„Vienas Viešpats, vienas tikėjimas“: Švč. Sakramento adoracija vienybėje su popiežiumi Pranciškumi Kauno arkikatedroje (2013 06 02)
Paskelbta: 2013-05-29 13:07:11

Tikėjimo metų proga birželio 2 d., Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) sekmadienį, viso pasaulio vyskupijų katedrose tuo pačiu metu (nuo 17 iki 18 val. Romos laiku) rengiama Švč. Sakramento adoracijos valanda, kuriai Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, vadovaus popiežius Pranciškus. Tai bus pirmas tokio masto renginys Bažnyčios istorijoje, o jo tema: „Vienas Viešpats, vienas tikėjimas“.

Adoracijos metu Šventasis Tėvas prašo melstis:

  • Už Bažnyčią, pasklidusią po visą pasaulį. Viešpats ją tepadaro vis labiau klusnią savo Žodžiui, kad ji pasaulio akivaizdoje būtų be „jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta“ (plg. Ef 5, 27). Jos ištikimo skelbimo dėka teskamba išganingasis Žodis, nešantis gailestingumą ir žadinantis meilę, kuri atskleidžia tikrąją skausmo ir kančios prasmę, grąžina džiaugsmą ir ramybę.
  • Už tuos, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose kenčia naują vergystę, yra tapę karų, prekybos žmonėmis, narkotikų platinimo, vergiško darbo aukomis; už smurtą kenčiančius vaikus ir moteris. Jų tylų šauksmą teišgirsta Bažnyčia; pakėlusi akis į nukryžiuotąjį Kristų, ji teneužmiršta daugybės brolių ir seserų, kenčiančių smurtą. Už visus, kuriuos slegia ekonominiai sunkumai, visų pirma už bedarbius, benamius, kalinius ir atstumtuosius. Bažnyčios malda ir artimo meilės darbai juos tepaguodžia ir tesustiprina jų viltį, tesuteikia jėgų ir drąsos ginti kiekvieno asmens orumą.

Lietuvos vyskupai taip pat kviečia tikinčiuosius birželio 2 d. 18 val. vyskupijų katedrose dalyvauti vienos valandos trukmės adoracijoje Tikėjimo metais išreiškiant vienybę su Šv. Petro Sostu ir viso pasaulio vyskupų katedromis.

Kauno arkikatedroje bazilikoje ši maldos vigilija taip pat prasidės 18 val. Po vakaro šv. Mišių, kuriose melsimės už mirusius tėvus, Švč. Sakramentas bus išstatytas garbinimui didžiajame altoriuje. Šiam maldos budėjimui vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, dalyvaus ir vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas.

Visi Kauno Bažnyčios tikintieji – dvasininkai, broliai bei sesės vienuoliai ir pasauliečiai – kviečiami vienytis maldoje su Šventuoju Tėvu ir visa Bažnyčia!

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune