Kunigų ugdymo konferencijoje aptartos parapijų atnaujinimo ir naujosios evangelizacijos galimybės (2014 05 14)
Paskelbta: 2014-05-15 12:23:13

Gegužės 14 d. Kauno kurijoje arkivyskupijos kunigai gausiai dalyvavo dvasinio ugdymo konferencijoje. Jai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, o šio bendro dvasininkų susitikimo tema šįkart buvo parapijų gyvenimo atnaujinimas, atsiliepiant į dabartinius naujosios evangelizacijos uždavinius. Apie naujas evangelizacijos galimybes, į jas ypač įtraukiant pasauliečius, susirinkime arkivyskupijos augziliaro vyskupo Kęstučio Kėvalo pakviesti su kunigais dalijosi svečiai iš Italijos – Milano arkivyskupijos vienos parapijos klebonas kun. Pier Giorgio su savo parapijos sutuoktinių pora.

Svečias kunigas Pjeras sakė, jog parapijos klebono pirmutinis rūpestis ir apskritai dvasininko tarnystės užduotis yra patraukti nutolusius, atšalusius žmones, trokšti juos susigrąžinti į Bažnyčią, evangelizuoti; popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, būti kunigais tiems, kurie dar nėra Bažnyčioje. „Svarbiausias dalykas – nepasitenkinti tuo, ką darome čia ir dabar. Jėzus mus kviečia eiti į naujas erdves, kad Dievo karalystę galėtų patirti kuo daugiau tikinčiųjų“, – sakė svečias, paragindamas dvasininkus patiems būti pilniems Jėzaus meilės, ieškoti naujų būdų, kaip ją parodyti žmonėms, būti atviriems naujiems dalykams. Jau garbaus amžiaus kunigas pasidalijo savo atsivertimo istorija, atkreipdamas dėmesį, jog būtent jo išgirstos kitų atsivertimo istorijos, aplankyta labai gyva, evangelizuojanti parapija Šiaurės Amerikoje, kilęs naujas užsidegimas, troškimas evangelizuoti, atgaivinti savo parapiją jam asmeniškai padėjo įveikti išgyventą kunigiškosios tapatybes krizę, buvusį norą palikti kunigystę.

Svečiai pasidalijo labai sėkminga parapijų atgaivinimo ir evangelizacijos forma – per vadinamąsias „ląsteles“, kai nuo mažų grupelių susitikimų vėliau pavyksta į parapijas atvesti naujų, nuo tikėjimo ir Bažnyčios nutolusių narių. Taip vis daugiau žmonių patraukiama prie Viešpaties, jiems paliudijama Dievo meilė, jie gali tiesiogiai išgyventi gyvosios Bažnyčios, bendruomenės patirtį, gauti tarpusavio pagalbą. Šis evangelizacijos būdas sparčiai, nešdamas gausių vaisių, plinta daugumoje Europos šalių, Amerikos, Azijos, Afrikos bažnyčiose. Nedidelėse grupelėse – „ląstelėse“ – iš pradžių kurio nors tikinčiojo namuose kartą per savaitę vyksta šlovinimas, meldžiama Šventosios Dvasios, klausoma klebono katechezių, dalijamasi, pranešami parapijos skelbimai. Tai būna palaipsniai žingsniai, kad žmonės vėliau nesibaimindami ateitų į parapijos bažnyčią, čia švęstų Eucharistiją, o vėliau patys iš evangelizuojamųjų taptų evangelizuotojais.
Kun. Pjeras atkreipė dėmesį į nepamanomą klebono bendradarbių parapijoje pasauliečių vaidmenį, su jais kunigas turėtų dalytis evangelizavimo užduotimi ir atsakomybe.

Kunigų susirinkimo svečiai atsakė į kunigų klausimus, o dėkodamas už pasidalytą sielovadinę patirtį arkivyskupas S. Tamkevičius ypač atkreipė dėmesį į atsivertimo momentą. Atsivertimas, kaip sakė ganytojas, kaip išties sukrečiantis ir perkeičiantis susitikimas su Viešpačiu, reikalingas ir vyskupams, ir kunigams, linkėjo, kad išgirsta patirtis ir liudijimas paskatintų mąstyti ir paliestų kiekvieno kunigo širdį, prašė melstis vieniems už kitus.

Susirinkimas, aptarus kitas sielovados aktualijas, buvo užbaigtas pietumis kurijoje. Birželį kartu kunigai susirinks 24 d. Kauno arkikatedroje drauge švęsti arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune