Iškilminga Eucharistija Kovo 11-osios proga Kauno arkikatedroje bazilikoje
Paskelbta: 2011-03-11 11:28:20

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės, proga Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiama iškilminga Eucharistija, dėkojant Dievui už Tėvynės laisvę. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kiti dvasininkai.

Šventės proga sveikindamas juos, kitus garbius pamaldų dalyvius – LR Krašto apsaugos ministrę Rasą Juknevičienę, Kauno merą Andrių Kupčinską, miesto valdžios žmones, jaunimą ir mokytojus iš įvairių mokyklų bendruomenių bei visus, kuriems brangi Kovo 11-oji, arkiv. S. Tamkevičius kvietė melsti Viešpatį, kad jis duotų jėgų būti atsakingais Tėvynės laisvės kūrėjais.

„Kovo 11-ąją Dievas mus pašaukė žengti į laisvą gyvenimą – savo protu, valia ir rankomis kurti tokį gyvenimą, kuriame visiems būtų jauku ir saugu. Pašaukė, bet nepanaikino galimybės rinktis gėrį ar blogį. Paliko mums atsakomybę už Lietuvos dabartį ir ateitį“, – sakė ganytojas savo homilijoje. Joje atkreiptas dėmesys, jog laisvė – tai didelė, bet sunki Dievo dovana, ir ne visi žmonės buvo jai pasiruošę. Ne visi gyveno atsakingai, o buvo ir tokių, kurie nuo pat pirmųjų nepriklausomybės dienų pasirinko nesąžiningumo, netiesos ir netgi nusikaltimų kelią.

Pamoksle pabrėžta: mes nesame bevilčiai, nors blogis pasaulyje gyvuoja nuo pat pirmųjų tėvų nuodėmės, o jam plisti šiandien kai kada padeda netgi komunikacijos priemonės. Šią viltį teikia tikėjimas. Jį turintys Lietuvos žmonės savo gyvenimą stato ant uolos.

„Atėjome į Kovo 11-ąją tik todėl, kad turėjome žmonių, pasiryžusių už laisvę sudėti bet kokias aukas. Dabar laisvę reikia įtvirtinti. Tai padarysime tik pasiryždami ne vaikytis klaidingų laimės miražų, bet eiti Kristaus žodžio ir pavyzdžio rodomu keliu. Suteik, Viešpatie, mums malonę neišklysti iš šio kelio“, – sakė homiliją užbaigdamas arkivyskupas.

Atnašų procesijoje Kauno meras atnešė arkikatedrai dovanojamų žvakių, kurių liepsna kvies eiti tikėjimo, šviesos keliu. Šeima nešė Panemunės senelių namams dovanojamų gėlių, duonos ir medaus, primenančių tarpusavio draugiškumą, darbštumą, grįžtančią gyvybę.

Šv. Mišių pabaigoje visi jų dalyviai darniai sugiedojo Lietuvos himną.

Dėkodamas žmonėms už jų dalyvavimą, nuoširdžią maldą, arkivyskupas išsakė ypatingą padėką tėvams, mokytojams, mokyklų vadovams, kurie skiepija vaikams ir jaunimui meilę Tėvynei, moko juos optimizmo, palaiko ir ugdo viltį. Pasak ganytojo, šios bendros tėvų, mokyklų, Bažnyčios pastangos neš vaisius, kurie  nepaprastai reikalingi Lietuvai šiandien.

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune