Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas skiriant vysk. Lionginą VIRBALĄ SJ Kauno arkivyskupu metropolitu
Paskelbta: 2015-07-11 16:56:45

Fotografija Modesto Patašiaus

VYSKUPAS PRANCIŠKUS, DIEVO TARNŲ TARNAS,

Garbingajam Broliui Lionginui Virbalui SJ, iki šiol – Panevėžio vyskupui, perkeltam į metropolinį Kauno sostą,  siunčia sveikinimą ir apaštalinį palaiminimą. Kadangi reikia pasirūpinti metropoline Kauno bažnyčia, kurios sostas, atsistatydinus Jo Ekscelencijai [arkivyskupui] Sigitui Tamkevičiui SJ, lieka laisvas, Mes, būdami Šventojo Petro Soste ir rūpindamiesi visos Viešpaties kaimenės gėriu, išklausę Vyskupų kongregacijos nuomonę, Tave, Garbingasis Broli, apdovanotą pripažintomis proto ir širdies savybėmis bei patyrusį sielovados reikalų žinovą, laikome tinkamu paskirti jai vadovauti. Tad Mūsų aukščiausiąja apaštaline galia, atleidę nuo ankstesnių pareigų Panevėžio vyskupijai, skiriame Tave Kauno arkivyskupu metropolitu su visomis teisėmis ir pareigomis. Taip pat pavedame Tau pasirūpinti, kad šis raštas būtų perskaitytas Tau patikėtiems kunigams ir visiems žmonėms. Juos raginame, kad Tave mielai priimtų ir vieningi su Tavimi išliktų.

Galiausiai, Garbingasis Broli, sekdamas Kristaus, Ganytojų Vado, pavyzdžiu, stenkis labai svarbias vyskupo pareigas vykdyti puoselėdamas tokią meilę, kokią mūsų Mokytojas per Paskutinę Vakarienę paliko kaip savo aukščiausią testamentą (plg. Jn 15, 9–17), nes meilė yra įstatymo pilnatvė (plg. Rom 13, 10). Šventosios Dvasios Guodėjos dovanos, mūsų Šiluvos Dievo Motinai globojant, visada telydi Tave ir šią labai brangią bažnytinę bendruomenę mylimoje Lietuvoje.

Duota Romoje, prie Šv. Petro, du tūkstančiai penkioliktųjų metų birželio vienuoliktą dieną, trečiaisiais Mūsų pontifikato metais


PRANCIŠKUS 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune