Domeikavos ir Lapių parapijų maldininkų piligriminė kelionė į Žemaičių Kalvariją (2018 07 07)
Paskelbta: 2018-07-10 08:14:15

Liepos 7 dieną Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijų aštuoniolikos piligrimų grupė dalyvavo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metų Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų iškilmėse. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Darius Trijonis, koncelebravo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir būrys kunigų.

Pamoksle dvasininkas pasidalijo mintimis apie dėkingumą, ragino būti dėmesingus šalia esantiems, atrasti džiaugsmą įprastuose darbuose ir neprarasti vilties išmėginimuose. Apie dėkingumą apaštalas Paulius Laiške tesolonikiečiams rašė: „Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje“ (1 Tes 5, 16–18).

Po pamaldų bazilikoje gausus būrys maldininkų ir piligrimų ėjo Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio kalnus. Tradiciškai pirmą kartą šį Kryžiaus kelią einantys piligrimai tikėjimą liudijo guldami kryžiumi XV ir XVI stotyse. Tai žmogui primena apie gyvenimo kelionėje tykančius sunkumus, Dievo pagalbą suklupus. Jėzaus kančią ir mirtį ant kryžiaus ženklinančioje XVIII stotyje pirmą kartą einantieji vėl gulėsi kryžiumi, kiti iškėlę į dangų rankas liudijo Dievo meilę kūrinijai. Kalnų stotyse dvasininkas procesijos dalyvius laimino Šventojo Kryžiaus relikvija. Kryžiaus kelią baigėme bazilikoje. Telšių ordinaras Kęstutis Kėvalas padėkojo atlaidų šeštadienį gausiai susirinkusiems maldininkams ir piligrimams. Suteikęs šventinį palaiminimą linkėjo saugiai sugrįži į parapijas.

Neskubėjome išvykti. Bazilikoje prie pagrindinio altoriaus gerbti buvo išstatytas pal. Teofiliaus Matulionio didysis relikvijorius. Lietuvos palaimintojo artumoje prie stebuklingomis malonėmis garsėjančio Švč. M. Marijos Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo meldėmės už Lietuvą, už savo šeimas ir artimuosius, Domeikavos ir Lapių parapijų kleboną kunigą Gintarą Pūrą. Esame dėkingi klebonui už pakvietimą į piligrimystę. Žemaičių Kalvarijoje išgyvenome Kryžiaus kelio tradicijos grožį, žavėjomės žalumynais papuoštais koplytstulpiais ir kryžiais.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

 

 

 

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune