EKUMENINĖS PAMALDOS arkivyskupijoje švenčiant MALDOS už krikščionių vienybę savaitę
Paskelbta: 2014-01-24 21:31:04

Fotografijos Aldonos Narušienės ir Žydrės Pranevičiūtės

 Fotografija Aldonos Narušienės

Švenčiant pasaulinę Maldos už krikščionių vienybę savaitę arkivyskupijoje veikiančių kelių krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių atstovai kasmet kaip broliai Kristuje, kaip vieno Mokytojo mokiniai ir to paties Dievo vaikai susirenka į Ekumenines pamaldas melsti regimos vienybės, malonės įveikti krikščionijos tarpusavio susiskaldymą. Šios pamaldos (antrą kartą) sausio 18 d. vyko Kėdainiuose, Šv. Juozapo bažnyčioje. Sausio 24 d. jos surengtos Kaune, paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Kėdainiuose

Sausio 18 d. Ekumeninėse pamaldose Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje dalyvavo keturių krikščioniškų konfesijų tikintieji bei juos pabaigoje sykiu palaiminę dvasininkai: pamaldoms vadovavęs Kėdainių dekanato dekanas, Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras, šios parapijos kun. Virgilijus Rutkūnas, Josvainių parapijos klebonas vicedekanas kun. Edvinas Rimavičius, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas kun. Artūras Stanevičius, Stačiatikių Kėdainių Viešpaties Atsimainymo bažnyčios klebonas t. Nikolajus Murašovas, Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčios kun. Alvydas Malinauskas ir Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kun. Raimondas Stankevičius.

 Fotografija Žydrės Pranevičiūtės

„Bendrų pamaldų metu krikščionys melžiasi už taiką, vienybę, sėkmę ir kt. Mūsų bažnyčioje didesnis ekumeninis susitikimas vyko prieš porą metų, tačiau už krikščionių vienybę meldžiamės kasmet, net jeigu ir nevyksta bendros pamaldos. Mus visus sieja tai, kad esame krikščionys“, – sakė kun. Gintaras Pūras.

Ekumenines pamaldas Šv. Juozapo bažnyčioje susirinkę tradicinių krikščioniškų konfesijų dvasininkai neslėpė, kad bendroms pamaldoms šią bažnyčią pasirinko todėl, kad joje šilčiau, nes kiti sakraliniai pastatai žiemą nešildomi arba yra avarinės būklės.

Bendrystė yra daugiau
Evangelikų liuteronų kun. Arvydas Malinauskas pabrėžė, kad skirtingų konfesijų atstovams yra reikalinga bendra malda ir tarpusavio bendravimas.

„Manau, kad labiau reikėtų ieškoti to, kas mus vienija, kas yra bendra, nes bendrų dalykų daug daugiau, negu skirtumų. Visų konfesijų tikslas yra vienas – žmones vesti prie Dievo, padėti suartėti su juo“, – sakė kun. A. Malinauskas.

Papasakoti vieni kitiems
Kėdainių stačiatikių bendruomenės vadovas t. Nikolajus Murašovas įsitikinęs, kad bendravimas visada reikalingas. „Stačiatikiai su kitų konfesijų atstovais ne taip dažnai bendrauja, todėl reikia vieniems apie kitus papasakoti, pamatyti kitas bažnyčias. Manau, kad ir tikintiesiems yra labai svarbu, jog dvasininkai bendrauja tarpusavyje“, – pabrėžė t. N. Murašovas.

Fotografija Žydrės Pranevičiūtės

Anot evangelikų reformatų kun. Raimondo Stankevičiaus, bendra malda – gražus vienybės ženklas: „Šie mūsų susitikimai yra labai svarbūs ir būtini, nes kiekvienas tikintis žmogus vadovaujasi Dievo žodžiu, kuris aiškiai pasako: „Būkite viena Kristuje.“ Nors ne visą laiką pavyksta, bet stengiamės. Manau, kad skirtumai mums netruko, nes pagrindinėse religinėse tiesose jų nėra, o tradicijos papildo vienos kitas“, – kalbėjo kun. R. Stankevičius.

Kaune

Šiemet Ekumeninėse pamaldose už krikščionių susitaikymą, tarpusavio draugiškumą paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje dalyvavo šešių krikščionių Bažnyčių ir bendrijų nariai bei jų dvasininkai. Tai Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, Stačiatikių Kauno Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios dekanas klebonas t. Nikolajus Murašovas, atvykęs su dviem seminaristais; Evangelikų liuteronų Kauno Švč. Trejybės bažnyčios diak. Arūnas Žydaitis; Kauno evangelikų reformatų bažnyčios diak. Jonas Žiauka; Kauno jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis bei Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ Kauno bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius.

Ramybė – nuo Viešpaties
Minėtų krikščioniškų bendruomenių vadovai prie Didžiojo altoriaus atėjo procesija, o ganėtinai gausiai šaltą žiemos vakarą susirinkusią krikščionių bendruomenę apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams žodžiais: „Malonė jums ir ramybė nuo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus “(1 Kor 1, 3) pasveikino pamaldoms vadovavęs mons. Vytautas Grigaravičius.

Į katalikų dvasininko skaitomus maldavimus (jie šiemet pasaulinei maldai už krikščionių vienybę buvo paruošti Kanadoje), susirinkusi bendruomenė atsiliepdavo prašymu padaryti vieningus Kristuje Jėzuje. Viešpaties Dievo garbinimo giesmę sugiedojo broliai stačiatikiai.

Fotografija Aldonos Narušienės

Vienijami Kristaus meilės
Po atgailos ir užtarimo maldos, Dievo Žodžio liturgijoje Evangeliją pagal Morkų (9, 33–41) lietuviškai perskaitė t. Nikolajus Murašovas. Kartu stačiatikių dvasininkas pasakė trumpą homiliją ir joje kėlė klausimą, kaip tarp daugybės konfesijų, bendrijų atpažinti tikruosius krikščionis. Tai tie, kurie Kristaus pavyzdžiu pastato savo centre mažą vaiką; taip pat tie, kurie priima tą vaiką nebūtinai kaip krikščionį, bet pirma kaip žmogų; tai tie, kurie pagirdo trokštantį. Jei neaukštins savęs, priims kiekvieną žmogų, paduos kitam vandens stiklinę Mokytojo Jėzaus Kristaus vardu, krikščionys bus vienijami Kristaus meilės.

Apsikeitimas dovanomis
Kartu išpažinusios tikėjimą, susirinkusios bendruomenės apsikeitė dovanomis – knygomis, kalendoriais, smilkalais, žvakėmis. Šis ekumeninis dvasinių dovanų apsikeitimas simboliškai išreiškė, jog kiekviena krikščionių bendruomenė, šiandien dėkojanti Dievui, yra Jo apdovanota ir vertinga savomis dvasinėmis dovanomis. Kiekviena jų turi dalytis savo dovanomis su kitais, o svarbiausia, kaip minėta pamaldose, pasidalyti tarpusavyje ir su visais žmonėmis „Dievo dovana“.

Fotografija Aldonos Narušienės

Daugelis pamaldų dalyvių – skirtingų krikščioniškų konfesijų krikščionys – kreipėsi į dangaus Tėvą Jėzaus išmokyta malda „Tėve mūsų“ , vėliau linkėjo vieni kitiems ramybės, o įžiebtų žvakių liepsna jų rankose spinduliavo tarpusavio meilę ir šilumą. Ekumeninių pamaldų dalyviams visi jose dalyvavę dvasininkai suteikė palaiminimą.

Fotografija Aldonos Narušienės

Pamaldų rinkliava buvo skirta Biblijos draugijos Lietuvoje veiklai paremti.

Žydrė Pranevičiūtė, Kėdainių Šv. Juozapo parapija

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune