Kauno arkivyskupija 2013 metais – sielovadinės ir ekonominės padėties apžvalga
Paskelbta: 2014-02-26 13:18:40

Arkivyskupijos bendruomenė, Sakramentai ir kt. sielovados aktualijos

2013 metais Kauno arkivyskupijos teritorijoje (~8.750 km²) gyveno apie 484 tūkst. katalikų iš maždaug 626 tūkst. gyventojų (2012 m. – 491 tūkst. katalikų iš 639 tūkst. gyventojų), apie 10 proc. katalikų kas sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose.

Arkivyskupijoje veikė 92 parapijos (2013 m. įsteigta nauja Pal. Jono Pauliaus II parapija), 12 rektoratų (neparapinių bažnyčių), 22 koplyčios.

Tikintiesiems praėjusiais metais patarnavo 117 diecezinių kunigų ir 22 kunigai vienuoliai (iš 5 vienuolinių vyrų kongregacijų), du kunigai išvyko į misijas. Per metus įšventintas 1 kunigas ir 4 diakonai. Pasirengimą nuolatiniam diakonatui pradėjo 6 kandidatai – vedę vyrai pasauliečiai. Kauno arkivyskupijoje yra apie 200 seserų vienuolių iš 14-os moterų pašvęstojo gyvenimo kongregacijų.

Per 2013 metus Kauno arkivyskupijoje Krikšto sakramentas suteiktas 4.565 asmenims (2012 m. – 4.758). Pirmąją Komuniją priėmė 3.113 vaikų (2012 m. – 3.383). Sutvirtinimo sakramentą priėmė 1.753 asmenys (2012 m. – 2.556; reikia pastebėti, kad nuo 2013 m. mūsų arkivyskupijoje amžiaus kartelė, nuo kada jaunuoliai pradedami rengti Sutvirtinimui, pakelta iki 15 metų). Santuokos sakramentą priėmė 1.500 porų (2012 m. – 1.598). Arkivyskupijoje katalikiškai palaidoti 5.707 asmenys (2012 m. – 5.878).

Arkivyskupijos bažnyčiose patarnauja 438 ministrantai (2012 m. – 462) ir 565 adoruotojos (2012 m. – 554).

Kunigai, rūpindamiesi šeimų sielovada, lankė šeimas namuose – aplankytos 10.199 šeimos (2012 – 12.091). Ligonių patepimo sakramentas suteiktas 7.309 asmenims (2012 m. – 8.274).

2013 metais arkivyskupijoje pradėta ekstraordinarinių šv. Komunijos teikėjų rengimo programa ir parengti pirmieji 27 pasauliečiai.

Parapijų bei rektoratų pajamos ir išlaidos

Parapijų pajamos, 2013-aisiais gautos iš rinkliavų, sudarė 4.405.994 Lt, aukų – 2.164.877 Lt, tikslinio finansavimo ar paramos – 1.141.766 Lt, ūkinės veiklos – 1.074.793 Lt, juridinių asmenų paramos – 306.592 Lt, 2 proc. nuo GPM – 256.473 Lt.

Pagrindinės parapijų išlaidos 2013 m. buvo skirtos: personalui išlaikymui, Sodros bei privalomojo sveikatos draudimo mokesčiams – 2.541.706 Lt; statyboms, remontams – 4.047.175 Lt, komunaliniams mokesčiams, pastatų išlaikymui – 1.619.271 Lt, įvairiems sielovados projektams – 850.667 Lt, ilgalaikio turtui įsigijimui – 483.371 Lt, seminarijai išlaikyti – 236.110 Lt, karitatyvinei veiklai paremti – 423.923 Lt.
Parapijų įsiskolinimai siekia 3.331.851 Lt.

Arkivyskupijos kurijos pajamos ir išlaidos

2013-aisiais arkivyskupijos kurija pajamų gavo iš aukų – 651.624 Lt, ūkinės veiklos – 980.405 Lt, biudžetinio finansavimo – 272.840 Lt, juridinių asmenų paramos – 75.000 Lt, parapijų ir kunigų įnašų Paramos kasai – 213. 524 Lt, Šiluvos projektui – 76.000 Lt.

Iš šių pajamų patirtos reikšmingiausios išlaidos: išlaikomas personalas ir mokami Sodros bei PSD mokesčiai – 793.247 Lt, įvairiems sielovados projektams skirta 479.952 Lt, karitatyvinei veiklai – 97.800 Lt, institucijoms finansuoti – 277.125 Lt, pastatams išlaikyti – 469.464 Lt, seminarijai – 117.809 Lt, statybos, remonto darbams – 464.255 Lt, Šiluvos projektui – 204.012 Lt.

Arkivyskupijos kunigų „Paramos kasa“ ir parapijų „Solidarumo fondas“

2013 m. į Paramos kasą iš parapijų gauta 96.000 Lt, iš kunigų – 90.524 Lt, iš arkivyskupijos – 27.000 Lt. Praėjusiais metais iš Paramos kasos pagalba skirta: parapijoms 79.000 Lt, kunigams – 48.990 Lt, Caritas reikalams 25.000 Lt, „Petro skatikui“ ir Apaštalų Sosto darbams – 40.600 Lt, misijoms ir Šventajai Žemei – 26.200 Lt. 2013 m. pabaigoje Kauno arkivyskupijoje įsteigtas Solidarumo fondas, į kurį iš Paramos kasos 2014 m. sausio 1 d. pervesta 400.000 Lt. Paramos kasoje liko 431.255 Lt.

Solidarumo fondas susidės iš visų arkivyskupijos parapijų bei rektoratų įnašų (5 proc. nuo rinkliavų), o surinktos lėšos skiriamos mažesnėms ar sunkiau besiverčiančioms parapijoms remti bei Visuotinės Bažnyčios solidarumo reikmėms; tuo tarpu Paramos kasą sudarys tik dvasininkų įnašai, proporcingi jų pajamoms ir skirti jų tarpusavio šalpai.

Kunigų seminarija

Kauno kunigų seminarijoje 2013/2014 mokslo metus pradėjo 20 klierikų (iš Kauno arkivyskupijos – 10), parengiamajame kurse Šiluvoje – 8 kandidatai; seminarijos pajamos 2013 m. buvo 579.492 Lt, o išlaidos 534.526 Lt.

Tribunolo veikla

Arkivyskupijos tribunolas 2013 m. išnagrinėjo 78 ieškinius dėl Santuokos sakramento galiojimo, 1 iš jų buvo atmestas, 41 santuoka paskelbta negaliojanti, nutrūkusių bylų – 2; 2014 m. sausio 1 d. eigoje liko 176 bylos.

Kiti darbai

2013 metais buvo užbaigti kurijos remonto (vidaus ir išorės) darbai. Pastatytos visos Kryžiaus kelio koplytėles Šiluvos piligrimų kelyje. Kauno arkikatedroje vyksta Jono Pauliaus II altoriaus atnaujinimas (restauracija, relikvijorius, paveikslas).

Institucijų veikla

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro (KAKC) duomenimis, pagal 2013 metų gruodžio mėnesio statistiką, kurią pateikė arkivyskupijoje esantys švietimo ir ugdymo skyriai bei įstaigos, 20013/2014 m. m. iš 63.262 mokinių katalikų tikybą lanko 34.877 mokiniai – t. y. 55,13 proc. Pagal dekanatus tikybos lankymas (procentais) yra pasiskirstęs taip: Kauno II dekanate lanko 62,7 % mokinių; Raseinių dekanate – 62,6 %; Kauno I dekanate – 58,5 %; Jurbarko dekanate – 51,7 %; Ukmergės dekanate – 47,99 %; Jonavos dekanate – 46,45 %; Kėdainių dekanate – 40,79 %. Šiais mokslo metais arkivyskupijoje dirba 182 tikybos mokytojai: 5 kunigai, 13 vienuolių ir 164 pasauliečiai. Daugiau kaip pusė dirbančių mokytojų yra baigę aukštąsias teologijos ar katechezės studijas. Prioritetinės KAKC darbo sritys buvo tikybos mokytojų ir parapijos katechetų dvasinio gyvenimo skatinimas (dalyvavimas rekolekcijose ir kt.), tarp moksleivių – krikščioniško požiūrio į lytiškumą ugdymas. Arkivyskupijos parapijose sakramentams rengia 104 katechetai ( 71 iš jų yra tikybos mokytojas).

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro (KAŠC) kursuose Santuokai rengėsi 1318 sužadėtinių porų (dekanatų Šeimos centruose pagal atnaujintą Sužadėtinių rengimo santuokai programą parengtos 284 poros). Vykdytos kitos programos: Jaunimo rengimo šeimai (dalyvavo1269 jaunuoliai), individualių konsultacijų (suteikta 312 asmenims), Krizinio nėštumo (suteikta pagalba 76 besilaukiančioms ir pagimdžiusioms moterims bei jų šeimos nariams, suteiktos 117 individualių konsultacijų), Šeimos išsaugojimo (suteiktos 44 individualios socialinio darbuotojo konsultacijos) bei Šeimos pastoracijos programos, veikė 14 savitarpio pagalbos bei ugdymo grupių. Dekanatų šeimos centruose darbavosi 147 savanoriai, iš jų 90 talkino etatiniams KAŠC darbuotojams. Jame praktiką atliko Vytauto Didžiojo universiteto ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentai. KAŠC atstovai dalyvavo Lietuvos šeimos centrų taryboje, Kauno arkivyskupijos sielovados komandoje, Priežiūros komisijoje dėl Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo, Kauno vaikų dienos centrų koalicijoje, Kolpingo kolegijos darbo grupėje, Kauno Šeimos taryboje prie Kauno miesto savivaldybės.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras (KAJC) visus metus rengė teminius vakarus jaunimui (dalyvaudavo apie 100 jaunuolių), vyko moksleivių ir studentų mėgstamas evangelizacinis „Alfa“ kursas, rengiamos rekolekcijos jaunimo vadovams. Kiekvieną mėnesį KAJC koplyčioje vyksta šv. Mišios Švč. Sakramento adoracija, kapelionas klauso išpažinčių (ateina gausus būrys jaunimo, vieni kitus padrąsindami priima Sutaikinimo sakramentą, skiria laiko pabūti su Jėzumi adoracijoje). KAJC dalyvauja arkivyskupijos bei Lietuvos jaunimo sielovados programose. 2013 metais KAJC ypač aktyviai ir tiesiogiai dirbo rengiant didžiausią katalikiško jaunimo susitikimą – Lietuvos jaunimo dienas 2013 Kaune. Kaip ir kasmet, KAJC surengė Jaunimo dieną Šilinių atlaiduose su jaunimo piligriminiu žygiu (dalyvavo 400 jaunuolių). Siekiant palaikyti ryšius su arkivyskupijos dekanatuose dirbančiais jaunimo vadovais, jiems padėti ir bendradarbiauti, dalytis savo patirtimi šiais metais tęsiamas dekanatų lankymas. Jų metu bendrai žiūrima į jaunimo sielovados kryptį ir ieškoma naujų būdų, kaip pasiekti ir pritraukti jaunimą.

Kauno arkivyskupijos Caritas duomenimis, į karitatyvinę tarnystę yra įsitraukę 480 darbuotojų ir beveik 500 savanorių. 60 karitiečių dalyvavo ugdymo seminaruose, mokymuose. Vykdytoje programoje ES MIATLNA (parama dalyta 5 kartus per metus) paramą gavo 50 250 asmenų. Vykdytas projektas „Globa per atstumą“ (20 vaikų), paramą parapijų Caritas skyriuose gavo 9203 asmenys. Aplankyta namuose beveik 2,5 tūkst. ligonių, senelių.  Dalyvauta „Maisto banko“ ir adventinėje akcijoje „Gerumas mus vienija“. Caritas valgyklose Kaune bei Jonavoje kasdien pamaitinama daugiau kaip 500 asmenų. 320 vaikų lanko Vaikų dienos centrus Kaune, Jonavoje ir Kėdainiuose, veikia 3 parapiniai senelių namai, trys vaikų dienos centrai, keli šimtai vaikų maitinami parapijose savaitgaliais.

Suaugusiųjų katechezės mokykloje 2013 m. Santuokos sakramentui ruošėsi 1016 sužadėtiniai (508 poros) iš 17 parapijų/ bažnyčių. Po susitikimų sužadėtiniai parašo savo nuomones, kurios padeda geriau įvertinti programos reikalingumą, temų aktualumą, reikalingus pokyčius ar programos atnaujinimus. Suaugusiųjų katechezės mokykloje 2013/2014 m. vyko ir Jaunimo katechezės bei Suaugusiųjų katechumenato programos. Jaunimo katechezės programoje 2012–2013 metais dalyvavo beveik 50 jaunuolių kurie gilino savo tikėjimą ar bandė jį atrasti. Šių metų 2013–2014 m. programoje dalyvauja 33 jaunuoliai. Suaugusiųjų katechumenato programoje (2012 m. spalis – 2013 m. birželis) dalyvavo 111 žmonių. 2013 m. spalio – 2014 m. birželio katechumenato programoje dalyvauja 146 žmonės. Katechumenato nariams, norintiems gilinti asmeninę maldą, kasmet organizuojamos Dvasinės pratybos kasdieniniame gyvenime.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune