ŠILINIŲ kronika: Šv. Jono Pauliaus II ir Jaunimo bei Pasaulio lietuvių diena. Jaunųjų piligrimų žygiai į Šiluvą (2014 09 07)
Paskelbta: 2014-09-07 19:12:48

Fotografijos Marijos Stanulytės ir Aldonos Narušienės

Fotografija Marijos Stanulytės

Šilinės rugsėjo 7-osios saulėtą sekmadienį prasidėjo Šv. Jono Pauliaus II, taip pat Jaunimo bei Pasaulio lietuvių diena. Jono Pauliaus II diena, tuomet dar kaip palaimintojo, minima Šilinėse nuo 2011 metų, o šiemet gausiai pirmąją atlaidų dieną į Šiluvą atvykę piligrimai jau šventojo Jono Pauliaus užtarimu meldė malonių sau, savo šeimoms, ypač vaikams, jaunimui, visai Lietuvai ir iš jos po įvairiausius pasaulio kraštus išsibarsčiusiems savo tautiečiams.

„Ypatingai Tau pavedu jaunimą: Kristuje jie teatranda savo gyvenimo prasmę ir išsaugo budrią viltį“, – meldėsi Šiluvos bazilikoje Jonas Paulius II >>, kuris kaip tik 1993 m. rugsėjo 7-ąją, per vizitą Lietuvoje apsilankė ir Šiluvoje bei pavedė Šiluvos Mergelei Lietuvą bei jos jaunimą, o iš vakaro, rugsėjo 6-ąją buvo pasveikinęs tūkstančius Lietuvos jaunų žmonių Kaune, Dariaus ir Girėno stadione >>.  Šio mūsų laikų šventojo, jaunimo užtarėjo pagerbti, būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio ir pasveikinti Dievo Motiną jos Gimimo išvakarėse rugsėjo 7-osios sekmadienį į Šiluvą atėjo dvi jaunų piligrimų eisenos – tarptautinio piligriminio žygio dalyviai (apie 700) iš Kryžių kalno bei arkivyskupijos Jaunimo dienų dalyviai (apie 200), atėję pėsčiomis iš Raseinių.

Fotografija Marijos Stanulytės

Atlaidų iškilmės Šiluvoje prasidėjo 8 val. šv. Mišiomis prašant Viešpatį liudijimo drąsos. Kitose šv. Mišiose buvo dėkojama Jam už gyvenimo dovaną, prašoma tikėjimo malonės ieškantiems Dievo ir ypač melstasi už Lietuvos jaunimą, atkeliavusius jaunuosius piligrimus, prašyta padėti jauniems žmonėms atpažinti savo pašaukimą. Šią dieną Šiluvoje lankėsi ir malda jaunimą palydėjo universitetų kapelionai, jaunimo grupių, Jaunimo centrų vadovai.

Fotografija Marijos Stanulytės

Vidudienį gausi piligrimų minia Šiluvos aikštėje rengėsi pagrindinei iškilmingai Eucharistijai,  joje, be savo asmeniškų intencijų, dėkojo Dievui už šv. Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį, prašė jo užtarimo mūsų jaunimui bei tautiečiams ir jų šeimoms, kurie gyvena už tėvynės Lietuvos ribų. Šiai Eucharistijai piligrimus telkė bendra Rožinio malda, jai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, katechezė (jas  atlaidų dienomis sako kun. Artūras Kazlauskas). Giedant Loreto Dievo Motinos litaniją aikštėje pasitikta dvasininkų procesija. Visus šių pamaldų dalyvius, šv. Mišias koncelebruojantį vysk. Kęstutį Kėvalą,  LVK delegatą užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundą Putrimą, kitus dvasininkus sveikino liturgijai vadovavęs ir homiliją vėliau pasakęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Fotografija Aldonos Narušienės

„Viešpaties Jėzaus ir Šiluvos Dievo Motinos artumoje pamąstykime pačią aktualiausią temą žmogaus gyvenime, apie kurią apaštalas Paulius rašo: „Broliai! <...>Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą“ (Rom 13, 8) – pakvietė arkivyskupas, homilijoje atkreipdamas dėmesį, jog visa savo prigimtimi žmogus nori mylėti ir būti mylimas, ir lieka sužeistas, jei vaikystėje nebūna patyręs tėvų meilės. Tačiau meilė labai toli būna nuo tikrosios, kai žmogus vadovaujasi egoizmu arba ja laiko seksualumą, kuris dabar ypač plačiai eksploatuojamas viešojoje erdvėje. Be kita, jauniems žmonėms homilijoje buvo priminta draugystės skaistumo ir santuokos priesaikos būtinybė kuriant šeimą.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Dievas mus pašaukė mylėti. Pirmiausia mylėti šalia mūsų esančius artimiausius asmenis: tėvus, vaikus, bendramokslius, bendradarbius. Mes pašaukti mylėti žmones, su kuriais susietas mūsų likimas <...> Šiandien meldžiamės už tautiečius, kurie gyvena ne Lietuvoje. Vienus jų toli nuo Tėvynės nubloškė karo audra, kitus – vargas, trečius – noras gerai ir saugiai gyventi. Tėvynė ne visuomet būna kaip gera motina. Kartais ji nepajėgia būti tokia, kartais mes, jos vaikai, sudarkome Tėvynės veidą. Kartais mes iš jos per daug norime, nesusimąstydami, ką mes patys galėtume jai duoti. Tačiau dauguma mūsų tautiečių, gyvendami net labai toli nuo Tėvynės, jos neužmiršo ir rūpinosi jai padėti. Per visą okupacijos metą visais įmanomais būdais jie budino didžiųjų valstybių vadovus, kad neužmirštų pavergtos Lietuvos“, – kalbėjo arkivyskupas savo žodyje (visą homiliją skaityti čia >>).

Po pietų 15 val.  XII tarptautinio piligriminio žygio iš Kryžių kalno dalyviai drauge šventė savo vadovo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio vadovaujamas šv. Mišias. Šie 700 piligrimų nuo rugsėjo 5 d. 70 km keliavo pėsčiomis nešdami daugybę pasaulio šventų vietų lietuvių piligrimų dėka aplankiusį Viešpaties kryžių (apie žygį plačiau >>).

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

 

 

 

Pavakare Kauno arkivyskupijos ganytojai jau sveikino ir kitą jaunųjų piligrimų grupę. Apie 200 jaunų žmonių į Šiluvą atkeliavo iš Raseinių, kur jie dalyvavo Šilinių proga Jaunimo dienose „Kur jūsų lobis, ten jūsų širdis“ (Lk 12, 34).

Raseiniuose iš vakaro, rugsėjo 6-ąją, susirinkęs jaunimas iš Raseinių, Girkalnio, Babtų, Kėdainių, Čekiškės, Josvainių, Kretingos, Rietavo, kitų parapijų, taip pat LSMU gimnazijos, J. Urbšio mokyklos Kaune moksleiviai, KTU studentai (netgi iš kitų šalių, atvykę pagal mainų programas) dalyvavo  orientaciniame žaidime, paskui šventė arkivyskupijos Jaunimo centro kapeliono kun. Kęstučio Genio bei kun. Mindaugo Malinausko SJ vadovaujamą Eucharistiją Raseinių bažnyčioje. Tą vakarą jos šventoriuje vykęs grupės „Chebra“ koncertas, liaudiški šokiai patraukė ir vietinio jaunimo dėmesį. Visai vakare jaunimas su Jono Pauliaus II centro savanoriais dalyvavo Taizé pamaldose, eilutės jų nusidriekė prie klausyklų, kuriose, be minėtų kunigų, jaunimui patarnavo kun. Andrius Končius ir kun. Gintas Leonavičius.

Po nakvynės mokykloje sekmadienį arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotos Jaunimo dienos tęsėsi žygiu pėsčiomis, su giesmėmis, Rožinio malda, į Šilinių atlaidus Šiluvoje. Nešama Marijos ikona ir jos dangiška globa lydėjo jaunuosius piligrimus, vadovaujamus kun. M. Malinausko, SJ į Marijos apsireiškimu palaimintą Šiluvos žemę, kurią dalis jaunų žmonių aplankė pirmą kartą. Šiek tiek išvargę, tačiau laimingi piligrimai, 11 val. pajudėję iš Raseinių, 18 val. jau šventė vakaro šv. Mišias Šiluvoje.

Šioms vakaro šv. Mišioms Šiluvos aikštėje vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, o vysk. Kęstutis Kėvalas pasakė homiliją, patardamas joje jauniems žmonėms, kaip atpažinti savyje asmenišką, unikalų Dievo duotą pašaukimą kaip ypatingą Dievo dovaną žmogui be kiekvienam duodamo bendrojo trejopo pašaukimo – pašaukimo gyventi, būti vyru ar moterimi ir būti krikščioniškos tautos nariu.

„Šventoji Dvasia įgalina žmogų rinktis tai, ką Dievas jam yra numatęs“, – sakė vysk. Kęstutis, drąsindamas prašyti Viešpatį parodyti kelią, leistis būti pagautiems Šventosios Dvasios; neišsigąsti ir galimų išbandymų, bažnytinėje bendruomenėje bei maldos tyloje ieškoti, kaip šį pašaukimą išskleisti ir įkūnyti.

„Jūs kiekvienas esate pašauktas mylėti“, – sakė jauniems žmonėms ganytojas, primindamas, jog net ir asmeniškas pašaukimas yra skirtas ne vien asmeniui, bet visam kraštui, tėvynei ir pasauliui.

Šį pirmą atlaidų oktavos sekmadienį kitu metu aukotoms šv. Mišioms vadovavo ir  homilijas sakė Kauno I dekanato kun. Linas Šipavičius, mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Šiluvoje vadovas kun. Andrejus Sabaliauskas, kiti kunigai patarnavo klausyklose norintiems dalyvauti atlaiduose susitaikant su Dievu sakramentine išpažintimi. Atlaiduose talkina gražus būrys Jono Pauliaus II piligrimų centro savanorių, Kauno kunigų seminarijos klierikų, o giedoti tą sekmadienį pamaldose atvyko balsingi ir jaunatviški Kauno Šventosios Dvasios (vad. D. Jurkonienė), Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijų chorai (vad. Mindaugas Gudžiūnas) bei solistė Sigutė Trimakaitė, Vilniaus Šv. Kazimiero parapijos choras „Ave Verum“ (vad. V. Ruzgys), Gargždų parapijos jaunimo choras (vad. P. Katauskis), evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“.

19 val. Šiluvos bazilikoje prasidėjo Švč. Sakramanto adoracija laukiant Dievo Motinos Gimimo, kuri vyks per naktį. Eucharistijos adoracijoje dalyvaus „Naujoji Sandora“, Kauno kunigų seminarijos klierikai, Šiluvos parapijos maldos grupė, Švč. M. Marijos draugija bei Marijos legionas, atlaidų savanoriai. Nuo 24 val. iki 8 val. ryto adoraciją tęs Marijos radijas.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune