Į Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią Kaune sugrįžo paveikslas su Švč. Mergelės Marijos Maloningosios Motinos atvaizdu (2013 04 21)
Paskelbta: 2013-04-22 10:54:09

Balandžio 21-ąją, sekmadienį, į Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią sugrįžo paveikslas su Švč. Mergelės Marijos Maloningosios Motinos atvaizdu (XVII a. pr.), kur jis buvo saugomas iki sovietų valdžiai uždarant šventovę 1950 m. Nuo 2001 m. buvęs arkikatedroje, paveikslas po 12 val. sekmadienio šv. Mišių procesijoje senamiesčio gatvelėmis buvo perneštas į Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią, kur jis nuo šiol bus nuolat gerbiamas šventovės šoniniame altoriuje (jį įrengti padėjo Lietuvos gydytojų sąjunga).

Sumos šv. Mišioms šį Gerojo Ganytojo ir Maldos už pašaukimus sekmadienį arkikatedroje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos broliai – ministras br. kun. Astijus Kungys OFM, Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas br. kun. Severinas Holocheris OFM, kiti kunigai pranciškonai.

Šių šv. Mišių, kuriose arkivyskupo paraginimu melstasi už Lietuvos kunigus ir Viešpaties prašyta daugiau pašaukimų į kunigystę, pabaigoje pranciškonų provincijos ministras br. kun. Astijus Kungys OFM šia ypatinga proga, kai Katedra, arkivyskupijos bažnyčių Motina, sugrąžina paveikslą, nuoširdžiai padėkojo arkivyskupui už šį ganytojiškąjį gestą – brangią dovaną provincijai 800 metų įkūrimui paminėti, taip pat sykiu – pranciškonų paskatinimą dar uoliau įdirbti žemę Dievo žodžiui sėti. Už meilės ir bičiulystės gestą Mažesniųjų brolių ordino ministras padėkojo visai arkikatedros bendruomenei, atsisveikinančiai su prašymais ir padėkomis apipintu paveikslu.

Plojimais bei „Marija, Marija“ giesme arkikatedroje atsisveikinę su Maloningosios Motinos atvaizdu, gausūs šių iškilmių dalyviai iškilminga procesija, dalyvaujant arkivyskupui, broliams kunigams, šauliams, Kauno apskrities bajorų draugijos nariams, giedodami giesmes Marijos garbei, Rotušės aikšte, A. Jakšto bei Papilio gatvėmis atlydėjo paveikslą į Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią.

Maloningosios Motinos atvaizdas seniausioje Kauno šventovėje sutiktas malda Švč. M. Marijai – br. kun. A. Kungys OFM vadovavo Švč. M. Marijos litanijai bei giesmei „Sveika, Marija, Motina Dievo“, o vėliau palinkėjo bažnyčios bendruomenei melsti Mariją gausių malonių sau, savo šeimoms ir visam kraštui, pasidžiaugė pamažu atgyjančia Pranciškonų bažnyčia Kaune. Ją jau puošia šv. Kazimiero, Lietuvos mažesniųjų brolių ordino dangiškojo globėjo, vitražas, padovanotas Bajorų draugijos. Šventovė naujam gyvenimui pradėta kelti prieš 4 metus, joje jau baigtas pirmasis atkūrimo darbų etapas.

Šių iškilmių proga vėliau buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Giedojo pranciškoniškojo jaunimo grupė.

Prel. V. S. Vaičiūnas savo homilijoje išreiškė džiaugsmą, jog į restauruojamą šventovę, besikuriančią jos bendruomenę sugrįžo paveikslas, turintis sudėtingą istoriją, primenantis ir simbolizuojantis išgyventas istorines suirutes, taip pat skaudžią sovietinę tikrovę, kurios žaizdos ir šiandien dar tebėra gydomos. Prelatas kvietė atsigręžti į Dievo Motiną, kuri ypatingu Dievo galios veikimu tapo Išganytojo Motina ir visos žmonijos Motina, visų Dievo malonių tarpininkė, ragino šauktis jos apgynimo savo tikėjimui ir visuose savo reikaluose.

Arkikatedroje bazilikoje, kuri rengiasi švęsti 600 metų jubiliejų, altoriuje, kurį iki tol puošė minėtasis Maloningosios Motinos paveikslas, bus gerbiamos pal. Jono Pauliaus II relikvijos. Relikvijorius bus pašventintas gegužės 5 d. per iškilmes minint arkikatedros jubiliejų ir pal. Jono Pauliaus II apsilankymo 20-metį (išsami gegužės 4–5 d. iškilmių programa >>).
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune