Atsinaujinimo diena „Naujoji evangelizacija“ Kaune (2012 10 07)
Paskelbta: 2012-10-08 21:00:25

Spalio 7 d. sekmadienį katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ pakvietė į paskutinę šiemet Atsinaujinimo dieną Park Inn konferencijų salėse. Į šioms erdvėms neįprastą krikščionišką renginį atvyko nemažai juo susidomėjusių įvairaus amžiaus žmonių iš skirtingų Lietuvos kampelių, įvairių vyskupijų. Drauge su Visuotine Bažnyčia pradedant popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus Tikėjimo metus, „Gyvieji akmenys“ šįkart kvietė gilintis į naujosios evangelizacijos uždavinius.

Atsinaujinimo dienos renginyje, be dviejų pagrindinių konferencijų, temos sklaidos darbo grupėse, kviesta drauge šlovinti Viešpatį, o užbaigiant renginį – kartu džiaugsmingai švęsti sekmadienio Eucharistiją, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Konferenciją „Kas naujo naujojoje evangelizacijoje?“ vedęs br. kun. Astijus Kungys OFM atkreipė dėmesį į popiežiaus Benedikto XVI apaštališkajame laiške motu proprio forma PORTA FIDEI, kuriuo skelbiami Tikėjimo metai, minimą Jėzaus mokinių kausimą: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ (Jn 6, 28) ir atsaką – didžiausią krikščionių darbą šiandien, tai yra tikėjimą į Jėzų Kristų. Šį tikėjimą ir jo liudijimą šiandien ypač budina aštrėjantis tikėjimo ir Bažnyčios persekiojimas, įvairios krikščionims rengiamos provokacijos. „Dievo planas aiškus: turime pamatyti tą galią, kuri yra prieš Kristų, kuri nori mus pražudyti, tą galią, kuri yra amžina mirtis, kai džiaugsmo ir šlovinimo jau niekada nebus“, – sakė br. kun. Astijus. Mažesniųjų brolių pranciškonų provincijolas pavyzdžiais parodė, kaip šiandien piktasis, prisidengdamas žmogaus teisėmis, tolerancija, feminizmu, netgi taikos idėja, atakuoja pasaulį ir krikščionių bendriją. Krikščionių atsakas į tai būtų praktiniai tikėjimo žingsniai gyvenime, savo aplinkoje, sugrįžimas prie Viešpaties ir tikėjimas, jog Dievas neapleidžia ir sunkiausiomis valandomis.

„Dievas nereikalauja iš mūsų daryti stebuklų“, – sakė br. kun. Astijus, mokydamas, jog tikėdami į Jėzų jau darome Dievo darbus. Tačiau neliudydami tikėjimo džiaugsmo, prisidedame prie to, kad dalis žmonių eina į amžiną pražūtį. „Stovime prie Tikėjimo vartų – kaip pro juos įžengsime?“ – kviesta mąstyti baigiant konferenciją, raginta šauktis Šventosios Dvasios šviesos savo liudijimui, nuolankiai prašyti Viešpaties augti mumyse („pasigalėk Savęs manyje“).

Antrojoje konferencijoje evangelizavimo, kuriam tarnauja bemaž du dešimtmečius, džiaugsmais ir iššūkiais dalijosi katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“. Buvo parodyta unikali filmuota medžiaga apie pirmąją Atsinaujinimo (tuomet vadinta Evangelizacijos) dieną Kaune 1991 metais, tuomet visiškai naują ir karštą šlovinimo, evangelizacijos užmojį. Savo atsivertimo istorijas, pirmąsias evangelizavimo patirtis gyvai, nuotaikingai ir džiugiai paliudijo kelių kartų „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės nariai.

Po pietų Atsinaujinimo dienos tema buvo gilinama darbo grupėse. Apie „keturias evangelizacijos vinis“, kaip padėti žmogui keliauti atsivertimo keliu, vienoje iš grupių kalbėjo dr. Artūras Lukaševičius (VDU KTF), išsamiu aptardamas liudijimą, esminės Evangelijos žinios – Dievas yra Gelbėtojas – skelbimą (kerigmą), vėliau tikėjimo mokymą (katechezę) ir sakramentinį gyvenimą krikščionių bendruomenėje. Pasak A. Lukaševičiaus, Lietuvoje evangelizacijos reikia daugeliui žmonių, kad tikėjimas taptų asmenine pasaulėžiūra, gyvenimo pagrindu, kad visas žmogaus gyvenimas taptų pašventintas Dievo garbe. „Kas nėra Evangelijos dvasia? Pozityvaus mąstymo magija“ – šia tema kitoje grupėje dalijosi dr. Valdas Mackela (VDU KTF) ir dr. Milda Paulikaitė (KTU). Pasak prelegentų, šiuolaikinis žmogus ypač gundomas vadinamojo pozityviojo mąstymo galia – tu viską gali, apie viską gali svajoti ir viską pasiekti, tik mąstyk pozityviai; šios mintys netgi paremiamos Jėzaus žodžiais. Šis madingas, dabar plačiai skleidžiamas mąstymas neatitinka Evangelijos dvasios, jos pozityvumo. Krikščionis tiki, jog jo ir pasaulio Viešpats yra Dievas; Dievas yra Tėvas, geriausiai žinantis, ko reikia žmogui; ir džiaugsmas, ir kančia, ir visi išbandymai su Dievu yra prasmingi.

Į atskiras grupes po pietų rinkosi jaunimas (jiems užsiėmimą tema „Pašaukti skelbti Evangeliją“ vedė Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro komanda) ir vaikai (užsiėmimą tema „Ar įdomu, ką sako Dievas? Penktasis įsakymas“ organizavo „Dievo armija“, „Gyvųjų akmenų“ jaunieji bendradarbiai. Užtarimo maldai vadovavo „Gyvieji akmenys“ ir Vidinio išgydymo komanda.

Artėjant metui švęsti Eucharistiją, kun. Mindaugas Pukštys kvietė pradedant Tikėjimo metus ir kalbant apie naujosios evangelizacijos uždavinį atnaujinti savo pačių asmenišką santykį su Jėzumi Kristumi, o paskui apie šio susitikimo džiaugsmą ir laimę liudyti kitiems. „Krikščionims nevalia manyti, jog tikėjimas yra asmeniškas reikalas“, – priminė kun. M. Pukštys, ragindamas iš naujo atsivertus ieškoti būdų, kaip Dievo meilės žinią nešti savo broliams ir seserims.

Eucharistijai vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pakvietė jos dalyvius melstis atsiteisimo už visus pastarojo meto Viešpaties Jėzaus įskaudinimus intencija. Eucharistiją koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir kunigai – Petras Pichas, Kęstutis Rugevičius, Mindaugas Pukštys ir  Giedrius Maskolaitis.

Homiliją pasakęs arkivyskupas išsakė padėką popiežiui Benediktui XVI už jo paskelbtus Tikėjimo metus, kurie yra proga kiekvienam iš naujo apmąstyti savo tikėjimą. Homilija nukėlė klausytojus į Pradžios knygoje aprašomą nuostabią, paties Dievo akimis, gerą kūrybą. Piktasis, pasak ganytojo, negalėdamas pakenkti visatos grožiui, harmonijai, kenkia žmogui, kuris, pasiduodamas šėtonui, eina tik į susinaikinimą. Šiandien, kai ypač daug negatyvumo, pykčio, netgi Bažnyčios, jos ganytojų niekinimo, kai menas nepripažįsta laisvės ribų, o nuodėmė tiesiog siautėja, vis tiek svarbiausia Jėzaus meilės pavyzdžiu lieka meilė, nepasidavimas pagundai blogį nugalėti neapykanta, kaip to mokė ir palaimintasis Jurgis Matulaitis.

„Per Tikėjimo metus, saugodamiesi nuodėmės, mes augsime tikėjime ir artėsime prie Dievo. Jeigu sugebėsime bent vieną kitą asmenį sulaikyti nuo nuodėmės, tikrai būsime atlikę svarbų evangelizavimo darbą“, – sakė ganytojas.

Kita Atsinaujinimo diena jau bus rengiama 2013 metais, sausio 27-ąją.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune