Jubiliejiniai 2021-ieji arkivyskupijos kronikose
Paskelbta: 2022-01-06 10:25:45

Pradėdami 2022-uosius, svetainės skiltyje „Žymiausios arkivyskupijos istorijos datos ir faktai“ dalijamės reikšmingesnių 2021 metų įvykių Kauno arkivyskupijos bendruomenėje datų ir faktų santrauka. Per 2021 metus įvairiomis kurijos bei jos institucijų, kitų organizacijų sielovados iniciatyvomis plačiajai visuomenei, jaunimui, vargstantiems, šeimoms, mokytojams bei katechetams ir kt., nuolat dalijomės arkivyskupijos svetainėje kaunoarkivyskupija.lt bei feisbuko paskyroje. Vaizdo žinia, ypač aktuali šiuo pandemijos metu, sklido arkivyskupijos YouTube kanalu, o naujais įrašais kaskart atsinaujina 2021 metais pradėtos leisti arkivyskupijos tinklalaidės.

Dėkojame visiems tiems, kurie dalijosi žiniomis ir džiaugsmu skelbti ir liudyti, ir tiems, kurie tai priėmė skaitydami, žiūrėdami ar klausydami, platindami bei kitaip atsiliepdami ir bendradarbiaudami.

Arkivyskupijos istorijoje 2021-ieji – jubiliejiniai metai. Žinia apie 95-ąjį istorinį arkivyskupijos gimtadienį buvo paskelbta per šv. Velykas, kurių laikas (jas šventėme balandžio pradžioje) beveik sutapo su istorine data – 1926 m. balandžio 4-ąja, popiežiaus Pijaus XI apaštališkąja konstitucija Lituanorum gente buvo paskelbta apie Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimą. Šiemet minėjome ir bazilikos titulo garbę, kuri popiežiaus Benedikto XV buvo suteikta Kauno arkikatedrai prieš 100 metų, 1921-aisiais. Su džiaugsmu minėjome ir 150-ąjį palaimintojo Jurgio Matulaičio gimtadienį. Jubiliejiniai metai buvo užbaigti per Kristų Karalių, kai Kauno Bažnyčią aplankęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius pašventino bazilikos vėliavą su herbu.

Arkivyskupijos kronikos pranešimai atspindi ir tai, kad 2021 metų gyvenimą tebeženklino vis dar neįveikta pandemija, tačiau išskirtinė šių metų data buvo vasario 12-oji, kai Lietuvos vyskupų sprendimu jau galėjome grįžti į bažnyčias, kuriose, laikantis karantino apribojimų, palaipsniui buvo atnaujinamas bendruomeninis šv. Mišių šventimas.

Arkivyskupijai ypač matomas vilties ženklas buvo birželio 24-oji, kai šventėme Šv. Jono Krikštytojo Gimimą bei Arkivyskupijos dieną, jausdami jog gyvename jau viltingesniu metu, kad keičiasi žmonių nuotaika, o pandemija (bent laikinai) tada atsitraukė. Prieš Arkivyskupijos dieną po karantino atskirties kauniečiai buvo pakviesti patirti susitikimo džiaugsmą atvirame arkivyskupijos kiemelyje: čia gyvuose pokalbiuose dalytasi popiežiaus Pranciškaus žinia apie šeimą ir brolystę. taip pat kartu melstasi už miestą, visą Kauno arkivyskupiją bei visų ateitį.

Tačiau pati šių 2021 metų pradžia dar buvo visiško karantino laikas, tad ieškota tam laikui tinkamų bendrystės būdų.

Arkivyskupijos kurijos organizuotos Ekumeninės pamaldos sausio Maldos už krikščionių vienybę savaitei vyko Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje pakviečiant nuotoliniu maldos tiltu susijungti ir kitas krikščioniškas bendruomenes jų maldos namuose. Per tiesiogines transliacijas Kauno arkivyskupijos kanalais, Delfi.lt jas stebėjo ir drauge meldėsi arti 40 tūkst. žmonių.

Dievo Žodžio sekmadieniui skirtoje vigilijoje seminarijos bažnyčioje nuo pradžios iki pabaigos buvo skaitoma Evangelija pagal Morkų – Biblijos draugijos (jos leidimu) ekumeninio vertimo iš graikų kalbos tekstas. Karantino sąlygomis vigilijoje galėjo dalyvauti tik pagrindiniai skaitovai, tačiau visa vigilija, užtrukusi 2,5 valandos, patraukė apie 14 tūkst. peržiūrų vaizdo transliacijose. Be to, per visus 2021-uosius daugiau kaip 2 tūkstančiai žmonių Lietuvoje priėmė iššūkį  per metus perskaityti visą Šventąjį Raštą.

Sausio pabaigoje Šv. Juozapo metams startavo tarptautinis nuotolinių susitikimų ciklas „Juozapo paslaptis“, prie kurio jungėsi ne tik dalyviai Lietuvoje, bet ir Ispanijoje, Vokietijoje, JAV, Kenijoje, Slovakijoje, Airijoje.

Tuomet tvyrant įtampai ligoninėse, medikų pervargimui, susirgusiųjų koronaviruso infekcija bei jų artimųjų kančioms paguosti buvo skirtas maldos užtarimas, vilties žodis ir padrąsinimas, kuriuo iš LSMU Kauno klinikų Šv. Luko koplyčios šv. Mišiose vasario 11-ąją pasidalijo arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Dėkota ir melstasi taip pat už pandemijos meto savanorius.

Kovo 19 d. arkikatedroje bazilikoje iškilmingai pradėjome Šeimos-Amoris laetitia metus. Ši šventė ir vėliau įsiplėtojusios  Šeimos metų iniciatyvos liudijo, jog ir šiuo krizių laiku Dievo malonė nepaliauja ir toliau liejasi per gyvybės dovaną šeimose, per vaikų ir tėvų, per sutuoktinių švelnumą vieni kitiems, per meilės bendruomenių auginimą šeimose. Su nauja jėga Šeimos-Amoris laetitia metų žinia nuaidėjo balandžio 22-ąją, Gyvybei dieną, o tą dieną startavo ir maršrutas „Piligriminis Kaunas“, kurį pirmos mieste išbandė šeimos.

Balandžio 11 d. Atsinaujinimo dienoje „Malonės srovė“ (nuotolinėje) su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene Lietuvą sveikino dr. Mary Healy, Detroito kunigų seminarijos profesorė, CHARIS doktrininės komisijos pirmininkė, Popiežiškosios biblinės komisijos narė.

Sekminių ir Šventosios Dvasios išliejimo džiaugsmas šiemet ypatingu būdu sklido iš Šiluvos bazilikos, per transliacijas pasiekdamas arkivyskupijos bendruomenę bei visą Lietuvą.

Gegužės 29 d., gausiai dalyvaujant kauniečiams, Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė iš Eigulių kapinių buvo perlaidota prie savo gimtosios parapijos – Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios su pačia svarbiausia intencija: kad vieną dieną dvidešimtmetė tikėjimo kankinė būtų paskelbta palaimintąja. Jos dvasinis palikimas tapo prieinamas pernai išleistame dienoraštyje „Kai dangus žemę bučiavo“.

Birželio 13 d. arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas konsekruoja naująją Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos bažnyčią, pastatytą sutelktomis bendruomenės pastangomis per trejus metus.

„Šis laikas – gailestingumo laikas, kad patirtume Dievo artumą ir sulauktume tų malonių, kurias Jis yra paruošęs“, – sakė  arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pradėdamas šių metų didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje, kuriuose siekta glaudesnio žmonių ryšio su Bažnyčia, dialogo tarpusavyje, be to, paskelbta Šiluvos deklaracija.

Lapkričio 25 d. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dalyvavo ir sakė maldą Kauno IX forte minint Holokausto aukas.

Spalio 17-ąją Kauno arkivyskupija, kaip ir kitos Lietuvos bei pasaulio vyskupijos, žengė į Sinodinį kelią su malda vyskupijos širdyje – arkikatedroje bazilikoje. Netrukus prasidėjo parapijų moderatorių mokymai, diecezinės darbo grupės pirmieji posėdžiai. Šiandien Sinodinį kelią arkivyskupijoje jau keliauja nemažai parapijų, kaip pagalbą sinodiniams susitikimams naudodami Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio koordinatorių parengtą medžiagą.

Dalijamės keliomis 2021 m. fotoakimirkomis.

Nuotr. Vigilija – Dievo žodžio skaitymas Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje

Nuotr.Ekumeninės maldos tiltas Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje

Nuotr. Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios) ir nuotolinis pasveikinimas pašvęstiesiems

Nuotr. Malda LSMU Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje

Nuotr. Apsireiškimo koplyčia Šiluvoje su naujai įrengta apšvietimo sistema

Nuotr. Marijos diena Šiluvoje

Nuotr. arkivyskupijos kunigų konferencija (nuotolinė)

Nuotr. Šeimos-Amoris laetitia metų atidarymas Kauno arkikatedroje bazilikoje

Nuotr. Verbų sekmadienis Kauno arkikatedroje bazilikoje

Nuotr. Velykų tridienis Kauno arkikatedroje bazilikoje

Nuotr. Kraujo donorystės akcija arkivyskupijos kurijoje 

Nuotr. „Šviesos kelias“ LSMU Kauno klinikų tuneliais 

Nuotr. Bazilikos titulo suteikimo arkikatedrai bulė

Nuotr. Palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijos pagerbimas Kauno arkikatedroje bazilikoje

Nuotr. Atsinaujinimo diena su „Gyvaisiais akmenimis“ ir dr. Mary Healy  

Nuotr. Gyvybės diena. „Piligriminio Kauno“ maršrutais 

Nuotr. Šv. Juozapo metams – nuotoliniai susitikimai „Juozapo paslaptis“.

Nuotr. malda su Carito globojamais žmonėmis

Nuotr. Gegužės pokalbių ciklas „Marija – didžioji piligrimė“

 

Nuotr. Sekminių vigilija Šiluvoje

Nuotr. Sutvirtinimas Kauno arkikatedroje bazilikoje

Nuotr. „Gyvoji piligrimystė“ Šiluvos apylinkėse

Nuotr. Pašaukimų ir akademinės sielovados bendradarbių rekolekcijos Šiluvoje

Nuotr. „Užtvirtink“ susitikimas su sutvirtinamaisiais Ukmergėje

Nuotr. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės palaikų perlaidojimas prie Šv. Antano Paduviečio bažnyčios Kaune

Nuotr. Maldos vakarai šeimoms

Nuotr. Sužadėtinių rengimo santuokai vedėjų mokymai

Nuotr. Kulautuvos bažnyčios konsekracija

Nuotr. Miesto misijų susitikimai ir Arkivyskupijos globėjo diena

Nuotr. aštuntoji vasaros stovykla „Esi vertas daugiau“

Nuotr. Keliaujanti pašaukimų stovykla

Nuotr. tikybos mokytojų ir katechetų konferencija Palemone pradedant mokslo metus

Nuotr. Konferencija Kaune „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“.

Nuotr. Keliaujant paskutinio rugpjūčio sekmadienio piligrimų eisenoje į Šiluvą

Nuotr. didieji atlaidai Šiluvoje

Nuotr. Krikščioniškos šeimos palaiminimas Ruklos Pabėgėlių priėmimo centre. 

Nuotr. Sinodinio kelio atidarymas arkivyskupijoje. Pirmieji sinodiniai susitikimai 

Nuotr. Jubiliejinių metų užbaiga. Arkikatedros bazilikos vėliavos ir herbo inauguracija. Kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai akolitų tarnystei

Nuotr. „Samuelio kursas“ ieškantiems

Nuotr. Kauno IX fortas. Atmenant Hololausto aukas

Nuotr. Maldos vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“. Malda už Kauną ir Lietuvą

Nuotr. Padėkos vakaras Šeimos centro savanoriams

Nuotr. Prieškalėdinis institucijų susitikimas. Malda Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje

Nuotr. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje pašventinus koplyčią

Nuotr. Kristaus Prisikėlimo bazilikos 17-osios konsekracijos metinės

Nuotr. Padėka jauniesiems savanoriams

Nuotr. Ties metų sandūra...

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune