Velykinis ALELIUJA ir katechumenų Krikštas arkikatedroje (2019 04 20)
Paskelbta: 2019-04-21 01:16:08

„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5) – ši džiugioji Evangelijos naujiena vėlų Didžiojo šeštadienio vakarą perskrodė pasaulį, pasiekė milijonus krikščionių, kurie Velyknakčio vigilijoje budėjo ir laukė Kristaus Prisikėlimo. Ir Kauno arkikatedroje gausūs Velyknakčio dalyviai, ištvermingai dalyvavę 4 dalių liturgijoje, sulaukė džiaugsmingo velykinio „Aleliuja“!

Pirmąsias Velykas jau kaip krikščionys, kaip nauji mūsų Bažnyčios nariai, šventė ir katechumenai – 18 suaugusių vyrų ir moterų, praėję pasirengimo (katechumenato) laiką, buvo pakrikštyti ir sutvirtinti šiame Velyknaktyje. „Motina Bažnyčia šiandien apglėbia jus“, – sakė vysk. Algirdas Jurevičius, teikęs Krikštą ir Sutvirtinimą.

Velyknaktis Kauno arkikatedroje jau pirmus metus prasideda Žiburių liturgija prie velykinio laužo Rotušės aikštėje, kur dar prieš 20 val. jau rinkosi žmonės. Velyknakčio liturgijai vadovavęs vyskupas Algirdas  čia pašventino ugnį ir nuo jos uždegė Velykinę žvakę. Paschalas iškilmingai procesijoje diakono Dariaus Chmieliausko buvo atneštas į arkikatedrą – pats Kristus-Šviesa įžengė į šventovės tamsą.

Nuo Paschalo įsižiebė žvakės žmonių rankose, šviesa sklaidė tamsą, atvėrė žmonių širdis Viešpaties pažadams grįžti su Prisikėlimo tikrumu ir nauja viltimi, nauja pradžia, dovanojama jų gyvenimui.

Žodžio liturgijoje Senojo Testamento skaitiniai pasakojo žmonijos Išgelbėjimo istoriją nuo pat pasaulio sukūrimo, o į juos atsiliepėme psalmėmis, šlovinančiomis įstabius Viešpaties darbus. Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorai ir kantoriai. Po antrojo skaitinio Mozės giesmė Viešpačiui, praskyrusiam jūros vandenis, nuskambėjo žydiška melodija – ją sugiedojo katechetai, rengę katechumenus įkrikščioninimo sakramentams.

 

 

Taip meldžiantis ir budint sulaukta Gerosios naujienos – velykinio „Aleliuja“ ir įstabiųjų diakono iš sakyklos paskelbtos Evangelijos eilučių: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 1–12).

 „Kuomet du asmenys vienas su kitu nori bendrauti, įvyksta susitikimas. Mes šiandien taip pat atėjome į ypatingą susitikimą su prisikėlusiu Viešpačiu, panašiai kaip tos moterys iš Evangelijos: jos tikėjosi rasti kape paguldytą mirusį Jėzų, o išgirdo angelo žodžius: „Jo čia nėra, Jis prisikėlė.“ Vietoj mirusio Jėzaus atrado gyvą Jėzų.

Sakoma, kad per velykines šventes į bažnyčią ateina ir tie katalikai, kurie paprastai retai kada čia apsilanko. Galbūt kai kurie iš Jūsų šiandien atėjote į bažnyčią ne iš tikėjimo, bet iš tradicijos, kad kiti pirštais nebadytų dėl to, kad net per Velykas nebuvote bažnyčioje. Jūs atėjote, panašiai kaip Evangelijos moterys, be jokio entuziazmo, tikėdamiesi atrasti mirusį Jėzų (t. y. apmirusią Bažnyčią, nusenusius jos lankytojus, išsikvėpusią krikščionybę ir t. t.), tačiau velykinė angelo žinia skelbia, kad Jėzus prisikėlė!“ – sakė vyskupas Algirdas  savo homilijoje, atskirus sveikinimo žodžius skyręs ir katechumenams, kurie sąmoningai apsisprendė šią naktį tapti naujais kūriniais Kristuje (visą homiliją žr. >> ). 

Krikšto liturgijoje susirinkusi bendruomenė visų šventųjų užtarimo meldė krikštijamiesiems, naujiems mūsų tikėjimo broliams ir seserims. Krikšto pažadus atnaujino ir visi Velyknakčio dalyviai

Iškilmingą Eucharistiją vėliau koncelebravo vyskupas Algirdas Jurevičius, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kun. Andrius Končius, kun. Romualdas Dulskis, kun. Rastislavas Dluhy CSsR ir kun. Peteris Hertelis CSsR bei arkikatedros ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas, nuolat per Velykų tridienį kalbinantis susirinkusią bendruomenę ir aiškinantis jai liturgiją, padėdamas sąmoningai ir džiugiai joje visiems dalyvauti.

„Eikite palaiminti ir pradžiuginti Viešpaties prisikėlimu“, – sakė vysk. Algirdas, užbaigdamas liturgiją, dėkodamas broliams kunigams, visiems patarnautojams, giedotojams ir visiems tą vakarą sulaukusiems šventų Velykų.

Velykų sekmadienio rytmetį džiugiąją Kristaus Prisikėlimo naujieną miestui praneša  arkikatedros ir kitų bažnyčių varpai ir triskart aplink šventoves einama Velykinė procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu.

 Velykų proga arkivyskupijos ganytojai skyrė bendruomenei savo sveikinimą, jame, be kita ko, rašydami:

„Velykos mums yra dalyvavimo Dievo pergalėje prieš mirtį šventė. Esame ne stebėtojai, bet dalyviai. Kiek daug galingų pasaulio valdovų laidojo Bažnyčią ir krikščioniškąjį tikėjimą. Jie patys buvo iškilmingiausiai palaidoti, o krikščionių tikėjimas gyvas, Bažnyčia gyva, nes Dievas joje gyvena! Prisimename Kristaus pažadą: „Aš gyvenu ir jūs gyvensite“ (Jn 14, 19). (žr. visą tekstą >> ).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune