PADĖKOS UŽ LAISVĘ metų užbaigimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2010 12 26)
Paskelbta: 2010-12-27 15:07:47

Gruodžio 26-ąją, antrąją šv. Kalėdų dieną, iškilmingomis šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, minint šventovės konsekravimo 6-ąsias metines, arkivyskupijoje užbaigti Padėkos už laisvę metai.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Ukmergės Šv. apaštal. Petro ir Povilo parapijos klebonas dekanas kun. Gintautas Kabašinskas, Vilijampolės parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas.

Gausiai dalyvavę tikintieji, arkivyskupo paraginti, šiose šv. Mišiose dėkojo Viešpačiui už laisvės dovaną ir už tai, kad Jėzus, užgimdamas Kūdikiu, atėjo į žemę kaip tikrasis Išlaisvintojas.

„Visus metus dėkojome Dievui už laisvę ir bandėme apmąstyti laisvės dovaną. <...>Supratome pamatinę tiesą, kad laisvės negalima sutapatinti su prabangiu gyvenimu, nes toks gyvenimas negarantuoja nei džiaugsmo, nei laimės. Laisvė yra dovana net tuomet, kai dėl jos reikia išgyventi ekonominius sunkmečius, pakentėti. Jeigu kas šito nesuprato, veltui dvidešimt metų gyveno laisvoje Lietuvoje“, – sakė ganytojas savo pamoksle.

Geruoju laisvės vaisiumi arkivyskupas pavadino daugybę jaunų šeimų, jaunų žmonių, kurie be jokios prievartos, laisva valia gausiai lankėsi Kalėdų pamaldose. Žmonės jau ieško to, kas patvaru ir tikra gyvenime. Pasak ganytojo, kai aplink vis dėlto pastebima ir daug nevilties, o žmonių dvasia serga, padėti gali tik Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, įžengęs į žmonių gyvenimą ir pakvietęs juo sekti.

Atkreipdamas dėmesį ir į švenčiamą Šventosios Šeimos sekmadienį bei primindamas Šventosios Šeimos išbandymus, kuriuos ji kantriai ištvėrė Dievo padedama, arkivyskupas sakė: „Apie daug ką reikia mąstyti dabartinėje Lietuvoje, bet apie šeimą – bene daugiausia. Šeimoje išmokstama būti žmogumi. Šeimoje žmogus išmoksta atsakingai gyventi laisvėje. Patvari, santuokinę meilę sauganti šeima yra Dievo dovana ne tik tėvams bei vaikams, bet ir visuomenei, tautai. Nuo sužeistos šeimos prasideda beveik visos dabartinės bėdos.“

Pamokslo pabaigoje buvo pakviesta 2011-aisiais,  švenčiant Lietuvos vyskupų paskelbtus Dievo Gailestingumo metus,  ypač atsiverti  gydančiai gailestingajai Dievo meilei .

Iškilmes transliavo Lietuvos televizija.

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune