Pelenų dienos pamaldos Šiluvos bazilikoje ir Kauno arkikatedroje (2013 02 13)
Paskelbta: 2013-02-13 15:00:42

Vasario 13-oji, įprastai Šiluvoje tryliktomis mėnesių dienomis švenčiama Marijos diena, šiemet sutapo su Pelenų trečiadieniu, kuriuo Bažnyčia kviečia pradėti atgailos ir susitaikymo su Dievu 40 dienų kelionę – Gavėnią.

Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje Pelenų trečiadienio liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, kiti kunigai. Tą dieną į Šiluvą buvo surengta Kauno I dekanato piligriminė kelionė, tad tikintiesiems patarnavo nemažai šio dekanato (Kauno miesto parapijų) kunigų. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Daivos Stoškienės.

Visus į Šiluvą atvykusius piligrimus sveikinęs ganytojas kvietė melstis už save pačius ir kitus žmones, kad visi tinkamai išgyventų Gavėnios metą. Be to, Šiluvos Dievo Motinos globai paraginta pavesti popiežių Benediktą XVI, priėmusį atsistatydinimo sprendimą – maldoje žengusį šį tikėjimo ir nuolankumo žingsnį, kad Viešpats laimintų jį ir jis toliau padėtų Bažnyčiai savo aukos ir maldos gyvenimu.

Vėliau pasakytoje homilijoje (visą tekstą žr. čia >>) pakviesta Šiluvos Dievo Motinos akivaizdoje pamąstyti, kaip pasitiksime Kristaus Prisikėlimo šventę – Šv. Velykas. Gavėnios metas, kurį pradedame, pasibarstydami galvas pelenais, – tai ženklas keisti gyvenimą: nusigręžti nuo nuodėmės ir atsigręžti į Dievą. Arkivyskupas aptarė atsivertimui svarbius dalykus: Gavėnios pasninką, maldą ir gerus darbus, kviesdamas tai praktikuoti iš širdies, daryti tikrą dvasinę pažangą, laikantis paties Jėzaus paraginimo Evangelijoje (plg. Mt 6) tai daryti su gera intencija ir tiesumu, ne dėl žmonių akių, bet dėl Dievo.

„Jėzus atkreipia mūsų dėmesį į labai svarbų dalyką, kad bet ką darydami nepasiduotume gundymui susireikšminti ir ieškoti aplodismentų. Krikščionis nėra artistas scenoje, kuris gali mėgautis minios keliamomis ovacijomis. Tikintis į Kristų žmogus nuolat svarsto ne tai, ką žmonės apie jį pasakys, bet ko bus verti jo žodžiai, maldos ar geri darbai Dievo akyse“, – priminė tikintiesiems arkivyskupas S. Tamkevičius Šiluvoje.

Tos pačios dienos rytmetį Pelenų trečiadienio pamaldoms Kauno arkikatedroje bazilikoje vadovavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Nemažai tikinčiųjų susirinko ir į šią šventovę, kad bendroje maldoje, priimdami atgailos ir atsivertimo ženklą – pelenų pabarstymą ant galvų, pasiryžtų atnaujinti savo tikėjimą ir gyvenimą ruošdamiesi didžiausiai krikščionims Kristaus Prisikėlimo šventei. Šie barstomi pelenai, kaip sakė liturgiją pradėdamas vysk. K. Kėvalas, yra ir viltis, ir paties Viešpaties pažadas žmogaus gyvenimui ir tada, jei jis virstų pelenais.

Šv. Mišias koncelebravo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Artūras Jagelavičius, vėliau pasakęs ir Mišių homiliją bei paraginęs per Gavėnią saugotis tuštumo, vaduotis iš egoizmo, pasitikėti Viešpaties galia.

Pamaldų pabaigoje vysk. K. Kevalas taip pat paragino tikinčiuosius nuolankia širdimi priimti žinią apie popiežiaus Benedikto XVI maldoje padarytą apsisprendimą. „Kiekvienas yra svarbus Viešpačiui, ir Jis kiekvieno klauso“, – sakė ganytojas, drąsindamas ir ragindamas tikinčiuosius per visą Gavėnią malda lydėti ir Benediktą XVI, ir kardinolus, susirinksiančius į konklavą – naujojo popiežiaus rinkimus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune