Kauno I dekanato tikybos mokytojų metodinių centrų vadovų konferencija (2013 04 10)
Paskelbta: 2013-04-15 14:28:26

Balandžio 10 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato parapijų tikybos mokytojų metodinių centrų vadovų ir parapijų bei rektoratų katechetų koordinatorių konferencija. Konferencijoje dalyvavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė Inga Rakauskienė, Kauno I dekanato katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė, tikybos mokytojai ir katechetai.

Konferenciją malda pradėjo dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Dekanas padėkojo parapijų metodinių centrų vadovams ir katechetams už jų veiklą koordinuojant tikybos mokytojų ir katechetų darbą gimnazijose, mokyklose, parapijose. „Dėkoju už jūsų nelengvą tarnystę. Dievo pakviesti bendradarbiauti jūs atliekate kilnią misiją – padedate jaunimui tikėjimo požiūriu išsiugdyti vertybines nuostatas, planuojate jų ugdymo procesą, mokote juos bendrauti ir bendradarbiauti su kitais žmonėmis, vadovaujantis sąžine, artimo meile. Linkiu toliau uoliai skatinti savo mokinius išgirsti, suvokti asmeninį Dievo kvietimą, mokyti juos atsiliepti savo gyvenimu, pozityviai save realizuoti visuomenėje, Bažnyčioje, pasaulyje. Artėjant Lietuvos jaunimo dienoms, kviečiu kuo aktyviau jungtis į organizacinę veiklą, bendradarbiaujant su Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovais, skatinti jaunimą jau dabar aktyviai dalyvauti ruošiantis šiai jaunimo šventei“ – kalbėjo dekanas.

Dekano pakviesti parapijų vadovai pasidalijo, kaip sekasi ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms jų mokyklose, parapijose.

Vėliau arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė Inga Rakauskienė kalbėjo apie vykstančias tikybos mokytojų metodines dienas parapijose, pasidalijimą metodinės veiklos patirtimi, akcentavo, kaip turėtų vykti nauji parapijų metodinių centrų vadovų bei katechetų koordinatorių rinkimai. Kas dveji metai parapijose vykstantys nauji rinkimai padeda tinkamai koordinuoti organizuojamą tikybos mokytojų ir katechetų veiklą, organizuojant jų metodinės veiklos parodas, kvalifikacinius seminarus, dvasines rekolekcijas tiek dekanate, tiek arkivyskupijoje. I. Rakauskienė palinkėjo išsirinkti kompetentingus centrų vadovus, kurie ir toliau aktyviai talkintų darbuojantis dorinio ugdymo veikloje ir vedant jaunimą tikėjimo keliu.

Kauno I dekanato Katechetikos metodino centro vadovė Nijolė Kulėšienė pakvietė parapijų bei rektoratų katechetų koordinatorius pasidalyti, kaip vyksta vaikų ir jaunimo ruošimas Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui, su kokiomis problemomis susiduria katechetai šioje veikloje. Katechetai mielai pasidalijo, kaip vyksta sakramentinis paruošimas, pasidžiaugė nuolatiniu parapijų klebonų ir rektorių bendradarbiavimu, jų pagalba, rūpinimusi, kad pasiruošimas parapijose ir rektoratuose vyktų sklandžiai. Katechetų rūpesčiu į bažnytinę veiklą aktyviai įsitraukia vaikų ir jaunuolių tėvai, kurie kartu dalyvauja šv. Mišiose, susitikimuose, jiems vedama Alfa kurso programa.

Vėliau buvo aptartos naujovės katechezės srityje. Planuojama jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui ruošti nuo 15 metų atsižvelgiant į jų sąmoningesnį ir brandesnį supratimą, dvasinį pasirengimą, ruošiantis teikti tvirtus tikėjimo pamatus, kuriais bus grindžiamas jų tikėjimo kelias. Nuolatiniu parapinės katechezės programų papildymu ir jų praktiniu įgyvendinimu nuolatos rūpinasi arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas doc. dr. Artūras Lukaševičius.

Konferencijos pabaigoje dekanas mons. Vytautas Grigaravičius padėkojo dalyviams už pasidalijimą metodine patirtimi, atvirumą sprendžiant darbines problemas, palinkėjo sėkmingai užbaigti mokslo metus, pasitikėti nuolatine Dievo pagalba ir konferenciją užbaigė bendra malda.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune