Kaune atsisveikinta su A†A kun. dr. Kęstučiu A. TRIMAKU (1930–2013) (2013 10 01)
Paskelbta: 2013-10-01 20:50:17

Fotografijos Ričardo Šaknio ir Aldonos Narušienės

Fotografija Aldonos Narušienės

Spalio 1 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume, palaidoti liepos 19 d. Čikagoje pas Viešpatį iškeliavusio kun. dr. Kęstučio Antano Trimako žemiškieji palaikai. Su kun. dr. Kęstučiu A. Trimaku prieš tai atsisveikinta ir melstasi už jį laidotuvių Mišiose vidudienį Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Fotografija Ričardo Šaknio

Mišias aukojo gausiai susirinkę dvasininkai – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas bei per 15 kunigų iš įvairių Lietuvos vietų. Dalyvavo būrys tikinčiųjų, tarp jų – Lietuvoje ir Kaune gerai pažįstamo dvasininko kunigiškajame kelyje sutiktų ir dabar į amžinybę jo palydėti atvykusių žmonių. Už ilgametį dėstytoją ir bendradarbį meldėsi VDU bendruomenė, buvę studentai, ateitininkai ir kt.

Brolius vyskupus ir kunigus, visus susirinkusius sveikindamas arkivyskupas S. Tamkevičius kvietė, palydint kun. Kęstutį pas dangaus Tėvą, dėkoti Dievui už jo kunigystę, kupiną idealizmo gyvenimą ir tikėjimo liudijimą.

Fotografija Ričardo Šaknio

Sakydamas pamokslą arkivyskupas G. Grušas priminė laidotuvių dalyviams kun. Kęstučio ilgametę kunigiškąją tarnystę, be kita ko, prisimindamas, kad minėjo jo kunigystės 50-metį prieš 3 metus Čikagoje. Žemiškąją kelionę, kaip sakė arkivyskupas, kun. Kęstutis užbaigia Kaune, tačiau dvasine prasme grįžta pas Tėvą su pilnutinai išskleista kunigystės dovana.

Homilijoje pabrėžta, jog būti kunigu – tai būti Dievo bendradarbiu, dalyvauti Jo darbe. Didžiulė Dievo drąsa, kad jis pasirenka silpnus žmones, pasitikti jais, leidžia veikti, padėti kitiems žmonėms.

Kun. Kęstutis turėjo tikrą tarnystės dovaną, visą ją atidavė į Dievo rankas. Kiek leido jėgos, bendradarbiavo atkuriant Katalikų teologijos fakultetą, keletą kadencijų buvo VDU Senato nariu. Buvo labai talentingas, išsilavinęs, psichologijos mokslų daktaras, šio mokslo žinias puikiai taikė sielovados darbe. Buvo ateitininkų dvasios vadas, dalyvaudavo stovyklose, seminaruose. Homilijoje pastebėta, jog kun. K. Trimakas labai troško Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės spartesnio beatifikacijos proceso, rūpinosi jos šventumo garso sklaida.

„Kun. Kęstutis buvo žodžio žmogus“, – sakė Vilniaus arkivyskupas, be kitų, minėdamas jo darbus žurnaluose „Ateitis“, „Aidai“, „Laiškai bičiuliams“, jo gausias publikacijas, mokslinius tyrimus, parašytas knygas.

Pasak arkivyskupo G. Grušo, visiems buvo žinomas kun. Kęstučio Trimako pamaldumas Švč. Mergelei Marijai. Simboliška, jog po trumpo sugrįžimo – jau urnoje – į savo gimtąjį miestą Kauną, kur nesyk lankėsi ir dirbo, palydėtas į amžinybę spalio, Švč. M. Marijos Rožinio, mėnesį.

 Footgrafija Aldonos Narušienės

Atsisveikinimo žodį Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, prieš palaidojant urną kolumbariume, tarė vysk. Jonas Kauneckas, taip pat kalbėjo Ateitininkų šalpos fondo pirmininkė Laima Šalčiuvienė (išsamiau žr. www.prisikėlimas.lt >>).

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba ir diakonas Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune