ŠEIMŲ DIENA ŠILINIŲ atlaiduose (2014 09 14
Paskelbta: 2014-09-14 17:39:03

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Rugsėjo 14 d. Šiluvoje buvo švenčiama Šilinių atlaidų kulminacija – Šeimų diena. Šiemet švęsdami Švč. M. Marijos Gimimą minime ir Lietuvos vyskupų bei kitų krikščioniškų Bažnyčių vadovų paskelbtus Šeimos metus >> , tad rugsėjo 14-osios sekmadienį Šiluvos Dievo Motinos užtarimui buvo pavestos šeimos, melstasi už jų atvirumą gyvybei, globojamiems, įvaikinamiems vaikams, prašyta Viešpatį duoti drąsos poroms priimti Santuokos sakramentą, sustiprinti šeimas jų sunkumuose.

Fotografija Marijos Stanulytės

Vidudienį iškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiamasi už visas Lietuvos šeimas bei jų dvasinį atsinaujinimą.

Giedodama Loreto Dievo Motinos litaniją ištisa piligrimų jūra pilnutėlėje Šiluvos aikštėje pasitiko prie altoriaus (jį ir šiemet papuošė Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras) atėjusią gausią dvasininkų procesiją. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ sveikino į iškilmes atvykusius apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Pedro López Quintaną, Vilniaus arkivyskupą emeritą kardinolą Audrį Juozą Bačkį, kitus brolius vyskupus ir kunigus, Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje atstovą kun. Nikolajų Murašovą, Kauno kunigų seminarijos auklėtinius, taip pat LR Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių, Kauno bei Raseinių merus, Kauno valstybinį chorą ir jos vadovą prof. Petrą Bingelį, tiesioginę transliaciją iš Šiluvos rengiančią Lietuvos televiziją bei LRT vadovus, Marijos radiją, Vyskupijų šeimos centrus, šeimų bendruomenių ir judėjimų narius, Ateitininkų organizacijos, „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenę, visus piligrimus, kurie tą dieną daugelis dalyvavo su savo šeimomis, Šiluvą pasiekusius kitų kraštų piligrimus (iš Mičigano, Vašingtono ir kitur.)

Fotografija Marijos Stanulytės

Dievo Motinos Gimimą švenčiančią bendruomenę pasveikino apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, išreikšdamas džiaugsmą kaip Šventojo Sosto atstovui aukoti šv. Mišių auką nuostabioje Šiluvos šventovėje, kurią yra aplankiusi pati Švč. M. Marija.

„Mano širdingi sveikinimai visų pirmiausiai yra jums, mieli broliai ir seserys! Labai dėkoju jums už malonų priėmimą ir už galimybę kartu su jumis švęsti šią Eucharistiją. Šiame priėmime įžvelgiu jūsų meilę ir atsidavimą Šventajam Tėvui Pranciškui, kuriam atstovauju ir kuris mane siuntė pas jus kaip jo paties atstovą, kad parodyčiau jo vienybę ir meilę“, – sakė arkivyskupas Pedro López Quintana.

Apaštališkasis nuncijus atkreipė dėmesį į malonę, kuri duodama čia susirinkusiems – atnaujinti meilę Marijai, ja žavėtis ir šlovinti tuos nuostabius darbus, kuriuos Viešpats yra padaręs joje ir per ją, sykiu malonę pažvelgti ir į savo pačių gyvenimus .

Fotografija Marijos Stanulytės

„Šios dienos liturgija mus ragina prašyti Dievą, kad Marijos Gimimo dienos šventė mus augintų taikoje. Nes būtent ši šventė, kalbanti mums apie Dievo meilę, yra tam, kad mumyse skleistųsi ramybė“, – sakė arkivyskupas Pedro López Quintana, palinkėdamas, ypač meilės drąsos ir stiprybės šeimose, kad Marija apdovanotų savo malone ir pripildytų, be to, visiems lietuviškai padėkodamas ir tardamas: „Garbė Jėzui Kristui.“ (visą žodį skaityti >>)

Fotografija Marijos Stanulytės

Eucharistijos liturgijai vadovavo LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo apaštališkasis nuncijus, Kauno arkivyskupas metropolitas, taip pat Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Kauno valstybinis choras giedojo kompozitoriaus Juozo Naujalio parašytas „Mišias“.

Fotografija Marijos Stanulytės

Paskelbtu Dievo žodžiu ir Evangelijų knyga palaimintiems piligrimams ir ypač šeimoms padrąsinantį žodį gyventi savo pašaukimu homilijoje pasakė  kardinolas A. J. Bačkis, sveikindamas visus, susirinkusius prašyti gilaus tikėjimo ir patvaraus džiaugsmo. Ši Marijos Gimimo šventė yra pripildanti džiaugsmo ir vilties, nes Marija pasauliui buvo išganymo aušra ir viltis.

„Dievas panoro ateiti į pasaulį šeimoje, gimti iš Motinos, tuo dar labiau suteikdamas šeimai šventumo vertę“, – sakė kardinolas, atkreipdamas dėmesį, jog Marijos nuolankusis „taip“, priimtasis pašaukimas, jos ištikimybė iki pat Jėzaus nukryžiavimo atvėrė kelią Dievo malonei jos gyvenime. Nuo Dievo ji niekada neatsiskyrė, tikėjo ir pasitikėjo, kad viskas išeina į gera Jį mylintiems (plg. Rom 8, 28). Marijos širdis, nors ir slegiama skausmo dėl Sūnaus kryžiaus kančios, nepaliovė giedoti: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju“ (Lk 1, 47).

Fotografija Marijos Stanulytės

Marijos gyvenimas, kaip minėta homilijoje, Šeimos metus švenčiant ragina ir šeimas atrasti džiaugsmą. Tačiau kaip jį atrasti, kai šeimos blaškomos kaip valtis šėlstančioje jūroje, kai iš šeimos siekiama atimti jos grožį, stiprybę, kai norima net įstatymais ardyti ir griauti, užuot ją stiprinus? Ar įmanoma, kad džiaugsmui nieko netrūktų – klausė ganytojas, tuoj pat primindamas: džiaugsmo šaltinis šeimai – Dievo buvimas ir šeimos malda jos kasdienybėje.

„Santuokos sakramento metu jaunavedžiai sutinka į savo šeimą priimti Kristų. Šio sakramento prasmė – tai nėra tik gražūs žodžiai, tik gražios apeigos. Tai tikrovė, kuri tampa šeimos gyvybingumo ir išlikimo garantu“, – kalbėjo kardinolas A. J. Bačkis, paragindamas sutuoktinius nepamiršti duotos priesaikos prie altoriaus. Ganytojas sakė: Jėzus ateina į jūsų tarpą, kad padėtų jums ištesėti šią priesaiką. Nepalikite Jo bažnyčiose, kur tik švenčių dienomis apsilankote. Jis nori dalyvauti jūsų kasdienybėje. Jis nori padėti priimti naują gyvybę ir auklėti jūsų vaikus; jis nori suteikti jėgų jūsų darbe; jis nori drauge su jumis džiaugtis šventėse ir guosti jus sunkią valandą. Priimkite Jėzų į savo šeimas. Melskitės po vieną ir drauge, kad jumyse būtų Jėzaus džiaugsmas ir Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų (plg. Jn 15, 1 ).“

Ganytojas patikino, jog šeima, gyvenanti tikėjimo džiaugsmu, yra ir visuomenės raugas. Šeima yra ir Bažnyčios širdyje. Užbaigdamas homiliją kardinolas A. J. Bačkis paragino visus atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą malda Šv. Nazareto šeimai melstis už šeimas ir būsimąjį Vyskupų Sinodą, kuriame Bažnyčia ieškos sielovados būdų padėti šeimai (visą homiliją sakityti čia >>).

Šeimų, sužadėtinių artumą Bažnyčiai vėliau paliudijo jų pakvietimas šioje Eucharistijoje skaityti skaitinius, bendruomeninius maldavimus, giedoti psalmę, nešti atnašas.

Fotografija Marijos Stanulytės

Aikštėje bei klausantys Mišių transliacijų sutuoktiniai visoje Lietuvoje buvo pakviesti susikabinti už rankų, padėkoti Dievui už savo vyrus/žmonas ir taip atnaujinti Santuokos sakramento metu duotus pasižadėjimus.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Kaip viena didelė šeima besimeldę piligrimai vėliau taip pat gausiai, iš anksto susitaikę su Dievu, priėmė šv. Komuniją.

Liturgijos pabaigoje vyskupai suteikė ganytojiškąjį palaiminimą, o Kauno arkivyskupas Sigitas Tamekvičius padėkojo bendros maldos dalyviams aikštėje, per Lietuvos televizijos ar Marijos radijo transliacijas iš Šiluvos, palinkėjo savo gyvenime remtis Dievo Motinos užtarimu, Jėzaus vedimu, kuris dovanoja tikrą viltį; ypač pasveikino ir padėkojo šeimoms, sutuoktiniams, sužadėtiniams, jauniesiems atlaidų savanoriams – kad Viešpats juos laimintų ir jų širdis pripildytų Dievo meilės.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Iškilmių pabaigoje šeimos, sutuoktiniai iš aikštės į dangų, netikėtai vaiskiai nušvitusį vasaros saule, paleido įvairiaspalvius balionus kaip dar vieną, linksmą ir džiugią švenčiančios Bažnyčios dovaną Viešpačiui. Vėliau Kauno arkivyskupijos Šeimos centras surengė šeimų agapę.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Kauno arkivyskupo vadovaujamose vakaro šv. Mišiose, kurias piligrimai taip pat yra labai pamėgę ir gausiai lanko Šiluvos atlaiduose, buvo užtartos šeimos jų patiriamuose sunkumuose. Homiliją sakęs vysk. Kęstutis Kėvalas kvietė neužleisti šeimų sunkumų, kol jie dar nebūna tapę problemomis, ragino budėti saugant bendrystę šeimoje – prie altoriaus, prie šeimos stalo ir tarpusavio švelnumu, intymumu, į kurį, atkreipė dėmesį, taip pat braunasi šiandienos brutalumai.

Kai kalbame apie šeimas jų sunkumuose, pasak ganytojo, turim kalbėti apie malonę. Tačiau ką daryti, kad ji aplankytų? Malonę patirti, sakė ganytojas, – tai apiplėšti savo teisumą, įeiti į Kristaus kryžiaus slėpinį, žengti žingsnį į atleidimą. Vysk. Kęstutis dėkojo šeimoms, kurios saugo ištikimybę, kurios tiki, jog Kryžiaus kančia baigiasi Prisikėlimo rytu. Homilija užbaigta šeimų sunkumus pavedant Viešpačiui, kuris taria: „Aš visas Jūsų.“

Rugsėjo 14 d. sielovadoje talkino Kauno I dekanato kunigai. Šv. Mišias įvairiu laiku aukojo ir homilijas sakė kunigai A. Alminas, V. Birjotas, Ž. Paulauskas, A. Sabaliauskas, giedojo Kauno Pal. J. Matulaičio, (vad. D. Petraškienė), Gargždų (vad. P. Katauskis), Vilniaus Šv. Juozapo parapijų chorai.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune