Kauno arkivyskupijos dienos švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą: malda su apaštališkuoju nuncijumi arkikatedroje, kita šeimoms ir miesto gyventojams atvira šventinė programa (2014 06 22–24)
Paskelbta: 2014-06-25 10:58:43

Fotografijos Silvijos Knezekytės, Marijos Stanulytės, Ievos Jokubaitienės, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Birželio 24 d. Kauno arkivyskupija iškilmingai minėjo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dieną. Maldai už arkivyskupijos bendruomenę, jos bei visos Bažnyčios ateitį arkikatedroje bazilikoje vadovavo pirmąkart į ją įžengęs apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro López Quintana.

Šios iškilmės vainikavo Arkivyskupijos dienas, kurios šiemet, Šeimos metais, buvo švenčiamos net tris dienas – pradėjus Devintinėmis, jų procesija mieste, susirinkus Joninių išvakarėse į krikščioniškos muzikos koncertą bei atšventus Šv. Jono Krikštytojo Gimimą – kaip vienai arkivyskupijos šeimai ir su savo šeimomis.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Su Viešpačiu – į  miesto gatves

Birželio 22-osios sekmadienį, švenčiant Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes, Kaune iš Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į arkikatedrą baziliką vyko tradicinė Devintinių procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu.

Vėliau arkikatedroje buvo švenčiamos Devintinių iškilmės. Iškilmingai procesijai ir vėliau Eucharistijos šventimui arkikatedroje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.
Žr. čia išsamiau >>

Krikščioniškos dainuojamosios poezijos vakaras

Fotografija Marijos Stanulytės

Birželio 23-iąją, Joninių išvakares, nusprendę praleisti Ryšių muziejaus kiemelyje, kauniečiai turėjo unikalią progą pamatyti ir išgirsti, kokią muziką kuria ir kaip ją atlieka krikščioniškos dainuojamosios poezijos atlikėjai, kuriems šis pomėgis, šalia tiesioginių darbų, tarnysčių, yra sykiu ir džiaugsmas tuo pasidalyti su kitais. Pilną kiemelį klausytojų, palinkėdamas gražių įspūdžių, pasveikino į vakarą atėjęs ir Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius.

Savo kurtomis eilėmis ir muzika beveik dvi valandas, sulaukdami nuoširdžių plojimų, dalijosi kun. Erastas Murauskas, Linas Jokubaitis, seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis, Ignė Markauskaitė ir netgi pats vyskupas Kęstutis Kėvalas bei kun. Tomekas Pilchas OFM Cap.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Pasak renginį vedusios Arkivyskupijos dienų koordinatorės, kurijos sielovados programų vadovės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, šis šiltas vakaras buvo dar viena proga pamatyti, kokių nuostabių iš Viešpaties rankų gautų dovanų turi mus supantys arkivyskupijos bendruomenės žmonės.

Žr. ir  http://www.youtube.com/watch?v=Lcgmz7w0LkY&list=UUIP9qbhFWq7rw4igLgs3lrw

Iškilmės arkikatedroje

Birželio 24-ąją, prieš Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmes arkikatedroje, prie šventovės didžiųjų durų arkivyskupijos ganytojų, choro pasveikinimo giesme buvo sutiktas garbingas svečias – neseniai Šventojo Sosto Lietuvoje pasiuntinybę pradėjęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana (atvykęs į iškilmes drauge su patarėju mons. Giovanni Gaspari). Apaštališkasis nuncijus pirmąsyk įžengė į arkikatedrą ir pirmiausia pagarbino Viešpatį Eucharistijoje, suklupdamas trumpai maldai arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Vėliau nuncijus vadovavo iškilmingoms šv. Mišioms, kurias koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, beveik 60 arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų. Giedojo jungtinis, specialiai šiai progai suburtas kelių Kauno rektoratų choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės.

Fotografija Silvijos Knezekytės

 Fotografija Silvijos Knezekytės

Arkikatedroje švęsti Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmių gausiai susirinko tikinčiųjų – įvairių vienuolinių kongregacijų seserų, arkivyskupijos institucijų bei organizacijų darbuotojų, parapijų atstovų, miesto gyventojų. Šią šventinę Šeimos metų dieną arkikatedroje matėsi daug jaunų žmonių ir ypač jaunų šeimų, tėvų su dar visai mažais vaikais.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Visus iškilmių dalyvius savo homilijos pradžioje lietuvišku „Garbė Jėzui Kristui“ pasveikino arkivyskupas Pedro López Quintana sakydamas:

„Su džiaugsmu perduodu jums, visiems čia susirinkusiems, savo nuoširdžius sveikinimus: savo broliams vyskupams ir kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims, Marijos radijo klausytojams, kurie meldžiasi drauge su mumis, ir visiems tikintiesiems pasauliečiams. Ypatingai noriu padėkoti jūsų arkivyskupui Jo Ekscelencijai Sigitui Tamkevičiui už kvietimą vadovauti ir kartu su čia esančiais kunigais koncelebruoti Eucharistinę auką. Šiame arkivyskupo ir kartu visų jūsų kvietime įžvelgiu meilę ir atsidavimą Šventajam Tėvui Pranciškui, kuriam atstovauju ir kuris siuntė pas jus, kad parodyčiau jo vienybę ir meilę visai Bažnyčiai taip, kaip Viešpats to nori.“

Fotografija Silvijos Knezekytės

„Todėl su didžiuliu džiaugsmu perduodu jums Šventojo Tėvo sveikinimą ir jo tėvišką palaiminimą“, – kalbėjo apaštališkasis nuncijus. Vėliau savo homilijoje arkivyskupas priminė šv. Jono Krikštytojo pranašišką misiją – rengti kelią Viešpaties atėjimui ir paragino žvelgiant į savo globėjo pavyzdį būti atidiems ir nuolat budėti, mokytis atpažinti Jį žemiškuose įvykiuose, priimti sunkumus, po kurių Viešpats ateina suteikti džiaugsmo (visą žodį skaityti čia >>).

Šventinė konferencija

Pasibaigus iškilmėms arkikatedroje kaip ir kasmet jų dalyviai susirinko arkivyskupijos konferencijų salėje. Švenčiančią arkivyskupijos bendruomenę pilnutėlėje salėje pasveikinęs jos ganytojas Kauno arkivyskupas trumpai apžvelgė arkivyskupijos gyvenimą pastarąjį metą.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Iškiliausi jo įvykiai nuo 2013 m. Arkivyskupijos dienõs buvo Lietuvos jaunimo dienos Kaune su 12 tūkst. dalyvių bei 500 savanorių, Tikėjimo metų Šilinės, ne tik arkivyskupijos bendruomenę sutraukusios „Valentino diena kitaip“ bei Šeimų šventė. Per šį laiką įšventinti 3 kunigai (birželio 29 d. kunigu bus įšventintas ir ketvirtasis arkivyskupijos diakonas), pradėtas nuolatinių diakonų rengimas. Ganytojas pasidžiaugė naujai įkurta šiemet šventuoju paskelbto Jono Pauliaus II gimnazija bei jo vardo parapija Kauno mieste, paminėjo gerą jaunimo pasirengimą Sutvirtinimo sakramentui. Arkivyskupas tarė nuoširdų ačiū savo ganomiesiems už jų maldas, įdėtą darbą, aktyvumą arkivyskupijos gyvenime, ypač brangų pasauliečių dalyvavimą jame.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Ir šiemet Kauno arkivyskupas savo dekretu pagerbė grupę arkivyskupijos bendruomenės narių – kunigų, vienuolių, pasauliečių – už krikščioniško gyvenimo liudijimą, meilę Bažnyčiai, nuveiktus darbus įteikdamas aukščiausius arkivyskupijos apdovanojimus – Šiluvos Dievo Motinos medalius (sąrašas bus skelbiamas vėliau). Šiais Šeimos metais buvo apdovanota daug šeimų, auginančių ir po kelis vaikus, bet sykiu aktyviai dirbančių ir Bažnyčioje (parapijose, šeimų institucijose) – dauguma jų atvyko su savo atžalomis, tad šią šventinę dieną taip pat dosniai paliudijo motinystės ir tėvystės, gausios šeimos grožį.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Šioje šventėje taip pat buvo įteiktos „Bažnyčios kronikos“ fondo padėkos, Pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos proga paskirtos krikščionims žurnalistams už krikščioniškųjų vertybių sklaidą. Šiemetiniai apdovanojimai skirti Antanui Gailiui bei Mindaugui Buikai (išsamiau žr. čia >>).

Šeimų šventė Ryšių muziejaus kiemelyje

Vidudienį Arkivyskupijos dienų proga Ryšių istorijos muziejaus kiemelyje šurmuliavo šeimos. Iš pradžių manytas rengti Šeimų piknikas Kauno Santakoje, dėl pablogėjusių orų buvo perkeltas į mažesnę erdvę senamiestyje. Tačiau joje tilpo visi, kuriuos patraukė atviri kiemelio vartai, iš čia sklindanti muzika, gera nuotaika ir bendrystės džiaugsmas. Čia kiekvienas rado, kuo užsiimti ar tiesiog pailsėti, pabendrauti tarpusavyje.

Fotografija KAJC

Pasistiprinę ypač skania ir skalsia karitiečių koše, šventės dalyviai rinkosi sau mielus užsiėmimus, kuriuos siūlė pagrindinės arkivyskupijos institucijos (Jono Pauliaus II, Jaunimo, Šeimos, Katechetikos centrai bei Caritas) – ne tik vaikus, bet ir suaugusius patraukė ikonų dirbtuvėlės, nemokama fotoateljė, „paslaugų miestelis“ (netgi su masažu). Kai kas rinkosi ramiai pasišnekučiuoti rūpimais klausimais su šeimomis visą laiką kiemelyje praleidusiais kunigais Audriumi Mikitiuku bei Dariumi Vasiliausku. Išbandyti Ryšių muziejaus kiemelio sceną ryžosi talentų konkurso dalyviai, už drąsą ir nuoširdumą (beje, ir tikrai talentingus pasirodymus) apdovanoti specialiais prizais.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Gražiausia kiemelyje buvo pačios šeimos – ramiai besišnekučiuojančios prie stalelių, atvira širdimi priimančios kvietimą švęsti ir džiaugtis, rūpestingai stebinčios savo mažylius, kurie sukosi prie scenos ar mėgino jėgas jiems siūlomoje spalvingoje pramogoje – pūsti muilo burbulus. Vis nulyjantis lietus neišbaidė planuoto lėkščiasvydžio turnyro dalyvių: būrys jaunųjų šventės dalyvių (ir netgi tėvų) su tikru sportiniu įkarščiu rungtyniavo Santakoje (Šv. Jono Krikštytojo taurei laimėti ;), o jų pergalių šūksniai aidėjo po visą stadioną.

Fotografija KAJC

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras šioje šventėje  kvietė šeimas įsiamžinti fotografijose. Šeimų, kitų šventės dalyvių džiugiais veidais ir šypsenomis kviečiame pasidžiaugti čia >plus.google.com/photos/104692637056811792472/albums/602919067541092424

Švč. Sakramento adoracija Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje

Tuo pat metu Pranciškonų bažnyčioje prasidėjo iki 20 val. vykusi Eucharistijos adoracija jos malda užtariant Kauno miestą bei arkivyskupijos bendruomenę. Adoracijai valandas skyrė Marijos radijo, Caritas, Katechetikos, Jaunimo, Šeimos, Jono Pauliaus II centrų darbuotojai. Čia nuolat užsukdavo ir kiti Arkivyskupijos dienų dalyviai, Santakoje poilsiavę miesto gyventojai bei svečiai – bažnyčioje nuolat meldėsi apie 20–30 čia nurimti nuo šventės šurmulio ir pabūti Viešpaties artumoje užėjusių žmonų.

Miesto misijų susitikimas su kunigu kavinėje

Pavakare apie 200 žmonių atėjo į „Daugirdo“ viešbutį, kurio fojė vyko paskutinis šį pusmetį Miesto misijų susitikimas su kunigu kavinėje. Svečias iš Vilniaus kun. Ričardas Doveika jautriai dalijosi tema „Šeima – dovana ir paslaptis“.

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Sveikindamas Šv. Jono Krikštytojo Gimimo proga bei pasidžiaugdamas gražia Arkivyskupijos dienų iniciatyva, svečias sakė, jog Jono Krikštytojo misija kitados, kaip ir šeimų situacija šiandien, buvo labai nedėkinga. Pranašui reikėjo būti savo laiko ženklu, savo liudijimu keisti mąstymą, požiūrį. Šiandien irgi būtina iš naujo kalbėti apie santuoką ir šeimą, kas, atrodytų, yra savaime vertinga ir amžių išbandyta. Šeima, santuoka, turinti būti džiaugsmo šaltiniu, šiandienėje visuomenėje su visa jos seksualizuota kultūra tampa iššūkiu.

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Kun. R. Doveika kalbėjo, kaip Bažnyčia iš tiesų nuoširdžiai, trokšdama gėrio žmogui, moko nesavanaudiškos meilės  – mylėti kitą už „nieką“, o ne už „kažką“; kaip būsimos šeimų stiprumui reikia skaistumo, susivaldymo, o tariant santuokinę priesaiką prie altoriaus – širdies atsakymo; kaip kovoti už savo meilę ir šeimą, kai sutuoktinį ištinka negandos jam padedant, o ne jį paliekant ir kt. Be kita, kun. R. Doveika pasidžiaugė, jog šiais Šeimos metais daug šeimų išreiškia padėką Dievui už savo šeimos gyvenimą šv. Mišiomis paminėdami įvairias Santuokos sukaktis. Vakaro dalyviai dėkojo kunigui už tokį nuoširdų, argumentuotą, giliai Bažnyčios mintį perteikusį šeimų padrąsinimą.

Šlovinimo vakaras

Vėliau kauniečiai labai gausiai jau gana vėlyvą metą dar rinkosi pabūti su Viešpačiu ir padėkoti Jam už Arkivyskupijos dienas šlovinimo vakare, kurį Pranciškonų bažnyčioje surengė ir giedojo katalikų bendruomenė „Naujoji Sandora“.

Adoracijos valandai vadovavęs vyskupas Kęstutis Kėvalas savo žodyje kvietė  pamąstyti, kodėl šv. Jonas Krikštytojas buvo toks stiprus ir galingas. Prieš savo misiją šios stiprybės jis sėmėsi iš susitikimo su Viešpačiu dykumoje. Adoraciją irgi galima palyginti su dykuma, kur susirenkama pasisemti savo tikėjimui įkvėpimo ir stiprumo.

„Svarbu suklupti prie Viešpaties kojų, nes kitaip liksim tik savo jėgomis nešti savo gyvenimą, o žmogui vienam tai gali būti per sunku“, – sakė vysk. K. Kėvalas, linkėjo semtis drąsos iš Viešpaties bandant išties tapti Jo įkvėptais žmonėmis.

Fotografija Ievos Jokubaitienės

--------------------------

Pačias gražiausias Arkivyskupijos dienų akimirkas fotografijose įamžino ir Kauno kunigų seminarija, jos auklėtinių parengtą albumą žr. čia >>.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune