Kauno I dekanato kunigų konferencija „Bažnyčios ir parapijų aktualijos šiandien“ (2011 09 29)
Paskelbta: 2011-09-30 12:12:56

Rugsėjo 29 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko arkivyskupijos Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija tema „Bažnyčios ir parapijų aktualijos šiandien“. Konferencijoje dalyvavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. 

Posėdžio pradžioje, po bendros maldos, konferencijos pirmininkas Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pristatė konferencijos temą ir pakvietė prel. prof. dr. Vytautą Steponą Vaičiūną OFS pravesti pirmąją konferencijos dalį.

Prelatas kalbėjo apie šio meto naujus iššūkius visuomenėje, krikščioniškajame pasaulyje ir dvasininkų tarpe. „Nerasime laikmečio visoje Bažnyčios istorijoje, kad nebūtume kritikuojami. Kiekvienas laikmetis reikalauja iš mūsų – kunigų tam tikro stiliaus, elgesio, supratimo ir išminties. Dabar įsikerojusi pasaulietiška nuotaika, sekuliarizmas, mokytojo kaip autoriteto praradimas mokyklose, nepagarba dvasininkų atžvilgiu daro didelę žalą visuotinei ir vietinei Bažnyčiai“, – kalbėjo prelatas.

Prelegentas taip pat palietė ir dvasininkų poelgius, žodžius, asmeninį pavyzdį, kurie labai greit pasėja abejones tarp tikinčiųjų. „Naujas gyvenimo stilius atneša hedonistines vertybes, paliečia ir mūsų vidinį pasaulį. Atsiveriančios visuomenės žaizdos, nuvertėjusi krikščioniškos šeimos samprata, tolerancija – visa tai objektyvios tiesos atmetimas“, – sakė prelatas, atkreipdamas dėmesį, jog dvasininkai turi atlaikyti visas liberalizmo idėjas, nors visuomenės informavimo priemonės nuolat ragina elgtis ir gyventi kitaip. „Tokiu būdu mėginama ištrinti ribą tarp religingumo ir pseudoreligingumo. Jei pasileisime į šią sekuliarizmo srovę – mūsų žmogiškumas persmelks dievystę. O intymumo su dievybe praradimas mūsų kunigystei suformuoja iškreiptą vaizdą apie visuomenę“,– sakė prel. V. S. Vaičiūnas OFS.

Pranešimo pabaigoje dvasininkas kvietė visus kunigus siekti visiško laimėjimo, peržengti vilties slenkstį ne tik dogmatiškai. „Būtinas sienų atvėrimas Kristuje. Turime daug pozityvių dalykų pastoracijoje: aktyvus jaunimas, šeimos, aktyvių tikėjimo liudininkų gausa, domėjimasis dvasinėmis vertybėmis, suaktyvėjusios studijos VDU Katalikų teologijos fakultete, pasauliečių gilios rekolekcijos, jaunimo piligrimystė, veikiančios maldos grupės. Nors ateityje bus dar naujesnių religijų, naujesnių vertybių, mūsų pareiga būti Bažnyčios veidrodžiu, atspindėti gyvąjį Kristaus atvaizdą“, – baigė kalbą prelatas.

Antrojoje konferencijos dalyje mons. V. Grigaravičius pakvietė arkivyskupą  S. Tamkevičių SJ pasidalyti savo įžvalgomis bei aktualia kunigams informacija.

Arkivyskupas pranešė, kad spalio mėn. Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje kiekviena vyskupija turės pristatyti savo 20 metų sielovadinės veiklos apžvalgą. Taip pat informauota, kad artimiausiu laiku bus pradėtas kandidatų ruošimas nuolatinių diakonų tarnystei. Ganytojas kunigus supažindino su Konstitucinio Teismo sprendimu, kuris pripažino Nacionalinę šeimos koncepciją nekonstituciška. „Nors LR Konstitucijos 38 straipsnis kalba, kad santuoka sudaroma tarp vyro ir moters, bet remiantis šiuo gėdingu sprendiniu gali būti ir kitokie variantai. Europos teisė pamažu ateina ir į Lietuvos teisę. Turime apginti krikščioniškos šeimos vertybes“,– kalbėjo arkivyskupas.

Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ taip pat dalijosi savo įžvalgomis, aptardamas įvairias aktualijas apie kunigų tarnystę parapijose.

Posėdžio pabaigoje prel. V. S. Vaičiūnas OFS visų dekanato kunigų vardu pasveikino dek. mons.V.  Grigaravičių, švenčiantį 20 m. kunigystės jubiliejų. Nuoširdžiausi linkėjimai palydėti gausiais plojimais ir pagiedotu „Ilgiausių metų“.

Posėdis baigtas bendra malda ir iškilmingais pietumis Kristaus Prisikėlimo parapijos namuose.

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune