Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos Švč. Sakramento adoruotojų rekolekcijos (2014 08 27)
Paskelbta: 2014-09-02 13:56:19

Rugpjūčio 27 d., trečiadienį, nuo 10 val. ryto Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje pirmą kartą vyko Švč. Sakramento adoruotojų rekolekcijos. Jau senokai brendo mintis tokias rekolekcijas rengti miesto ribose, kadangi dauguma adoruotojų yra vyresnio amžiaus ir kur nors išvykti būna pakankamai sunku. Nors į adoruotojų susirinkimus renkamasi kas mėnesį, t. y. pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, kai už juos aukojamos ir šv. Mišios, būtent iš jų pačių kilo iniciatyva, kad tokios rekolekcijos jiems įvyktų.O ši diena buvo pasirinkta dėl to, kad netrukus prasidės jau ir naujas sielovadinis sezonas bei šią dieną Eucharistiją, kaip paprastai paskutinįjį mėnesio trečiadienį, numatyta švęsti kartu su Marijos radiju.

Parapijoje nuo Jubiliejinių 2000-ųjų metų veikia dar tuometinio parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus įsteigta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Jau keturiolika metų Jėzus čia garbinamas dieną naktį, ir jį noriai lanko ar su Juo ne vieną valandą kartu praleidžia tiek jauni, tiek garbaus amžiaus sulaukę žmonės. Adoracijos koplytėlė yra parapijos namuose, čia dieną užeina labai daug žmonių, ateina pasimelsti ir vaikai, ir jaunimas, ir iš darbų sugrįžtantys. Tačiau natūralu, kad daugiausia dėmesio ir laiko tam pašvenčia vyresni, pensinio amžiaus žmonės.

Rekolekcijos, kuriose dalyvavo daugiau kaip 40 žmonių, prasidėjo parapijos salėje bendrai sugiedotu himnu prašant Šventosios Dvasios. Konferencijoje mintimis apie adoracijos svarbą, jos reikšmę, kokia yra adoracijos esmė ir laikysena adoracijos metu, pasidalijo Jonavos šv. apašt. Jono parapijos vikaras kun. Valdas Šidlauskas.

Po konferencijos rekolekcijų dalyviai bažnyčioje meldėsi Rožinio Garbės slėpinius kartu su apmąstymais, o vidurdienį buvo švenčiamos šv. Mišios. Gausiai, visas sėdimas vietas užėmę susirinkusieji netruko greitai įsitraukti į bendrą giedojimą, o paskui įdėmiai klausė kun. Valdo pamokslo apie tą dieną liturgijoje minėtos šv. Monikos tikėjimą ir jos vidinę laikyseną iki atsivertimo klystkeliais beklaidžiojusio sūnaus, vėliau šventojo, Augustino atžvilgiu.

Po šv. Mišių rekolekcijų dalyviai susirinko parapijos salėje prie pačių susineštų ir pasiruoštų vaišių stalo. Kiek pasistiprinę adoruotojai vėl rinkosi į bažnyčią, kurioje garbinimui buvo išstatytas Švč. Sakramentas.

Buvo įspūdinga praleisti visą valandą tyloje vienoje vietoje tokiam palyginti gausiam skaičiui žmonių, tačiau čia pavyzdį rodė rekolekcijoms vadovavęs kunigas ir šalia jo – bažnyčios zakriztijonas. 15 val. visi meldėsi Dievo Gailestingumo rožinį, po Švč. Sakramento uždarymo vėl visi susirinko į parapijos salę antrai konferencijai, kurioje kun. Valdas kalbėjo apie maldos formas ir tai, kad daug svarbiau būti, negu veikti. Kunigas išsamiai apibūdino dėkojimą, garbinimą, atsiprašymą ir prašymą. Daugeliui susirinkusiųjų įstrigo mintis apie tai, jog Dangaus Karalystė yra ...Jėzus, o juk mes taip jos trokštame!..

Adoruotojų rekolekcijos buvo užbaigtos refleksija – kiekvieno dalyvio trumpu pasidalijimu, kas įstrigo ir liko atmintyje iš šios dienos, paskui – visiems sukalbėjus himną „Tave, Dieve, garbinam” ir bendrą maldą už amžinybėn jau iškeliavusią pirmąją adoruotojų vadovę Stefaniją Zlatkuvienę bei visus mirusius adoruotojus. Taip pat nuoširdžiai dėkota Dievui už mūsų miestui atsiųstą ir su mumis savo dvasiniais turtais sutikusį pasidalyti naująjį kunigą Valdą.
 

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ,
Jonava
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune