Dievo Gailestingumo savaitė laukiant popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju (2011 04 26–30)
Paskelbta: 2011-05-03 11:49:48

Pradedant Dievo Gailestingumo savaitę ir jos pabaigoje laukiant džiugiosios žinios – popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju, Kauno arkivyskupijos tikintieji buvo kviečiami malda, apsilankant renginiuose dėkoti Viešpačiui už įkvepiantį Jono Pauliaus II tikėjimo ir liudijimo pavyzdį, minėti jo darbus Bažnyčiai ir visai visuomenei, prisiminti akimirkas, kai jis lankėsi Lietuvoje, kuri pirmą kartą savo istorijoje 1993 m. sulaukė Šventojo Tėvo vizito.

Dievo Gailestingumo savaitė buvo pradėta balandžio 26 d., antradienį, atidarytomis ir iki gegužės 2 d. veikusiomis parodomis „Jonas Paulius II Lietuvoje“.

Vieną jų – 8–11 klasių moksleivių darbų – Jono Pauliaus II piligrimų centre surengė arkivyskupijos Katechetikos centras. Parodėlei savo piešinius pateikė 22 dalyviai iš 8 mokyklų (įvairių dekanatų). Arkikatedros bazilikos šventoriuje (iš judrios Vilniaus g. pusės) surengtoje parodoje buvo eksponuojama 21 didžiulė fotografija, sugrąžinusi į 1993 m. rudenį ir suteikusi galimybę vyresniems prisiminti, o jaunesniems – pamatyti, kokios minios, džiugūs, pagarbūs veidai pasitikdavo Joną Paulių II, tėvišku rūpesčiu bei užtariančia malda apgaubusiu tuomet pirmuosius Nepriklausomybės žingsnius žengiančius mūsų krašto žmones (žr. vizito Kaune, Šiluvoje etc. fotoarchyvą). Pastaroji paroda, pasak jaunųjų savanorių, patraukdavo ne tik už ją dėkojusių kauniečių, bet ir miesto svečių dėmesį. Praeiviai domėjosi ir savanorių dalijamais, Jono Pauliaus II piligrimų kelią Lietuvoje atspindinčiais lankstinukais.

Trečiadienio vakare į filmo „Devynios dienos, pakeitusios pasaulį“ peržiūrą pakvietė Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras. Apie 100 susirinkusių žiūrovų šiltai priėmė Ramūno Aušroto, Krikščioniško kino klubo iniciatoriaus, komentarus ir pasidalijimą.

Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro iniciatyva, kurią nuoširdžiai palaikė Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, ketvirtadienio vakare buvo surengtas maldos vakaras dėkojant Dievui už popiežių Joną Paulių II ir jo beatifikaciją. Įžanginį žodį tarė seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, maldai vadovavo dvasios tėvas kun. Stasys Kazėnas SJ. Pasak klieriko Nerijaus Pipiro, vakaro metu buvo adoruojamas Švenčiausiasis Sakramentas, skaitomos popiežiaus Jono Pauliaus II mintys apie Jėzų, atėjusį gelbėti žmogaus ir parodžiusį tikrą žmogiškumo veidą. Visi, dalyvavusieji pamaldose, galėjo užrašyti savo maldos intencijas, padėkas, prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento uždegti žvakutę. Vakaras baigtas šv. Faustinos malda Gailestingajam Jėzui. 

Penktadienį pagal savaitės programą visi ir kiekvienas buvo kviečiamas savo aplinkoje padaryti bent vieną gailestingumo darbą artimui. Prisimindami popiežiaus meilę jaunimui, jo kalbą Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, jauni žmonės iš parapijų, mokymosi įstaigų rinkosi arkivyskupijos Jaunimo centre ir šio centro kapeliono kun. Kęstučio Genio palaiminti bei akademinės sielovados koordinatorių Valdos Velžienės (KTU), Svetlanos Adler-Mikulėnienės (LSMU) bei Dainiaus Ušacko (VDU) vadovaujami, dviem grupėmis išvyko į gailestingumo misijas. Petrašiūnų slaugos ligoninėje jaunuoliai pagelbėjo personalui nuvalyti langus, pabendravo su ligoniais. Aplankydami Kauno klinikų Vaikų endokrinologijos skyriuje besigydančius vaikus, padėjo jiems pasirengti Motinos dienai.

Tą penktadienį Šiluvoje buvo surengta Ligonių diena, prašant Šiluvos Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimo tiems, kurie nori fizinio ir dvasinio išgydymo. Ši diena priminė, kokia malda Šiluvoje 1993 m. rugsėjo 7 d. meldėsi ją aplankęs popiežius Jonas Paulius II: „Šventoji Šiluvos Mergele, „Sanitas aegrotorum“ - „Ligonių Sveikata“, su virpuliu šiandien kreipiuosi į Tave kaip Visuotinės Bažnyčios Ganytojas. Slegiančios kančios ir ilgų išbandymų metais Tu nepaliovei žvelgusi į Lietuvą, Kryžių žemę.“

Šeštadienio vakare  arkikatedroje bazilikoje surengtoje vigilijoje  nuo 17 val. akademinės sielovados bendradarbių pakviesti universitetų studentai kalbėjo Rožinį 18 val. šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Giedojo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios choras „Te Deum“. Po šv. Mišių vykusioje adoracijoje skambėjo maldos įvairiomis intencijomis prašant, kad Viešpats gydytų Lietuvos ir pasaulio žmonių trūkumus ir žaizdas, buvo skaitomos Jono Pauliaus II mintys. Dalyvavusieji maldoje buvo kviečiami uždegti po žvakutę kaip padėkos Dievui ženklą už garbingąjį popiežių ir Viešpaties pagalbą kiekvieno žmogaus ir visos žmonijos gyvenime. Likusieji adoracijoje drauge šlovino Viešpatį už jo gerus darbus su Petrašiūnų parapijos jaunaisiais giedotojais.

Dievo Gailestingumo sekmadienį Kauno arkivyskupijos tikintieji buvo kviečiami savo parapijų bažnyčiose švęsti Eucharistiją, dėkoti Dievui už jo gailestingumą ir palaimintąjį Joną Paulių II.

Pasak Kauno arkivyskupijos sielovados programų vedėjos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, sumanymą surengti Dievo Gailestingumo savaitę ir jos renginių pobūdį paskatino Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus priminti palaimintojo Jono Pauliaus II žodžiai: „Nebijokite!“ Laukiant beatifikacijos iškilmių ir buvo siekiama eiti prie žmonių, taip pat ir tų, kurie dar nepažįsta Kristaus, atkreipti jų dėmesį, padrąsinti.

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune