Malda arkikatedroje už tuos, kurie gynė laisvę ir kurie tarnauja artimui šiandien (2022 01 12)
Paskelbta: 2022-01-13 16:24:18

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Carito

„Naktį iš sausio 12-os į 13-ąją prieš 31-erius metus mūsų tauta patyrė ypatingą Dievo artumo pagalbą. Prisimename mūsų didvyrius laisvės gynėjus ir tą naktį bei dėkojame gerajam Dievui už laisvės dovaną, kuri, žinome, yra trapi“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas arkikatedroje bazilikoje sausio 12-osios vakarą čia meldžiantis ir už Carito bendruomenę bei jos pagalbą varge esantiems mūsų broliams.

„Tai buvo ypatinga bendrystės nuotaika – iš Dievo malonės. Visi šaukėmės Dievo pagalbos, supratome, jog esame reikalingi dangaus „intervencijos“, – kalbėjo arkivyskupas Kęstutis savo homilijoje apie tą atmintiną naktį, kai svarbių valstybės objektų ir svarbiausia – Tėvynės laisvės – gynėjai meldėsi: „Tepadeda mums Dievas... Apie tą naktį, kai žmonės judino kalnus... Naktį, kai žmonės pajuto, kokią galią turi malda, vienybė ir giesmė... Kai brutali jėga pralaimėjo, o laimėjo taikdariai, tyraširdžiai...

„Tada buvome pilni Šventosios Dvasios liepsnos!“ – sakė arkivyskupas Kęstutis, prisimindamas, kaip po šios nakties išaušo Sausio 13-osios rytas ir žmonės plūste plūdo į bažnyčias... Šančių bažnyčia, ganytojo prisiminimu, tą rytą irgi buvo pilnutėlė...

„Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą“, – giedota šį vakarą arkikatedroje drauge su „Gyvųjų akmenų“ šlovintojais.

Šį vakarą arkivyskupo kvietimu Švč. Sakramento adoracijoje, šv. Mišiose dalyvavo arkivyskupijos bei Lietuvos Carito atsakingieji darbuotojai. Eucharistiją švenčiančiai bendruomenei arkivyskupijos Carito vadovo Arūno Kučiko paskelbtos Visuotinės maldos intencijos perteikė tą rūpestį, kuris šiandien yra Carito širdyje: kad Bažnyčia skelbtų pasauliui beribę Kristaus meilę ir gailestingumą silpniausiems, už pandemijos paliestuosius, už vargstančius ir vienišus žmones, už mūsų artumoje esančius migrantus ir pabėgėlius.

Melstasi už Carito kolegas, besidarbuojančius kitose socialinėse organizacijose, už arkivyskupijos karitiečius bei karitatyvinės misijos geradarius ir už visus žmones, kurių pastangomis šiandien galime laisvoje šalyje gyventi, kurti ir tikėti.

Sausio 19 d. trečiadienio maldos vakaras arkikatedroje bus skiriamas šeimoms.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune