į pirmą puslapį
Kristaus tikėjimas ir dalelė Tėvynės
Paskelbta: 2016-10-15 20:10:46

2016 m. spalio 9 d.
Sveikinimo kalba nacionalinėje Vašingtono bazilikoje švenčiant Šiluvos koplyčios 50-metį

 Jūsų Ekscelencijos arkivyskupai, gerbiamieji kunigai, aukštieji svečiai, jubiliejaus minėjimo komiteto nariai, mielieji tautiečiai ir visi šios šventės dalyviai, brangūs Marijos radijo klausytojai,

džiugu švęsti Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejų Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinėje šventovėje Gailestingumo jubiliejaus metais. Čia turime ir Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Mus subūrė Marija – Jėzaus ir mūsų Motina, kuri pasirodė Šiluvoje ir kvietė garbinti jos Sūnų. Šiluva mums simbolizuoja nepalaužiamą lietuvių ryžtą išlaikyti savo tikėjimą, kalbą, tradicijas, o kartu skatina prisiminti švelnų Marijos motiniškumą, jos rūpestį dėl savo vaikų, kurį patiria daugybė ir dabar į Šiluvą atvykstančių žmonių.

Lietuvoje išskiriame kelis regionus: Aukštaitiją, Žemaitiją, Sūduvą, Dzūkiją. Šiandien turėtume pripažinti, kad yra dar vienas regionas – išeivija. Tai ta ženkli tautiečių dalis, kurie ieško ne tik geresnių galimybių, bet įsiliedami į kitų šalių gyvenimą stengiasi praturtinti tas šalis savo lietuviška kultūra. Ši Šiluvos koplyčia Vašingtone bei pastangos visų, kurie ją kūrė ir ja rūpinosi, liudija apie tai.

Į Jungtines Valstijas atvykę lietuviai čia rado palankias sąlygas gyventi ir kurti. Drauge savo širdyje jie išsaugojo Lietuvą, Kristaus tikėjimą, todėl dalelę Tėvynės puoselėjo ten, kur gyveno. Jie dovanojo savo lėšų ir talentą tam, kad atsirastų ši maldos vieta, primenanti Šiluvoje pasirodžiusią Dievo Motiną. Tai – gražus pavyzdys, kaip tikėjimo ir bendro, kilnaus užmojo vienijami lietuviai sugebėjo pasiekti užsibrėžtą tikslą. Drauge tai ir puiki paskata visiems lietuviams išlaikyti meilę Tėvynei ir vienybę su ja.

Su dėkingumu prisimename vyskupą Vincentą Brizgį, visus aukotojus, ypač Lietuvos Vyčius, šią koplyčią kūrusius menininkus. Nuoširdžiai dėkoju p. Viktorui Nakui ir Šiluvos koplyčios jubiliejaus komiteto nariams, ypač prel. Edmundui Putrimui, mons. Rolandui Makrickui, visiems jums, kurių entuziazmo ir pastangų dėka vyksta šis minėjimas.

Mums didelė garbė, kad šiai iškilmei vadovauja ir homiliją sakė Jungtinių Amerikos Valstijų Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Luisvilio Kentukyje arkivyskupas Josephas Kurtzas, joje dalyvauja apaštališkasis nuncijus Jungtinėse Valstijose arkivyskupas Christopheʼas Pierreʼas, Nacionalinės šventovės rektorius mons. Walteris R. Rossi. Ačiū Jums!
Vašingtono nacionalinė šventovė gražiai pristato Marijos gerbimo vietas, brangias įvairių šalių katalikams. Kaip svarbu, kad bet kokios tautybės žmonės ne tik galėtų išpažinti tikėjimą, bet, būdami praktikuojantys katalikai, turėtų galimybę puoselėti savo kalbą bei tradicijas ir drauge praturtinti krašto, kuriame gyvena, Bažnyčią.

Koplyčios sidabrinis jubiliejus minėtas Lietuvos atgimimo laiku. Melskime Marijos Sūnų Jėzų, kad šiais ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metais švenčiama auksinė Šiluvos koplyčios sukaktis žymėtų naują – dar stipresnio mūsų šalies irvisų lietuvių susitelkimo, dvasinio pakilimo, Evangelijos branginimo – metą.

Melskime, kad Dievas laimintų Ameriką. God bless America!

+ Lionginas Virbalas
Kauno arkivyskupas metropolitas