Šilinių kronika: Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė ir Policijos, Valstybės sienos apsaugos bei Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena (2014 09 08)
Paskelbta: 2014-09-08 17:51:57

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Rugsėjo 8-ąją su visa Bažnyčia Šiluva ir tądien joje apsilankę piligrimai, Marijos radijo klausytojai (per transliacijas iš šios piligriminės šventovės) džiaugsmingai, su malda šventė dangiškosios Motinos Švč. M. Marijos Gimimą. Į atlaidus saulėtą ir šiltą antrąją Šilinių dieną atvyko daug piligrimų, tarp jų į pagrindines pamaldas aikštėje priešais Baziliką – ir bendrajam visuomenės gėriui, jos saugumui tarnaujančių LR Policijos, Valstybės sienos apsaugos bei Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų.

Aikštėje prieš pagrindines pamaldas besirenkantys maldininkai buvo kviečiami į bendrą Rožinio maldą, vėliau juos pasveikino katechezę sakęs kun. Artūras Kazlauskas. Mūsų saugumo žmonėmis jis pavadino minėtų tarnybų darbuotojus, atkreipdamas dėmesį į krikščionišką žvilgsnį, kuriuo turime žvelgti į žmogų: krikščionys smerkia nuodėmę, nusikaltimus, tačiau myli ir nusidedantį žmogų. „Tegul Jėzus išmoko naujo gyvenimo matymo“, – linkėjo šviesios ir vaisingos iškilmių maldos kun. A. Kazlauskas, patardamas, jog būtent Eucharistija, jos šventimas nors sekmadieniais, padeda atskleisti kito žmogaus gerumą – paties Dievo ir visų žmonių džiaugsmui.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Pradėdamas iškilmingą Eucharistiją prie altoriaus Šiluvos aikštėje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ sveikino visus atvykusius Lietuvai labai svarbių mūsų šalies teisėsaugos bei teisėtvarkos tarnybų vadovus, štabų, padalinių vadus, pareigūnus, darbuotojus, kvietė melstis už juos ir jų šeimas, taip pat ir už jaunus žmones, kurie dar studijuoja rengdamiesi dirbti šiose tarnybose. Ganytojas sveikino Mišias koncelebruojantį Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, Policijos departamento kapelioną kun. Algirdą Toliatą, kitus kunigus, taip pat visus gausiai iš įvairių Lietuvos vietų į Šiluvą atvykusius piligrimus bei Marijos radijo klausytojus.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Šiose pamaldose dalyvavo LR Vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas, Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis, Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vadas generolas Sergejus Madalovas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas, Štabo viršininkas pulkininkas Valentinas Novikovas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius generolas Remigijus Baniulis, kiti šių tarnybų vadovai, pareigūnai ir darbuotojai. Giedojo VRM vyrų choras „Sakalas“ (vad. Romas Makarevičius), grojo VRM reprezentacinis pučiamųjų orkestras (vad. Egidijus Miknius).

Dievo Motiną pavadinęs Lietuvos laisvės Karaliene, arkivyskupas savo homilijoje kvietė pažvelgti į jos nuolankiai priimtą misiją būti pasaulio Gelbėtojo Motina. Ir skirtingų tarnybų pareigūnai atlieka labai svarbias misijas palaikydami žmonių saugumą, ramybę, kovodami prieš nusikaltimus, saugodami Lietuvos sienas ir kt. Tai svarbios, bet labai sunkios misijos. Pasak ganytojo, gerai jas atlikti gali pareigūnai, kurie turi tvirtus moralinius pagrindus ir širdyje įrašytą Dievo meilės artimui įsakymą. Taip, tai meilės aktas sulaikyti nusikaltusį žmogų, apsaugoti visuomenę nuo blogio, skirti bausmę, kad atlikdamas apgailėtų savo kaltę. Evangelija skatina į kiekvieną žmogų žvelgti Dievo akimis. Jėzus paaukojo savo gyvybę už kiekvieną, kad jis būtų išgelbėtas.

Homilijoje arkivyskupas patikino, jog Bažnyčia vertina, gerbia visus pareigūnus, ištikimai ir sąžiningai atliekančius savo pareigas, meldžiasi už juos. Bažnyčia yra netiesiogiai artima jų tarnystei, nes moko žmones nenusikalsti, gyventi Evangeliją.

„Prašau visus dalyvaujančius šioje Mišių aukoje, paveskime visus Policijos, Viešojo saugumo, Pasienio saugos tarnybos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus dangaus Tėvo meilei ir globai. O Šiluvos Dievo Motina tebus kiekvieno sąžiningai pareigas atliekančio pareigūno Motina ir Globėja“,  – užbaigdamas homiliją >> sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Bendruomeninėje maldoje dėkota Viešpačiui už Atgailos sakramento malones, nusikaltusiems, suklydusiems prašyta malonės vėl pradėti prasmingai gyventi, pašauktiesiems tarnauti dėl kitų saugumo pareigūnams – ištikimybės ir drąsos, o visiems žmonėms – uolumo ir sąžiningumo atliekant savas pareigas.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos StanulytėsFotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Po šv. Mišių padėkos žodį Kauno arkivyskupui metropolitui, LVK Pirmininkui už šią bendros maldos iniciatyvą Šiliniuose atlaiduose, dėmesį pareigūnų sielovadai tarė Policijos departamento kapelionas kun. A. Toliatas, paminėdamas, jog tokia bendra malda yra labai svarbi kaip visuomenės ir Bažnyčios palaikymo ženklas. Žodį taręs ministras D. A. Barakauskas padėkojo už maldos galimybę, pabrėžė vienybės svarbą, kuri yra didelė visuomenės jėga. Iškilmės baigtos sugiedant Lietuvos himną, o vėliau pareigūnai pakviesti į agapę.

Šios dienos šv. Mišias Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje, gausiai nuo pat ryto dalyvaujant žmonėms, kitu laiku aukojo ir homilijas sakė kunigai Robertas Grigas, Raimundas Kazaitis, Gytis Stumbras. Be jau minėtų intencijų, tą dieną melstasi ir už vaikų teisę turėti tėvą ir mamą, už visus žmones ir jų teisę, galimybę ir pasiryžimą sugrįžti į žmogaus vertą gyvenimą net ir jame suklydus, nusikaltus.

Po dienos darbų piligrimų gausiai atvyko ir į vakaro šv. Mišias Šiluvos aikštėje. Joms vadovavęs arkivysk. S. Tamkevičius ypač kvietė melstis, kad Viešpats naujam gyvenimui prikeltus tuos žmones, kurie jau yra pasukę nusikaltimų keliu. Homiliją sakęs Policijos kapelionas kun. A. Toliatas atkreipė dėmesį, jog ir tiesieji, ir nusikaltusieji yra vieno Tėvo vaikai, tad jiems visiems reikia sugrįžti po Jo stogu. Teisumas gali būti ne mažesnė kliūtis už puikybę įeiti į Dievo karalystę. Policijos kapelionas ragino visus melstis, kad Viešpats duotų teisėtvarkos struktūrų pareigūnams nuolankią, jautrią širdį pagal Marijos pavyzdį, o visuomenė juos palaikytų, pati būtų sąmoninga ir pilietiška.

Rugsėjo 8-ąją Šiluvoje giedojo AB „Lietuvos geležinkeliai“mišrus choras „Draugystė“ (vad. R. Kazlauskas), Gruzdžių jaunimo choras (vad. Aivaras Ingėlas) bei Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras (vad. E. Obrikis). Klausyklose patarnavo Jonavos dekanato kunigai.

Į Šiluvą atvykstantys piligrimai (jie kviečiami registruotis, jei atvyksta su savo bendruomenių grupėmis) lanko Apsireiškimo koplyčią, kurioje  Marijos apsireiškimą Šiluvos vaikams prieš daugiau kaip keturis šimtmečius gyvai primena čia saugomas jos kojas lietęs akmuo. Gausiai Šiluvoje lankoma Švč. M. Marijos Gimimo bazilika ir maloningasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas jos didžiajame altoriuje. Piligrimai, be asmeniškų maldų ir prašymų, įsijungia į Rožinį, Gailestingumo vainikėlį su Marijos radijo savanoriais bei seminaristais. Nuo 17 val. einant iš Apsireiškimo koplyčios į Baziliką kalbamas Rožinis (vadovauja klierikas Emilis Vasiliauskas) stabtelint prie piligrimų maldai tarnaujančių Rožinio koplytėlių.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune