Šeimos centro seminaras „Šeima Dievo plane“ (2016 10 21)
Paskelbta: 2016-10-27 18:44:44

Spalio 21 d. Šeimos centre prasidėjo seminarų ciklas, skirtas šeimoms, kad jos geriau pažintų Katalikų Bažnyčios mokymą apie santuoką ir šeimą ir pasigilintų į Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Pirmąjį seminarą „Šeima Dievo plane“ arkivyskupijos salėje vedė mons. dr. Artūras Jagelavičius ir doc. dr. Nijolė Liobikienė.

Seminaro pradžioje ganytojišką žodį tarė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Jis pakvietė susirinkusius į maldą ir ragino neužmiršti tikėjimo šeimoje. Taip pat atkreipė dėmesį į paraginimo Amoris Laetitia 9-ąjį skyrių, kuriame kalbama apie santuokos ir šeimos dvasingumą. „Šeimos meilės dvasingumą sudaro realūs ir konkretūs veiksmai. Laimingos šeimos namai pastatyti ant kantrybės plytų“, – kalbėjo ganytojas.

Vėliau mons. dr. A. Jagelavičius pristatė Katalikų Bažnyčios dokumentus, kurie kalba apie santuoką ir šeimą. Jau 1878 m. popiežius Leonas XIII enciklikoje Quod apostolici muneris atkreipė dėmesį, kad „tikroji šeimos bendruomenės esmė, pagal prigimtosios teisės būtinumą, visų pirma remiasi neišardoma vyro ir moters sąjunga ir atbaigiama savitarpėmis pareigomis ir teisėmis tarp tėvų ir vaikų“. Vėliau šis popiežius savo enciklikoje Rerum novarum pranašiškai pabrėžė: „Valstybė neturi teisės kištis į šeimų vidaus gyvenimą, išskyrus būtiniausius atvejus, ir neturi teisės savintis vaikų globos teisės.“

„Anot šv. Augustino, jei vyras galva, tai moteris – širdis“, – kalbėjo monsinjoras. Jis išsamiai aptarė ir Vatikano II Susirinkimo Pastoracinę konstituciją apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spec ir krikščioniškos šeimos uždavinius, kurie pateikti popiežiaus šv. Jono Pauliaus II apaštališkajame paraginime Familiaris Consortio. Susirinkusieji susidomėję klausėsi ir apie vėlesnius Bažnyčios dokumentus, kuriuos mons. A. Jagelavičius pristatė remdamasis asmeninėmis įžvalgomis ir šmaikščiais pavyzdžiais.

Antroje seminaro dalyje doc. dr. N. Liobikienė pakvietė susirinkusius pasiskirstyti į dvi atskiras – vyrų ir moterų – grupes, kuriose sutuoktinisi dalijosi mintimis, kas jiems buvo reikšminga pranešimo metu ir kokių temų norėtų ateityje. Nors seminaras užsitęsė iki vėlumos, šeimos neskubėjo namo – galbūt todėl, kad Šeimos centre veikė ir vaikų tarnybėlė. Taigi sutuoktinių poros galėjo ramiai pabendrauti tarpusavyje ir su lektoriais.

Seminarą parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune