Kunigų konferencijoje Kaune aptartos jaunimo sielovados aktualijos. Susitikimas su Popiežiškosios pasauliečių tarybos Jaunimo skyriaus vadovu kun. E. Jacquinet (2012 11 07)
Paskelbta: 2012-11-07 19:46:51

Lapkričio 7 d. arkivyskupijos salėje Kaune vyko nuolatinio kunigų ugdymo susirinkimas. Į ją šįkart buvo pakviesti ne tik Kauno arkivyskupijos, bet ir kitų vyskupijų dvasininkai. Mat šis susitikimas buvo skirtas jaunimo sielovados aktualijoms, ypač rengiantis artėjančioms 2013 Lietuvos jaunimo dienoms Kaune ateinančią vasarą. Pranešimą dvasininkams skaitė, o vėliau į jų klausimus atsakė garbus svečias – Lietuvoje šiomis dienomis pirmąkart viešintis Popiežiškosios pasauliečių tarybos Jaunimo skyriaus vadovas kun. Eric Jacquinet (Žakine). Be gausaus būrio kunigų iš įvairių vyskupijų, konferencijoje taip pat dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM bei naujai paskirtasis Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas nominantas Kęstutis Kėvalas.

Pasak kalbėjusio svečio kunigo Jacquinet, Vakarų Europos šalyse jaunimo sielovada išgyvena nemažai sunkumų, tačiau jie turėtų skatinti ne nusivylimą, bet ištvermę ir sielovadinį atsivertimą, naują susitelkimą į tai, kas svarbiausia Bažnyčios tarnystėje.

Jaunimo sielovadą kuruojančios popiežiškosios institucijos vadovas priminė, jog apie 1980–1985 metus Vakarų Bažnyčia išgyveno gilią jaunimo sielovados krizę. Tačiau būtent šiame tragiškame kontekste gimė Pasaulio jaunimo susitikimų idėja. Pal. popiežius Jonas Paulius II, nuo pat savo pontifikato pradžios jaunimą vadinęs Bažnyčios ateitimi ir viltimi, 1984 m. pakvietė jaunimą į Romą švęsti Verbų sekmadienio. Tąsyk dalyvavo 250 tūkst. jaunų žmonių, o po savaitės Velykų sekmadienį popiežius jaunimui įteikė Atpirkimo jubiliejinių metų kryžių, ragindamas nešti jį kaip Viešpaties meilės ženklą. Pirmosios Pasaulio jaunimo dienos (PJD), net ir prieštaraujant daugeliui popiežiaus patarėjų, tačiau surengtos 1986 m. ir jose jau dalyvavo per 300 tūkst. jaunuolių. Dabar jos vyksta kas dvejus, trejus metus, o tarp jų Jaunimo dienos rengiamos vietinėse Bažnyčiose – nacionaliniu mastu bei vyskupijose. Svečias trumpai apžvelgė jau trijų dešimtmečių istoriją skaičiuojančias PJD ir pabrėžė, jog kiekvienos jų turi savo ypatingą temą, aspektą, išreiškiantį jaunimo sielovados svarbiausias gaires.

PJD jaunieji dalyviai, kaip atkreipė dėmesį kunigų konferencijos Kaune svečias, jaučiasi laimingi, susitikdami su popiežiumi, vyskupais, o ganytojai džiaugiasi šiuo tiesioginiu ryšiu su jaunais žmonėmis. Pasak svečio, dabar PJD yra jaudinantys, milijoniniai pasaulio jaunimo susitikimai. PJD leidžia jaunimui pasijusti Visuotinės Bažnyčios dalimi, pajusti jos grožį, patirti ją kaip draugystės vietą. Jaunimas yra labai atviras, laukia skelbiamo Dievo žodžio, katechezių. 2011 m. Madride kilus audrai, popiežius Benediktas XVI negalėjo pasakyti homilijos, bet jaunimas jį puikiai suprato: Šventasis Tėvas yra su jais ir audroje. Tai, pasak kun. E. Jacquinet, pranašiškas ženklas Bažnyčiai, jos sielovadai tarp jaunimo. „Pasaulio jaunimo dienos yra daugiau nei didelis renginys, tai kelias jaunimui susidraugauti, atsiversti, keisti gyvenimą“, – sakė jis, primindamas, jog apaštalai irgi atsivertė keliaudami kartu ir asmeniškai bendraudami su Jėzumi, dėl to ir patys paskui tapo misionieriais.

Kaip pabrėžė Popiežiškosios pasauliečių tarybos Jaunimo skyriaus vadovas, jaunimui, kuris yra atviras ir imlus, reikia padėti. Jaunuoliai nori matyti aiškiai savo kunigiškąją tapatybę išgyvenančius kunigus, jiems reikia palydėjimo ir pasitikėjimo. Kunigai šiandien turi būti kompetentingi įvairiose jaunimui svarbiose gyvenimo aktualijose.

„Popiežius Jonas Paulius II, įteikdamas jaunimui kryžių, išreiškė tikėjimą, jog Viešpaties išgelbėjimas ir šiandien vyksta. Tai turėtų būti ir mūsų tarnystės išeities taškas bei tikslas“, – sakė svečias, pabrėždamas, jog kunigai nėra atskirų tikinčiųjų grupių ganytojai, jiems pavesta palydėti kiekvieną: juk „Gerasis ganytojas pažįsta savo avis ir jas šaukia vardu“.

Penktadienį, lapkričio 9 d., Popiežiškosios pasauliečių tarybos Jaunimo skyriaus vadovas kun. E. Jacquinet dalyvavo Jaunimo forume Kaune, kurio tema yra „Kaip Jėzus Kristus skelbtų Gerąją Naujieną šiandien?“ Dvi dienas vyksiantis forumas skiriamas 2013 Lietuvos jaunimo dienoms. Jį rengia Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba. Dalyvauja jaunimo sielovadininkai iš visos Lietuvos.

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune