Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišios arkikatedroje bazilikoje (2014 04 17)
Paskelbta: 2014-04-17 14:22:09

Fotografijos Dariaus Chmieliausko

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Balandžio 17 d., Didįjį ketvirtadienį, Kauno arkivyskupijos bendruomenė drauge su Visuotine Bažnyčia pradėjo švęsti Didžiuosius Kristaus kančios, mirties slėpinius, laukdama pergalingojo Viešpaties Prisikėlimo.

Kaip ir kasmet Didžiojo ketvirtadienio rytmetį, į Kauno arkikatedrą baziliką susirinko dauguma arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų drauge su savo vyskupais švęsti Krizmos Mišių.

10 val. arkikatedroje prie didžiojo altoriaus atėjo didžiulė dvasininkų bei Mišiose asistavusių Kauno kunigų seminarijos klierikų procesija. Krizmos Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir apie šimtą Kauno kunigų seminarijoje, arkivyskupijos parapijose, rektoratuose, įvairiose bažnytinėse institucijose tarnaujančių kunigų (taip pat ir kunigų vienuolių).

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Arkivyskupo paraginti dvasininkai bei visa susirinkusi tikinčiųjų bendruomenė drauge dėkojo Viešpačiui už Eucharistijos bei kunigystės dovanas. Kunigai atnaujino pažadus, kuriuos davė prie altoriaus savo Kunigystės šventimų dieną, kad Viešpaties padedami galėtų tinkamai atlikti savo tarnystę. Šiose iškilmėse taip pat buvo konsekruojama šventoji Krizma, šventinami ligonių bei katechumenų aliejai. Liturgiją tikintiesiems aiškino kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Homiliją sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė visų dėmesį į ką tik girdėtą Evangelijos skaitinį ir prasidėjusią Jėzaus misiją skelbti ir kurti Dangaus karalystę. Šiam tikslui Paskutinės vakarienės metu Jėzus įsteigė Kunigystės sakramentą. „Jėzui bus reikalingi pagalbininkai, kurie neš Gerąją Naujieną į visą pasaulį“, – sakė ganytojas, sykiu keldamas klausimą, ko šiandien Bažnyčia tikisi iš kunigų.

Arkivyskupas priminė Kunigų kongregacijos prefekto arkivyskupo Stellos mintį kunigams, atliekant savo misiją tarp žmonių, tapatintis su Kristumi: „kunigas egzistuoja, kad darytų tai, ką darė Jėzus.“ Homilijoje buvo pabrėžtas popiežiaus Pranciškaus paraginimas kunigams ieškoti su Jėzumi vis artimesnio ryšio: „Vienintelis dalykas, kuris mus gelbėja nuo supasaulėjimo ir nuo stabmeldystės, yra ryšys su Jėzumi Kristumi. Jums, o kartu ir sau pačiam linkiu niekada neprarasti ryšio su Jėzumi Kristumi. Tai mūsų pergalė. Su ja eikime pirmyn!“

„Neįmanoma sukurti gero santykio su Viešpačiu, jei nebus gero santykio su žmonėmis ir vienų su kitais. Todėl prašau ir meldžiu Viešpatį: broliai kunigai, mylėkite žmones ir mylėkite vieni kitus. Rūpinkitės tais broliais, kurie silpni ir patys sunkiai eina į priekį“ – ragino arkivyskupijos ganytojas, sykiu padėkodamas visiems kunigams, kurie veiksmingai atsiliepia į Viešpaties ir Bažnyčios kvietimą ir tarnauja Dievo tautai savęs negailėdami (visą homiliją žr. čia >>).

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Šių Šeimos metų proga  liturgijos pabaigoje buvo palaimintos Šventosios Šeimos ikonos, jas kunigai parsiveš į savo parapijas. Ikonos keliaus po parapijų šeimas, burdamos maldai už savo pačių ir savo bendruomenės šeimų, vaikų gyvenimą pagal Šventosios Šeimos pavyzdį.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune