Domeikavos ir Lapių parapijų sutvirtinamieji dalyvavo rekolekcijose „Skirtingi, bet vienodai vertingi“ (2018 04 14)
Paskelbta: 2018-04-18 07:56:20

Balandžio 14 dieną arkivyskupijos Jaunimo centre vyko lytiškumo ugdymo rekolekcijos „Skirtingi, bet vienodai vertingi“. Savaitgalio renginyje dalyvavo Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijų Sutvirtinimo sakramentą priimti besirengiantys jaunuoliai.

Jaunimo centro kompetentingi savanoriai paskaitose jaunimui kalbėjo apie vertybes, asmens orumą, skaistumo dorybės grožį, gyvybės stebuklą. Grupelėse vyko teminiai užsiėmimai. Aptarėme žmogaus kaip tikslo ir priemonės sampratą, medijose pateiktus žmogaus kūno kulto ir sumenkinimo pavyzdžius.

Merginos ir vaikinai klausėsi jaunos katalikų sutuoktinių poros liudijimo „Tikra meilė laukia“. Renginio dalyviai įsigijo jaunimui skirtą žurnalą „Meilės santykiai. Ar sėkmė įmanoma?“ (2014, Jean-BenoÎt Casterman), kuriame aptariami vyriškumo ir moteriškumo stereotipai, susižavėjimo, įsimylėjimo ir meilės skirtumai.

Savaitgalio rekolekcijose giesmėmis šlovinome Viešpatį. Sutaikinimo (Atgailos) sakramentą teikė KTU kapelionas kun. Petras Pichas. Šv. Mišias aukojo Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras bei arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Emilis Vasiliauskas. Mišiose meldėmės rekolekcijų dalyvių intencijomis. Pamoksle dvasininkas jaunimui linkėjo gyventi Dievo vaikų vertą gyvenimą. Priminė apie laisvę ir atsakomybę priimant sprendimus.

Sutvirtinamųjų išvyką į arkivyskupijos Jaunimo centrą organizavo Domeikavos ir Lapių parapijų klebonas kun. Gintaras Pūras. Dvasininkui talkino Domeikavos parapijos katechetė Roma Zaksienė.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune