Kauno arkivyskupijos 2014 metų sielovados ir finansų statistinė apžvalga
Paskelbta: 2015-03-27 11:59:27

2014 metais Kauno arkivyskupijos teritorijoje (~8.750 km²) gyveno apie 402 tūkst. katalikų iš maždaug 520 tūkst. gyventojų, apie 10 proc. katalikų kas sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose.

Arkivyskupijoje veikė 92 parapijos, 12 rektoratų (neparapinių bažnyčių), 22 koplyčios.

Tikintiesiems praėjusiais metais patarnavo 114 diecezinių kunigų ir 19 kunigų vienuolių (iš 5 vienuolinių vyrų kongregacijų). Pasirengimą nuolatiniam diakonatui tęsė 6 kandidatai. Kauno arkivyskupijoje yra apie 200 seserų vienuolių iš 14-os moterų pašvęstojo gyvenimo kongregacijų.

Per 2014 metus pakrikštyta 4.559 kūdikių. Pirmąją Komuniją priėmė 2.963 vaikų. Sutvirtinimo sakramentą – 1.435 asmenys. Santuokos sakramentą priėmė 1.539 poros. Katalikiškai palaidoti 5.570 asmenų.

Šiais 2015 metais Pirmąją Komuniją rengiasi priimti 3000 vaikų, Sutvirtinimą – 1081 jaunuolis.

Arkivyskupijos bažnyčiose patarnauja 422 ministrantai ir 490 adoruotojų.

Kunigai, rūpindamiesi šeimų sielovada, lankė šeimas namuose – aplankytos 10.757 šeimos. Ligonių patepimo sakramentas suteiktas 7.587 asmenims.

Parapijų bei rektoratų pajamos ir išlaidos

Parapijų pajamos, 2014-aisiais gautos iš rinkliavų, sudarė 4.437.574 Lt, iš biudžeto – 1.677.442 Lt, 2 proc. GPM – 238.344 Lt, juridinių asmenų paramos – 585.778, aukų – 2.572.487 Lt, tikslinio finansavimo – 678.527 Lt, ūkinės veiklos – 693.206 Lt.

Pagrindinės parapijų išlaidos 2014 m. buvo skirtos: personalui išlaikyti, Sodros bei privalomojo sveikatos draudimo mokesčiams – 3.013.384 Lt; statyboms, remontams – 4.906.800 Lt, komunaliniams mokesčiams, pastatų išlaikymui – 1.325.533 Lt, sielovadai – 554.238 Lt, ilgalaikiam turtui įsigyti – 582.575 Lt, Solidarumo fondui – 170.648 Lt, karitatyvinei veiklai – 351.620 Lt.

Parapijų skolos sudarė 2.399.986 Lt.

Arkivyskupijos kurijos pajamos ir išlaidos

2014-aisiais arkivyskupijos kurija pajamų gavo iš ūkinės veiklos – 831.939 Lt, aukų – 773.754 Lt, biudžetinio finansavimo – 272.840 Lt, gautos pagalbos – 916.915 Lt, juridinių asmenų paramos – 83.020 Lt, 2 proc. GPM – 1.500 Lt. Iš viso 2.879.968 Lt.

Iš šių pajamų skirta: personalui išlaikyti ir Sodrai – 761.870 Lt, sielovadai – 301.994 Lt, pastatams išlaikyti – 456.748 Lt, statybos, remonto darbams – 711.945 Lt, Kauno kunigų seminarijai, propedeutiniam kursui Šiluvoje ir Nuolatinio diakonato ugdymo centrui – 185.120 Lt, karitatyvinei veiklai – 69.850 Lt, paslaugoms pirkti – 56.200 Lt „Petro skatikas“, Šventajai Žemei, misijoms – 64.200 Lt. Iš viso 2.607.927 Lt.

Paramos kasa

Kunigų tarpusavio paramai skirtos kasos 2014 m. pajamos sudarė: kunigų aukos – 204. 661 Lt, aukos „Petro skatikui“, misijoms Šventajai Žemei, Caritui – 43.000 Lt.
Parama skirta: kunigams – 28.383 Lt, „Petro skatikui“ ir Apaštalų Sosto darbams – 36.600 Lt, misijoms ir Šventajai Žemei – 27.600 Lt, Caritas reikalams 25.000 Lt, Mišių stipendijos – 211.065 Lt.

Solidarumo fondas

Parapijų tarpusavio solidarumui palaikyti skirtos kasos, kuri savo veiklą pradėjo 2014 sausio 1 d. (atskiriant ją nuo Paramos kasos), pajamas sudarė: „Paramos kasos“ lėšos – 600.000 Lt, parapijų aukos – 213.200 Lt, arkivyskupijos įnašas 40.000 Lt.
Išlaidos parapijų reikmėms – 397.730 Lt.

Kunigų seminarija

Kauno kunigų seminarijoje 2014/2015 mokslo metais mokosi 15 klierikų, iš jų parengiamajame kurse Šiluvoje – 3; seminarijos pajamos 2014 m. buvo 724.224 Lt, o išlaidos 656.503 Lt.

2014 m. statistinė apžvalga Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus pristatyta arkivyskupijos kunigų konferencijoje 2015 m. kovo 25 d.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune