Šiluvoje Katalikių moterų sąjunga šventė įkūrimo jubiliejų (2018 10 20)
Paskelbta: 2018-10-24 07:18:53

Šiais metais Lietuvos katalikių moterų sąjunga (LKMS) švenčia reikšmingas sukaktis: sukanka 110 metų nuo organizacijos įkūrimo bei 100 metų nuo organizacijos atkūrimo po to, kai caro valdžia jos veiklą buvo beveik nuslopinusi. Palyginti kuklų 15 metų jubiliejų minėjo ir LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras. Ta proga LKMS narės spalio 20 d. susirinko į Šiluvą padėkoti Dievui už nueitą kelią.

Šv. Mišias Apreiškimo koplyčioje aukojo Kauno arkivyskupo generalvikaras vysk. Algirdas Jurevičius ir LKMS dvasios tėvas kun. Vytautas Rapalis. Mišiose giedojo LKMS Vaikų ir jaunimo paramos centro ansamblis „Angelo sparnai“.

Homilijoje vysk. Algirdas komentavo popiežiaus Pranciškaus mintis apie moters pašaukimą dovanoti pasauliui švelnumą ir padėti visuomenei transformuotis į bendruomenę. Komentuodamas Evangelijos ištrauką apie padrąsinimą išpažinti tikėjimą, vyskupas sakė, jog dar ne visi katalikai išėjo iš prievartinio sovietmečio „pogrindžio“, nedrįsta liudyti kasdienybėje savo tikėjimo, tarsi ko bijotų. Katalikių moterų sąjunga atlieka ypatingą vaidmenį, nes vienija ir padrąsina moteris bendrai katalikiškai veiklai. Vyskupas priminė, jog prieš 410 metų Šiluvoje apsireiškusi Mergelė Marija davė impulsą krikščioniškojo tikėjimo atgimimui Lietuvoje. Maldoje buvo prašoma, kad Šiluvos Mergelė padėtų įvykdyti galingą katalikių moterų veiklos proveržį.

Po agapės prasidėjo jubiliejinė konferencija. Pirmąjį pranešimą skaitė dr. Aldona Vasiliauskienė. Ji apžvelgė per 110 metų nueitą prasmingą organizacijos kelią. Dr. Vilma Žaltauskaitė išsamiai pristatė katalikių moterų organizacijos įkvepėjo kunigo Povilo Januševičiaus socialinės veiklos pradžią. LKMS pirmininkė Rita Baušienė apžvelgė organizacijos dabartį prisimindama popiežiaus Pranciškaus kvietimą gyventi aukojantis dėl kitų. Šiuo metu Lietuvoje veikia 40 katalikių moterų draugijų.

Antroje konferencijos dalyje draugijų veiklą pristatė Kaišiadorių, Panevėžio, Zarasų, Pasvalio, Radviliškio, Šiaulių, Tauragės, Vilkaviškio, Vilniaus bei Liudvinavo katalikių moterų draugijų pirmininkės. Konferencijos pabaigoje žodį tarė dvasios tėvas kun. V. Rapalis, o vysk. Algirdas moteris palaimino linkėdamas naujo entuziazmo.

Generalvikaro vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune