Pas Viešpatį iškeliavo kunigas Jonas RAUDONIKIS (1950–1981–2011)
Paskelbta: 2011-10-22 20:19:09

 

A†A KUNIGAS JONAS RAUDONIKIS
(1950–1981–2011)

2011 metų spalio 21 dieną, eidamas 62-uosius metus, staiga mirė Vosiliškio parapijos klebonas kunigas Jonas Raudonikis.

Kunigas Jonas Raudonikis gimė 1950 metų liepos 25 dieną Rokų kaime, Aukštosios Panemunės parapijoje, valstiečių katalikų šeimoje. 1958–1961 metais mokėsi Rokų pradinėje mokykloje, o 1961–1968 metais – Kauno 13-oje vidurinėje mokykloje, kur baigė 9 klases. Vėliau vienus metus mokėsi Kauno 4-ojoje profesinėje technikos mokykloje ir įsigijo medžio apdirbimo staklininko specialybę. 1970 metais Jonas Raudonikis buvo pašauktas tarnauti sovietinėje kariuomenėje. Tarnavo Ukrainoje, o grįžęs iš karinės tarnybos 1972 metais pradėjo dirbti staklininku Kauno medžio apdirbimo kombinate, po metų perėjo į Kauno buitinių patarnavimų įmonę „Ąžuolas“, kurioje dirbo taros sukalėju. Tais pačiais metais Jonas Raudonikis pradėjo lankyti Kauno 1-ąją vakarinę vidurinę mokyklą. Darbovietės pakeitimas ir mokslai vakarinėje mokykloje buvo susiję su Jono puoselėjamu troškimu tapti kunigu, nes be vidurinio išsilavinimo negalėjo būti priimtas į kunigų seminariją.

Vidurinę mokyklą Jonas Raudonikis baigė ir į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją įstojo 1975 metais. Nors mokslas jam sekėsi sunkokai, Jonas įstengė baigti seminarijos kursą ir 1981 metų gegužės 31 dieną buvo įšventintas kunigu.

Pirmoji kunigo Jono Raudonikio tarnystės vieta buvo Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, kurioje jis vienus metus ėjo vikaro pareigas. 1982 metais buvo paskirtas Kelmės parapijos vikaru, o dar po dvejų metų paskirtas Vosiliškio parapijos administratoriumi. Šioje parapijoje jis ir dirbo iki mirties ištisus dvidešimt septynerius metus.

Keletą kartų buvo ketinama kunigą Joną Raudonikį perkelti klebono pareigoms į kitas parapijas, tačiau jo bei parapijiečių prašymu būdavo paliekamas darbuotis Vosiliškyje. Ši nuošali parapija buvo kunigo Jono širdies rūpestis. Atrodytų, jis nepadarė ypatingų darbų, nepastatė bažnyčių ir didelių klebonijų, tačiau, kaip sugebėdamas, tarnavo savo ganomiesiems. Nuo 1997 metų rudens iki 2002 metų jis aptarnavo dar ir Žaiginio parapiją. Mirtis kunigą Joną ištiko staiga, sustojus širdžiai.

Kunigas Jonas Raudonikis buvo paprastas žmogus, gana uždaro būdo. Nepasižymėjo ypatingais gabumais, tačiau, kaip ir buvo pažymėta seminarijos vadovybės charakteristikoje, uoliai dirbo pastoracinį darbą ten, kur buvo skirtas.

Vosiliškio parapijiečiai 1995 metais, prašydami, kad kunigas Jonas nebūtų iškeltas į kitą parapiją, rašė: „Gerbiamo klebono netektį suprastume kaip didžiausią Dievo bausmę.“ Tada vyskupas atsižvelgė į parapijiečių prašymą, tačiau dabar pats Viešpats savo kunigą pašaukė į amžinybę. Jis iškeliavo palikdamas apie save gražų garbingo ir uolaus kunigo atminimą.

Kunigo Jono Raudonikio palaikai buvo pašarvoti Vosiliškio bažnyčioje. Joje spalio 24 dieną buvo aukojamos laidotuvių Mišios, į kurias atvyko 34 kunigai. Kadangi Lietuvos vyskupai tomis dienomis posėdžiavo LVK plenariniame posėdyje Vilniuje, todėl Kauno arkivyskupo pavedimu laidotuvių šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė velionio seminarijos kurso draugas, tą pačią dieną 1981 metais įšventintas kunigu, Vilkaviškio katedros klebonas prel. kan. Vytautas Gustaitis. Laidotuvių apeigoms vadovavo Telšių vyskupijos generalvikaras prel. Juozas Šiurys. Kunigas Jonas Raudonikis palaidotas Vosiliškio bažnyčios šventoriuje.
 

Atlygink, Viešpatie, savo ištikimam tarnui amžinąja laime!
 

 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune