievo žodį įvairiose kasdienio gyvenimo srityse – darbe, visuomenėje, šeimoje. Šv. Pranciškui Asyžiečiui priskiriamas posakis „skelbkite Evangeliją; jeigu būtina – ir žodžiais“ skatina klausantis Dievo žodžio skelbti Evangeliją pirmiausia kasdieniu gyvenimu ir sąmoningais krikščioniškais pasirinkimais. Šventasis Tėvas apaštališkojo laiško Aperuit illis pabaigoje primena didžio Šventojo Rašto mokinio ir mokytojo šventojo Augustino mintį, kad Evangelijos skelbimo kelyje mums tenka palaiminimas jeigu, panašiai kaip Marija, patikime, jog Dievo žodis išsipildys mūsų gyvenime ir per mus: „Joks varguolis nėra laiminamas dėl to, kad yra vargšas. Jis tampa palaimintas, jeigu, panašiai kaip Marija, patiki Dievo žodžio išsipildymu. Būtų galima taip pasakyti: Marija, kuri vadinama palaiminta, yra palaiminta būtent todėl, kad laikosi Dievo žodžio, o ne todėl, kad joje Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų“ (plg. Aperuit illis, 15). Tad sekdami Mergelės Marijos ir šventųjų pavyzdžiu, leiskimės vedami Šventosios Dvasios, kad visada teiktume pirmenybę Dievo žodžiui ir juo vadovautumės.

Lietuvos vyskupai

Vilnius, 2020 m. sausio 24 d. 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune