Šilinių kronika: Katalikiškų bendruomenių diena. Malda už „Marijos radiją“ 10-mečio proga (2014 09 11)
Paskelbta: 2014-09-11 15:59:46

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Rugsėjo 11-ąją Šiluvoje buvo švenčiama Katalikiškų bendruomenių diena. Šv. Mišiose, be savo asmeniškų vilčių ir prašymų, atsivežamų į piligriminę Marijos šventovę, ją gausiai lankę maldininkai buvo raginami melstis drauge bendromis intencijomis: prašyti, kad Šventoji Dvasia vestų skelbiant Gerąją Naujieną, kad Viešpats duotų daugiau pašaukimų į pašvęstąjį gyvenimą bei katalikiškas bendruomenes, dėkoti Dievui už malonę priklausyti Kristaus Bažnyčiai ir tarnauti joje, melstis už veiklos 10-metį minintį Marijos radiją.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Šiluvoje apsilankė pačių įvairiausių katalikiškų bendruomenių narių iš visos Bažnyčios Lietuvoje, įvairių vyskupijų bei parapijų: Gyvojo Rožinio (ypač Panevėžio vyskupijos) , Marijos legiono, Švč. M. Marijos draugijos, bažnytinių institucijų, organizacijų, evangelizacinių bendruomenių, maldos grupių, katalikiškų mokyklų, gimnazijų, draugijų narių, taip pat bendruomenių kapelionų ar kitu būdu joms tarnaujančių kunigų.

Pagrindinėse pamaldose vidudienį melstasi už visas katalikiškas bendruomenes Lietuvoje, kad jos savo veikla ir gyvenimu liudytų Prisikėlusį Kristų. Šiluvos aikštėje susirinkusias savo katechezėje pasveikino kun. Artūras Kazlauskas, primindamas krikščionių pareigą įsitraukti į kurios nors bendruomenės veiklą. Žmogui nepakanka vien savęs. Pats Dievas yra bendrystė Švč. Trejybėje. Žmogaus aukščiausias pašaukimas – būti kitam pagalba, taip atliepiamas paties Dievo tikslas žmogui. Būti bendrystėje – tai mokytis būti žmogumi, augti žmogiškumu. Susirinkusiems palinkėta kaip vienai šeimai Eucharistijoje mokytis tarnauti, o jai pasibaigus – pradėti tarnauti kitiems.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo ir homiliją pasakė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila (atvykęs į atlaidus drauge su kurijos darbuotojais), koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, grupė kunigų. Iškilmėse giedojo jungtinis Kauno „Vyturio“ katalikiškos gimnazijos, Kauno I muzikos mokyklos bei Kybartų parapijos jaunimo choras, grojo kanklių ansamblis (vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė).

Fotografija Marijos Stanulytės  Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės Fotografija Marijos Stanulytės

Tikėjimo bendrystės jungiamus krikščioniškų bendruomenių narius sveikindamas Vilkaviškio vyskupas R. Norvila homilijoje sakė, kad bendruomenė padeda išgyventi džiaugsmą Dievu, savo Gelbėtoju (plg. giedotos psalmės žodžius). Ganytojas paminėjo, jog Bažnyčia džiaugiasi ne taip ir mažai joje veikiančių bendruomenių reikšme savo bei visos visuomenės, atskirų tikinčiųjų gyvenime, meldžiasi už jas. Priminė Šventosios Dvasios stebuklą per pirmąsias Sekmines – į Jėzų įtikėjusių pirmųjų krikščionių bendruomenę Jeruzalėje. Šis Sekminių stebuklas tęsiasi ir šiandien – tai Bažnyčia, o jos galva – pats Kristus. Bažnyčia susideda iš bendruomenių kaip daugybės mažesnių gyvybingų organizmų. Jos skatina ir palaiko Bažnyčios gyvybingumą ir sykiu savo narių tikėjimą, stiprina dvasiškai. Bendruomenės Bažnyčiai – tai dvasinės šviesos židiniai, dvasinės tikinčiųjų šeimos. Tai galimybė kiekvienam tikinčiajam rasti kai ką daugiau savo tikėjimo kelionėje.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Tai didžiulė graži įvairovė toje pačioje Bažnyčioje“, – sakė vyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog krikščioniškos bendruomenės atspindi Dievo tautos turtingumą. Bendruomenes savo dalyvavimu dosniai apdovanoja pats Jėzus Kristus. Jis padaro bendrystę kilnesnę, džiugesnę, teikia dvasinių dovanų. Dėl vienybės su Kristumi ir žmogiški ryšiai tampa draugiškesni.

Užbaigdamas homiliją už tikėjimo bendrystės palaikymą ir ugdymą Vilkaviškio vyskupas R. Norvila padėkojo Marijos radijui, visoms tikinčiųjų bendruomenėms ir pavedė jas Šiluvos Dievo Motinos globai bei nepaliaujamai pagalbai (visą homiliją žr. >>).

Bendruomeninėje maldoje, be kitų maldavimų, prašyta Viešpatį atnaujinti šeimų, parapijų ir kitas bendruomenes, padėti kiekvienam pakrikštytajam rasti savo vietą ir misiją Bažnyčioje prisidedant tuo, kuo yra Dievo apdovanotas.
Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės Fotografija Marijos Stanulytės

Vakaro šv. Mišiose buvo dėkojama Dievui už Marijos radijo įsikūrimą Lietuvoje, už jo įkūrėjus prieš dešimtmetį, visus dirbusius žmones ar dirbančius dabar, savanorius (taip pat ir kunigus), geradarius, rėmėjus, klausytojus. Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Homiliją pasakė vysk. Kęstutis Kėvalas.

Fotografija Marijos Stanulytės

Pačios Švč. M. Marijos „projektu“ vysk. K. Kėvalas pavadino Marijos radiją, kuris veikia 70-tyje pasaulio šalių, jau dešimtmetį ir Lietuvoje, o savo girdimumu pagal teritoriją pirmauja tarp kitų šalių. Atkreipęs dėmesį, kaip skubėjo Marija dalytis savo džiaugsmu su Elzbieta, ganytojas drąsino būti karštais, užsidegusiais krikščionimis, dalytis savo įtikėjimo džiaugsmu su kitais. Marijos radijas, pasak vysk. Kęstučio, ir dalijasi tikėjimo džiaugsmu, kuris, popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, „yra aiškiausias tikėjimo ženklas“. Džiaugsmą, kaip sakė ganytojas, reikia mokytis atpažinti savo gyvenime, juo nesipuikuoti, o dėkoti Dievui, kad Jis leido atrasti tikrą, gyvenimą pripildančią laimę ir džiaugsmą, kurių niekas iš žmogaus negali atimti.

Piligrimams sielovadinius patarnavimus teikė Raseinių dekanato kunigai. Keli jų – kunigai Žygintas Veselka, Juozas Čičirka – aukojo šv. Mišias ir sakė homilijas. Šią dieną Šiluvoje giedojo Kėdainių Šv. Juozapo (vad. A. Giedraitienė), Raseinių (vad. E. Kumpikevičienė) parapijų bei Vilniaus jėzuitų gimnazijos (vad. L. Abaris) chorai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune