Gedulo ir vilties dieną Domeikavos bažnyčioje – pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas ir Kauno r. chorų koncertas
Paskelbta: 2018-06-16 10:07:00

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras šv. Mišias aukojo už parapiją, gyvuosius ir mirusius tremtinius bei kankinius.

Dvasininkas homilijoje parapijiečiams priminė 1941 m. birželio 14 d. istorinius įvykius. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, 1940–1953 m. laikotarpiu iš Lietuvos į Sovietų Sąjungos atšiaurias klimato sritis buvo deportuota apie 300 tūkst. žmonių. Bendras mirusiųjų tremtyje nuo nežmoniškų gyvenimo sąlygų ir bado skaičius viršija 50 tūkst. Trėmimai skaudžiausiai palietė inteligentiją, darbščius ūkininkus ir jų šeimos narius. Sibiro ir lagerių baisumus išgyvenusių tremtinių atsiminimuose liudijamas tikėjimas į Dievą, pamaldumas Švč. Mergelei Marijai. Religingi žmonės sunkumuose ir kentėjimuose buvo dvasiškai tvirtesni, turėjo viltį susigrąžinti prievarta atimtą laisvę.

Liturginiame kalendoriuje birželio 14 diena skirta pal. Teofiliaus Matulionio minėjimui. Mišiose meldėme garbingojo pal. T. Matulionio užtarimo Lietuvai, prašėme laiminti tikėjimo tiesų ir krašto istorijos vaikus mokančius ugdytojus. Mišių pabaigoje dvasininkas tikintiesiems suteikė iškilmingą palaiminimą pal. Teofiliaus Matulionio relikvija, kuri nuo 2017 m. spalio mėn. gerbiama šioje bažnyčioje.

Šiemet minint pirmąsias pal. T. Matulionio beatifikacijos metines, klebono kun. G. Pūro rūpesčiu Domeikavos bažnyčioje įrengta pal. T. Matulionio gyvenimo įvykius apžvelgianti Birštono sakralinio muziejaus ekspozicija. Gausiai nuotraukomis iliustruotuose stenduose pateikti svarbiausi arkivyskupo vaikystės, mokslo metų, kunigystės, kalinimo ir tremties metų faktai.

Vakare Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje vyko Kauno rajono chorų koncertas Sacrum Convivum, skirtas Gedulo ir vilties dienai. Dalyvavo keturi chorai: Garliavos mišrusis choras „Melodija“, Samylų kultūros centro mišrusis choras „Žaisa“, Babtų moterų choras „Gynia“, Ramučių kultūros centro mišrusis choras „Versmė“. Koncerto pradžioje skambėjo daina „Lietuva brangi“. Vėliau tylos minute pagerbėme tremtyje ir lageriuose žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Choristai klausytojus džiugino įvairių autorių sakraliniais ir Lietuvai skirtais muzikiniais kūriniais. Renginį vedė Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Dainius Svobonas. Koncerto pabaigoje organiztoriai padėkojo Domeikavos parapijos klebonui kun. Gintarui Pūrui už svetingumą.

Gedulo ir vilties dienos minėjimo dalyviai ir svečiai šventoriuje prie kankinių atminimą įamžinusios skulptūros giedojo Tautišką giesmę, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes.

 Domeikavos parapijos informacija

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune