Kauno arkivyskupijos 2012 metų sielovadinės ir ekonominės padėties apžvalga
Paskelbta: 2013-03-08 16:47:27

Arkivyskupijos bendruomenė

2012 metais Kauno arkivyskupijos teritorijoje gyveno 491.508 tūkst. katalikų, gyventojų – apie 639 tūkst. (2011 metais iš viso buvo apie 642 tūkst. gyventojų, o katalikų – apie 513 tūkst., 2010 – apie 670 tūkst. gyventojų, katalikų – 536 tūkst.).

Tikintiesiems patarnavo 105 dieceziniai kunigai, 20 kunigų vienuolių (iš 5 vienuolinių kongregacijų). Į amžinybę pas Viešpatį 2012-aisiais iškeliavo 2 kunigai. Arkivyskupijoje yra 191 sesuo vienuolė iš 14-os moterų pašvęstojo gyvenimo kongregacijų.

Sakramentai ir kitos sielovados aktualijos

Per 2012 metus arkivyskupijoje Krikšto sakramentas suteiktas 4.758 kūdikių (2011 metais – 5.111 asmenų. Pirmąją Komuniją priėmė 3.383 vaikai (2011 metais – 3.653). Sutvirtinimo sakramentą priėmė 2.556 asmenys (2011 m. – 2.074). 2013 m. ruošiasi priimti: Pirmąją Komuniją 3.205 vaikai, Sutvirtinimą – 1.379 jaunuoliai. Santuokos sakramentą priėmė 1.598 poros (2011 m. – 1.487). Arkivyskupijoje katalikiškai palaidoti 5.878 asmenys (2011 m. – 5.759).

Arkivyskupijos parapijose patarnauja 462 ministrantai ir 554 adoruotojos.

Kunigai, rūpindamiesi šeimų sielovada, lankė šeimas namuose – aplankyta 12.091 šeima (2011 m. – 13.335 tūkst., 2010 m. – 12.167). Ligonių patepimo sakramentas suteiktas 8.274 asmenims (2011 – 7 tūkst., 2010 m. – 6.278 ligoniai). Lietuvos vyskupų sprendimu leista pasauliečiams nunešti Švč. Sakramentą sergantiems parapijų nariams, tad 2013 metais ketinama paruošti tokius asmenis, kad jie galėtų deramai talkininkauti rūpinantis ligonių sielovada. Kunigai raginami skirti jai dar daugiau dėmesio lankant ligonius, organizuojant jų maldas už parapiją, Bažnyčią, jaunimą etc.

Kunigų seminarija

Kauno kunigų seminarijoje šiuo metu studijuoja 10 klierikų, parengiamajame kurse Šiluvoje – 3. Seminarijos pajamos 2012 m. buvo 788.056 Lt, o išlaidos 668.272 Lt. Iš jų šildymui teko 108.785 Lt, darbo užmokesčiui, Sodrai skirta 195.739 Lt, maitinimui – 113.454 Lt, pastatų remontams išleista 51.313 Lt.

Parapijų pajamos ir išlaidos

Arkivyskupijoje veikė 91 parapija, 12 rektoratų, 23 koplyčios. Visų jų pajamos 2012-aisiais gautos iš rinkliavų 4.104.257 Lt, biudžeto 970.966 Lt, 2 proc. nuo GPM 218.365 Lt, iš juridinių asmenų paramos – 670.498 Lt, aukų – 2.231.224 Lt, iš finansavimo arba paramos – 377.272 Lt, iš ūkinės veiklos – 999.239 Lt. Parapijų skolos praėjusiais metais sudarė 1.014.921 Lt.

Parapijų išlaidos 2012 m.: 2.306.925 Lt personalui išlaikyti bei Sodros mokesčiams, įvairiems sielovados projektams – 889.919 Lt, remontams – 3.585.200 Lt, komunaliniams patarnavimams, pastatams išlaikyti – 403.805 Lt, turtui įsigyti – 697.826 Lt, seminarijai išlaikyti – 233.114 Lt.

Arkivyskupijos kurijos pajamos ir išlaidos

2012 m. arkivyskupijos kurijos pajamos (2.497.248 Lt) buvo gautos: iš aukų – 570.363 Lt, juridinių asmenų paramos – 241.600 Lt, biudžetinio finansavimo – 273.644 Lt, ūkinės veiklos – 736.994 Lt, 2 proc. nuo GPM – 3.137 Lt, kunigų savitarpio paramos kasos – 223.731 Lt, Šiluvos projekto – 53. 320 Lt.

Iš šių pajamų buvo išlaikomas personalas ir mokami Sodros mokesčiai – 633.629 Lt, įvairiems sielovados projektams skirta 254.632 Lt , karitatyvinei veiklai – 69.071 Lt, institucijoms finansuoti – 265.453 Lt, pastatams išlaikyti – 435.156 Lt, seminarijai – 200.683 Lt, „Petro skatikui“ ir Apaštalų Sosto darbams – 21.400 Lt, Šventajai Žemei bei misijoms – 23.200 Lt, statybos, remonto darbams – 829.816 Lt, Šiluvos projektui – 306.638 Lt.

Kunigų ir parapijų savitarpio paramos kasa

Pajamos iš parapijų 140.000 Lt, iš kunigų – 65.883 Lt, iš arkivyskupijos – 17.848 Lt. Iš Paramos kasos skirta parapijoms 106.000 Lt, pagalba kunigams – 39.586 Lt, Caritas reikalams 24.500 Lt, „Petro skatikui“ ir Apaštalų Sosto darbams – 37.500, misijoms – 10.500 Lt, Šventajai Žemei – 13.000.

Institucijų veikla

2012 metais arkivyskupijos Caritas dirbo 450 darbuotojų, 461 savanoris. Paramą gavo 9203 asmenys, vaikų dienos centruose globojami 410 vaikų. Akcijos „Gerumas mus vienija“ pajamos buvo 43.605 Lt (išsamiau žr. čia >>).

Arkivyskupijos Šeimos centro kursuose Santuokai rengėsi 1314 sužadėtinių porų, o Jaunimo rengimo šeimai programoje dalyvavo 1543 dalyviai. Individuali konsultacija suteikta 425 asmenims. Veikia 16 savitarpio pagalbos grupių. Veikia Krizinio nėštumo bei Šeimos išsaugojimo programos.

Katechetikos centro duomenimis, auga tikybos pamokų lankymas. 2012/2013 m. m. arkivyskupijoje jas lanko 54,8 proc. visų moksleivių. Palyginti su 2004/205 metais (48 proc.), tikybos lankymas išaugo dešimtadaliu. Tikybos pamokas lanko: Kauno I dekanate – 58, 3 proc., Kauno II – 63, 2 proc., Raseinių – 64, 9 proc.; Kėdainių – 40, 2 proc.; Ukmergės – 43, 9 proc.; Jonavos – 45, 6 proc.; Jurbarko – 53, 2 proc. visų moksleivių.

Jaunimo sielovados centre – Lietuvos jaunimo dienos. 2013 m. Atvelykio sekmadienį Kauno miesto ir dekanatų centrų parapijose organizuojama rinkliava joms paremti. Raginama aukomis prisidėti ir mažesnes parapijas bei kunigus.

Tribunolo veikla

Arkivyskupijos tribunolas per 2012 metus gavo 71 ieškinį dėl Santuokos sakramento galiojimo, 3 iš jų buvo atmesti, paskelbtos negaliojančiomis 74 santuokos, nutrūkusių bylų – 4; 2013 m. sausio 1 d. eigoje liko 142 bylos.

Kiti darbai

2012 metais bus užbaigiami darbai įrengiant Kryžiaus kelio koplytėles Šiluvos piligrimų kelyje. Šiemet Kauno arkikatedroje, kuri rengiasi 600 metų jubiliejui, vyksta Jono Pauliaus II altoriaus (su relikvijoriumi, paveikslu) restauracija ir įrengimas. Tęsiami arkivyskupijos kurijos remonto darbai.

Parengta pagal arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ pranešimą Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje 2013 02 27 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune