Diakonų šventimai arkikatedroje (2013 08 18)
Paskelbta: 2013-08-19 08:44:29

Rugpjūčio 18 d., sekmadienį, arkikatedroje bazilikoje 12 val. šv. Mišių metu joms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ suteikė diakonų šventimus trims Kauno kunigų seminarijos klierikams: Nerijui Pipirui, Robertui Urbonavičiui ir Valdui Šidlauskui.

Iškilmių liturgiją gausiai dalyvavusiai bendruomenei aiškinęs mons. Adolfas Grušas prieš šv. Mišias trumpai pristatė Apaštalų laikais atsiradusią diakonų tarnystę Bažnyčioje, priminė, jog tai paskutinė pakopa į kunigystės šventimus, ir pakvietė melstis už įšventinamuosius, kad jie tarnautų pagal šv. vyskupo kankinio Polikarpo priesaką diakonams: „Tebūnie jie gailestingai uolūs.“

Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir kiti kunigai.

Sveikindamas brolius kunigus, visus tikinčiuosius ir ypač būsimuosius diakonus, arkivyskupas kvietė malda palydėti šiuos tris vyrus, kad jie mokėtų pasišvęsti ir būtų pasirengę vėliau priimti kunigystės šventimus.

Vėliau homiliją sakęs ganytojas, be kita ko, priminė diakonams jų laukiančią svarbią pareigą skelbti Dievo žodį, linkėdamas, kad skelbiamas Dievo žodis jau būtų tapęs jų pačių savastimi. Kad išvengtų gundymo nemylėti priešiškai Bažnyčios atžvilgiu nusiteikusių ar kitų ydų kamuojamų žmonių, homilijoje buvo iškeltas šv. Jono Vianėjaus pavyzdys: Dievo ir žmonių meilės ugnį kuklusis Arso klebonas nuolat kurstė savyje malda prie tabernakulio.

„Dievo meilės ugnis labiausiai liepsnoja tyrose širdyse“, – sakė arkivyskupas, pabrėždamas, jog diakonų ir kunigų tarnystės vaisiai priklauso ir nuo to, kiek jie patys savyje nugali nuodėmę, kokia yra jų bendrystė su gyvuoju Dievu. Prieš suteikdamas šventimus ganytojas palinkėjo diakonams būti tikrais Kristaus apaštalais.

Įšventintieji diakonai prieš šv. Mišių auką buvo pasveikinti šių iškilmių dalyvių plojimais, o joms pasibaigus – ir gėlėmis arkikatedros šventoriuje.

Diak. Nerijus Pipiras sielovadinę praktiką paskirtas atlikti arkikatedroje bazilikoje, diak. Robertas Urbonavičius – Šančių parapijoje, diak. Valdas Šidlauskas – Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune