Vyskupai ir kunigai drauge stebėjo LRT transliaciją iš Šv. Petro aikštės, paskutinės popiežiaus Benedikto XVI audiencijos (2013 02 27)
Paskelbta: 2013-02-27 14:41:02

Vasario 27 dieną Kauno arkivyskupijos kunigai susirinko į tradicinį kas mėnesį vykstantį susirinkimą, kuriame šįkart visi drauge išgyveno nepaprastai jaudinantį Bažnyčios gyvenimo įvykį – Šventojo Tėvo Benedikto XVI, rytoj paliekančio apaštalo Petro įpėdinio tarnystę, atsisveikinimą su visu katalikiškuoju pasauliu per savo paskutinę bendrąją audienciją Vatikane.

Kauno arkivyskupijos ganytojai – ordinaras Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas ir visi gausiai susirinkime dalyvavę kunigai – kurijoje kartu stebėjo LRT internetinę transliaciją ir šitokiu būdu, širdimis bei malda, paliudijo savo bendrystę ir artumą popiežiui drauge su milijonais tikinčiųjų, brolių kunigų, vyskupų, kardinolų, kurie šią Viešpaties palaimintą dėkingumo ir atsisveikinimo valandą dalyvavo pontifikatą užbaigiančio Benedikto XVI paskutinėje bendrojoje audiencijoje Šv. Petro aikštėje.

Arkivyskupijos dvasininkai drauge klausėsi Dievo žodžio, paskutinės labai jaudinančios popiežiaus Benedikto XVI katechezės, drauge meldėsi Viešpaties maldą ir priėmė popiežiaus palaiminimą. Ganytojai tą ypatingą Bažnyčiai valandą buvo sustiprinti popiežiaus žodžių, kuriais jis kvietė kiekvieną atnaujinti savo pasitikėjimą Viešpačiu, džiaugsmą būti krikščionimis, dėkojo už savo tarnystėje nuolat jaustą brolių kardinolų, vyskupų ir kunigų, visos Dievo tautos patikimą atramą, išsakydamas troškimą visą Bažnyčią apglėbti širdimi ir tikrumą, jog Bažnyčia yra paties Viešpaties laivas ir ji niekada nepritrūks Dievo šviesos ir meilės.

Šiame susirinkime kunigai taip pat išklausė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus pranešimą, kuriame ganytojas pristatė 2012 metų arkivyskupijos sielovadinę ir finansinę padėtį, apžvelgdamas statistiką ir nuveiktus darbus. Pvz., pasidžiaugta dešimtadaliu išaugusiu tikybos pamokų lankymu mokyklose. Kunigų dėmesys ypač atkreiptas į ligonių sielovadą parapijose, primenant klebonų atsakomybę už tai, taip pat paraginant parinkti parapijose pasauliečių, kurie, visų Lietuvos vyskupų nutarimu, jau galėtų ruoštis nunešti Švč. Sakramentą sergantiems. Arkivyskupas taip pat pakvietė melstis už sunkiai sergantį mons. Alfonsą Svarinską, perskaitydamas jo žinutę konfratrams, kurioje jis visų prašo atleidimo bei maldos.

Kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas atkreipė kunigų dėmesį, jog nuo rytojaus, vasario 28 d. 21 val., esant vakuojančiam popiežiaus sostui, Eucharistijos maldoje nebeminimas Benediktas XVI. Kartu kunigai pakviesti šv. Mišiose specialiomis maldomis melstis už kardinolus ir būsimąjį popiežių.

Kitą mėnesį arkivyskupijos kunigai drauge rinksis Didžiojo ketvirtadienio rytmetį kovo 28 d. švęsti Krizmos šv. Mišių Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune