Žolinė Pažaislyje
Paskelbta: 2014-08-16 11:51:27

Rugpjūčio 15-ąją, Lietuvos Šv. Kazimiero kongregacijos seserys, kaip ir kasmet, pakvietė į Pažaislį švęsti Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidų. Iškilmingos šv. Mišios – joms vadovavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas – Pažaislio vienuolyno kiemelyje priešais Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią, prie Gražiosios Meilės Motinos atvaizdu papuošto altoriaus, prasidėjo 15 val., į jas gausiai į susirinkus kauniečiams bei miesto svečiams. Čia pat, vienuolyno kiemelyje, jie turėjo galimybę susitaikyti su Dievu, atlikdami išpažintį – jų klausė miesto parapijose tarnaujantys Kauno I dekanato kunigai. Šv. Mišiose tradiciškai giedojo prof. Petro Bingelio diriguojamas Kauno valstybinis choras bei solistai, kurie pasibaigus pamaldoms dar surengė Pažaislio muzikos festivalio koncertą, skirtą K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti – atliktas kompozitoriaus V. Bartulio „Taip, Donelaiti“.

„Tai vilties, įkvėpimo šventė kiekvienam, kuriam gyvenimas – tai žengimas į dangų“, – sakė nuostabių Bažnyčios ir vasaros laiko iškilmių – Žolinės – dalyvius sveikindamas vysk. K. Kėvalas. Pasak ganytojo, pro dangiškosios Mergelės paveikslą, tarsi pro langą, žvelgiame į kitokią tikrovę, kuri dar tik ateina, mąstom apie slėpinį, kuris yra Dangaus karalystė. O vėliau pašventinti žolynai tikinčiųjų rankose, vasaros vaisiai, – tai simbolis Dievo dovanų, kurias gauname nepelnytai. Susirinkę į bendrą maldą tikintieji buvo paraginti melstis už brolius krikščionis, persekiojamus Irake bei kenčiančius Ukrainoje, taip pat šiais Šeimos metais prašyti ypatingos globos ir užtarimo šeimoms.

Vėliau homilijoje vysk. Kęstutis priminė Bažnyčios lobį – tikėjimo tiesas, kad Marija yra Dievo Motina (paskelbta Efezo Susirinkimo 431 m.) bei paimta į dangų (šią, mąstytą nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių, 1950 m. paskelbė popiežius Pijus XII, beje, ta proga pasakęs: „Jai tiko ši garbė.“). Homilijoje pakviesta pažvelgti į Marijos, tobuliausios Kristaus mokinės, apaštalų Karalienės, tikėjimo kelionę.

Būti išrinktai Jėzaus Motina Marijai reiškė ir džiaugsmo, ir nuostabos patirtis, ir skausmo kalaviju pervertą širdį matant Sūnaus kančią ant kryžiaus. „Žiūrėdami į Mariją, matome, ką Dievas ruošia kiekvienam žmogui, kuris žengia į Jo karalystę, žengia brandos keliu“, – sakė vysk. K. Kėvalas. Dievas, kaip minėta homilijoje, savo pasirinktam žmogui nežada  komfortiško, lengvesnio gyvenimo – Dievas rengia ir brandina dėl aukštesnio tikslo.

Marijos gyvenime ganytojas kvietė pamatyti, kas iš tiesų yra palaiminimas gyvenimui – tai krikščioniui būtinas išgyventi susitikimo su kitais, bendrystės, dalijimosi, nuolatinio Dievo garbinimo ir nuolankios širdies džiaugsmas.

Mintis, kad esame Dievo vaikai, esame Jo norėti – tai žmogaus gyvenimo užtikrintumo pagrindas. Užbaigdamas homiliją vysk. K. Kėvalas linkėjo, džiaugiantis Švč. M. Marijos išaukštinimu, suteikti sau progą kuo dažniau pakelti akis į dangų, pamąstyti apie mylintį dangaus Tėvą, Jam padėkoti, išgyventi vilties, padrąsinimo, paguodos patirtis.

Bendruomeninėje maldoje iškilmių dalyviai meldėsi už Bažnyčią, jos ganytojus, vedančius Dievo tautą į Pažadėtąją žemę, už nesaugumo, prievartos, priespaudos kamuojamus žmones, prašydami tėviškai laiminti ir šeimas, naujos gyvybės dovaną.

Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų buvo švenčiamas ir kitose arkivyskupijos bei kitų vyskupijų bažnyčiose. Ypač iškilmingai – Pivašiūnų ir Krekenavos šventovėse, kur tęsiasi rugpjūčio 14 d. prasidėję Žolinės atlaidai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune