Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pašventintas horeljefas „Prisikėlęs Kristus“ (2011 04 25)
Paskelbta: 2011-04-27 20:26:50

Balandžio 25-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje švenčiant iškilmingą Eucharistijos liturgiją, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pašventino didžiojo altoriaus horeljefą Prisikėlęs Kristus, kuriuo užbaigtas šios šventovės sakralinės erdvės sutvarkymas.

Liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo mons. Adolfas Grušas, kun. Kęstutis Kėvalas, kan. Robertas Pukenis, kun. Vytautas Brilius MIC, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

„Šią valandą meldžiamės Prisikėlimo šventovėje, kurios istorija neatsiejama nuo labai skaudaus tautos kelio. Penkiasdešimt metų prievartą kentė ne tik šios šventovės sienos, bet ir visi Kristaus sekėjai. Anuomet daug kas, panašiai kaip pirmieji Kristaus mokiniai po Golgotos įvykių, buvo linkę tikėjimą praktikuoti tik už užrakintų durų“, – sakė savo pamoksle (žr. visą tekstą) arkivyskupas, drąsindamas eiti per gyvenimą su Kristumi, kuris įveikė blogį ir mirtį.

Po šv. Mišių arkivyskupas įteikė parapijos Pastoracinės tarybos nariui Gintautui Paulauskui popiežiaus Jono Pauliaus II paveikslą už nuoširdų, uolų rūpinimąsi horeljefo parvežimu, restauravimu ir įmontavimu (išsamiau apie iškilmes žr. Kristaus Prisikėlimo parapijos tinklalapyje)

Horeljefo autorius – skulptorius Vytautas Kašuba (1915–1997). Pasak prof. Laimos Šinkūnaitės, garsus lietuvių skulptorius (1944 m. pasitraukęs gyventi į Vakaraus, o nuo 1947 m. apsigyvenęs JAV) 1965 m. iš plakto švino sukūrė du visafigūrius horeljefus: Šv. Bonaventūros ir Prisikėlusio Kristaus, kurie laikomi vienais svarbiausių jo sukurtų krikščioniškojo meno kūrinių. Prisikėlusio Kristaus horeljefas sugrįžo į Kauną – į tą miestą, kur jaunystėje atsiskleidė skulptoriaus talentas (žr. išsamų L. Šimkūnaitės straipsnį) .

Ši skulptūra, daugelį metų puošusi vienuolių pasionistų, vėliau persikėlusių į kitą vienuolyną, koplyčią Konektikuto valstijoje, į Kauną buvo atvežta arkivyskupo S. Tamkevičiaus iniciatyva, LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundo Putrimo rūpesčiu (žr. prel. E. Putrimo sveikinimo tekstą) bendradarbiaujant Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, parapijos tarybai, Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune