Šilinių kronika: Kunigų diena (2014 09 10)
Paskelbta: 2014-09-10 16:32:47

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Rugsėjo 10-ąją Šiluvoje buvo švenčiama Kunigų diena. Joje ir šiandien gausu piligrimų iš įvairių Lietuvos kampelių, kurie į atlaidus atvažiuoja pavieniui, su savo šeimomis ar drauge su įvairiomis savo darbo, mokymosi įstaigų, visuomeninių organizacijų, parapijų, chorų bendruomenėmis.

Piligrimams kasdien tarnaujantys kunigai (šiandien – daugiausia iš Jurbarko dekanato) dar gausiau trečiadienį iš visos Lietuvos susirinko į Šiluvą kartu dėkoti Dievui už Kunigystės sakramento dovaną, melstis už jiems pavestas bendruomenes, o maldininkai – ypač melstis už Lietuvos kunigus, juos išauginusius tėvus, prašyti Viešpatį naujų pašaukimų į kunigystę.

Šv. Mišiose nuo pat ryto Apsireiškimo koplyčioje, Bazilikoje (jas aukojo kun. Andriejus Sabaliauskas, kun. Saulius Pavalkis, kun. Egidijus Periokas, kun. Darius Vasiliauskas) buvo meldžiamasi už atšalusius nuo tikėjimo dėl kunigų kaltės žmones, už kunigus, kurie išgyvena pašaukimo krizes ir tarnystės sunkumus.

Prieš pagrindinę iškilmių Eucharistiją, skirtą maldai už kunigus ir jų tėvelius, Šiluvos aikštėje priešais Baziliką kunigų tėvus, motinas, seseris, brolius arčiau prie altoriaus pakvietęs kun. Artūras Kazlauskas katechezėje iškėlė kunigystę kaip Jėzaus kunigystės ženklą. Nėra didesnės aukos, kaip atiduoti Dievui savo gyvenimą. Kunigas yra aukos žmogus, tos aukos dvasios – gyventi ne sau, tarnauti kitiems – jis moko visą Dievo tautą. Kun. Kazlauskas paragino melstis, kad kunigai pajėgtų savo gyvenimu rodyti Jėzaus veidą, o tikintieji – kad priimtų kunigų pamokymus kaip paties Jėzaus.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Paveskime Švč. M. Marijos, kurios Gimimą Šilinėse švenčiame, globai visus Lietuvos kunigus, ir jaunus, ir jau tarnaujančius daugybę metų, kad Viešpats laimintų jų tarnystę, o Dievo Motina juos globotų“, – sakė pradėdamas pagrindinę Kunigų dienos iškilmingą Eucharistiją Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius,

Fotografija Marijos Stanulytės

Ganytojas  sveikino didžiule procesija atėjusius MIšias koncelebruosiančius dvasininkus (per 110 kunigų) –  arkivyskupijos augziliarą vyskupą Kęstutį Kėvalą, LVK delegatą užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundą Putrimą, gausiai suvažiavusius iš įvairių Lietuvos vyskupijų brolius kunigus bei kunigus, atvykusius iš Europos, JAV, kurių šalyse jie tarnauja lietuvių bendruomenėms (apie jų suvažiavimą Lietuvoje skaityti čia >>), seminaristus (ypač liturgijoje asistavusius Telšių Vysk. Vincento Borisevičiaus seminarijos klierikus), besirengiančiuosius nuolatinio diakonato tarnystei pasauliečius, taip pat į iškilmes pakviestus kunigų tėvelius ir visus gausius atlaidų piligrimus.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Vėliau homiliją sakęs arkivyskupas Mariją, Šeimų karalienę, pavadino ir visų kunigų Motina, kuria po savo kančios kryžiumi Jėzus paskyrė būti visų savo mokinių Motina. Ir kunigų misija panaši į Marijos – parodyti žmonėms pasaulio Gelbėtoją, vesti pas Jį.

Kunigų misija, jų tarnystės horizontai labai platūs, jie tarnauja pačioms įvairiausioms bendruomenės. Jų misija reikalauja pasišventimo dalyti save kitiems, ir kaip sakė ganytojas, yra sunki ne dėl celibato, kaip kartais įrodinėjama.

„Kunigo misija – visiškai pasišvęsti tarnystei Bažnyčioje, kuri yra jo šeima - ir motina, ir žmona, ir vaikai. Jei kunigas negyventų dėl kitų, jis pasmerktų save moraliniam nuosmukiui“, – sakė arkivyskupas ir iškėlė uolaus, sovietų valdžios tris kartus kalinto kun. Antano Šeškevičiaus SJ pavyzdį, pabrėžė, jog ir laisvės sąlygomis kunigystė turi savų sunkumų, kai tenka rūpintis labai plačiais žmonių bendruomenių reikalais, jų šeimų gyvenimu, tikėjimo praktika ir pan. Piktasis dažnai griauna kunigų planus, jie patiria ir gundymų, ir skaudžių išgyvenimų, kai mato žmonių abejingumą, kad jų tarnystė neneša laukiamų vaisių, kai kunigų klaidos išpučiamos, jie kaltinami ir nepadarytais dalykais – tai kryžius, sakė ganytojas, kurį Viešpats kviečia kunigus imti ir nešti.

„Dėkoju jums, broliai kunigai, už labai reikalingą jūsų tarnystę. Tegu po kryžiumi stovėjusi Motina apglobia jus savo motiniška meile ir pats Viešpats testiprina, kad būtumėte nepavargstantys Evangelijos skelbėjai ir liudytojai“, – sakė homiliją >> užbaigdamas arkivyskupas.

Arkivyskupas padėkojo visiems, kurie meldžiasi už kunigus, pabrėžė, kaip svarbu tikinčiųjų ir kunigų solidarumas, palaikymas ir tų kunigų, kuriems nesiseka. Padėkos žodį tarė sūnums pašaukimą išmeldusioms motinoms, juos palaikantiems tėvams.

Fotografija Marijos Stanulytės

Bendruomeninėje maldoje prašyta Viešpatį atsiųsti Šventąją Dvasią ir duoti malonę kunigams ištikimai sekti Kristų, vyskupams ir kunigams – vienybės dovaną, šeimoms – atvirumą gyvybei ir pašaukimams, tėvams ir motinoms – paguodą iš sūnų atliekamos tarnystės ir kt. Atnašų procesijoje tądien duoną ir vyną prie altoriaus visų vardu atnešė kunigų artimieji.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Eucharistijos pabaigoje prieš vyskupų palaiminimą susirinkusiai bendruomenei ganytojas nuoširdžiai padėkojo kunigams, kurie, kad ir kokie būtų išbandymai, kaip ąžuolai tarnauja Dievo tautai. Ganytojas, visada su padėka atsiliepiantis apie giedančius Šiluvoje chorus, padėkojo ir tądien pagrindinėse iškilmėse giedojusiam (specialiai joms suburtam)  kunigų chorui ir vadovei Vitai Vaitkevičienei-Liaudanskaitei.

Fotografija Marijos Stanulytės

Rugsėjo 10-ąją atlaiduose dar giedojo Šiluvos (vad. D. Stoškienė), Jurbarko (vad. R. Česnulevičiūtė), Šiaulių Šv. Jurgio (vad. K. Sabaliauskienė) parapijų chorai.

Vakaro šv. Mišiose bus meldžiamasi už jaunuolius, kad jie išgirstų Dievo kvietimą į kunigystę ir į jį atsilieptų. Giedos Nemakščių Švč. Trejybės ir Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapijų jaunimo chorai (vad. M. Janušauskis ir A. Šlepavičienė).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune