PADĖKOS už GAILESTINGUMO jubiliejų iškilmės Kauno arkivyskupijoje (su vaizdo medžiaga iš Kauno arkikatedros) (2016 11 13)
Paskelbta: 2016-11-14 11:12:41

Nuotraukos Manto Kuraičio ir Emilio Vasiliausko

Lapkričio 13 dieną užbaigiant Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų pasaulio vyskupijų katedrose užvertos Gailestingumo durys. Šią dieną dviejose jubiliejinėse arkivyskupijos šventovėse – Šiluvos bazilikoje ir Kauno arkikatedroje – dėkota Dievui už Jo malones šiuo ypatingu gailestingumo, susitaikymo ir atsivertimo laiku Bažnyčiai ir visam pasauliui. Baigiantis jubiliejiniams metams, išgyvenus Dievo gailestingumą patiems, raginta ir toliau juo gyventi ir liudyti jį savo aplinkoje ir „lig pat žemės pakraščių“.

Gailestingumo jubiliejaus himnu pradėtoms iškilmėms Šiluvos bazilikoje ir Kauno arkikatedroje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Šia proga ganytojas dėkojo visiems, kurie neliko Jubiliejaus nuošalyje – prisidėjo prie jo organizavimo, įsitraukė į gailestingumo darbus. Ganytojas ypač dėkojo kunigams, seserims vienuolėms, pasauliečiams, kurie per šiuos metus sutiko piligrimus abiejose šventovėse, taip pat „Carito“ organizacijai, drauge su ja įsitraukusiems į gailestingumo darbus parapijose, įkalinimo įstaigose ir kt. Arkivyskupas sveikino ir „Marijos radijo“ klausytojus, labiausiai tuos, kurie, dėl ligos ar negalios negalėdami žengti pro Gailestingumo duris, buvo vienybėje su Bažnyčios malda – juk svarbiausia buvo atverti duris ne išorėje , bet širdyje – Kristui, Jo atleidimui, taip pat artimui, parodyti jam jautrumą, supratimą.

Jubiliejinių metų uždarymui buvo skirtos sakralinės muzikos valandos po Mišių: Šiluvoje – su soliste Judita Leitaite, o Kaune – su VDU KTF choru „Veritas“, arkikatedros mišriu choru „Cantate“ bei Kauno kunigų seminarijos auklėtiniais, parengusiais meditaciją pagal Šventuosius metus 2015-ųjų pabaigoje paskelbusio popiežiaus Pranciškaus mintis apie gailestingumą.

Šiluvos bazilikoje

„Kiekviena diena yra Viešpaties dovana. Kiekvieni metai – Jo veikimo laikas. Bet praėjusius 11 mėnesių nutiko tai, ko dar nėra buvę“, – sakė Šiluvos Dievo Motinos šventovėje arkivyskupas, savo homilijoje atkreipdamas dėmesį, jog Šiluvos bazilika ir Kauno arkikatedra šiemet buvo tapusios Gailestingumo šventovėmis. Popiežius Pranciškus pradėjo jubiliejinius metus per Švč. M. Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą, o jubiliejus vyskupijų katedrose duris atvėrė gruodžio 13 d. Tai ta pati diena, kai renkamės Šiluvoje, tai Marijos apsireiškimo Fatimoje diena, taigi jos artumo, rūpesčio dėl žmogaus paminėjimo diena. Pasak popiežiaus Pranciškaus, Dievo gailestingumo išsiliejime žmonijai Marijai tenka išskirtinis vaidmuo.

Gailestingumo žinia aidi konkrečiame pasaulyje. Kaip gyventi šiandien, ko laukti ir tikėtis pasaulyje, kai tiek nerimo, išgąsčio dėl ateities? Arkivyskupas atkreipė dėmesį į šio nerimo atsaką – sekmadienio Evangeliją (Lk 21, 5–19). Dievo žodis drąsina ir rodo kryptį – budėti ir melstis, rūpintis, ką dabar galima padaryti iš Dvasios įkvėpimo, žvelgti į sunkius, tragiškus dalykus Velykų šviesoje, kaip į ženklus pasaulio, kuris praeina, ir naujo įžangą.

„Tai Dievo karalystė, kurioje skleidžiasi meilė ir gailestingumas“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, jog dėl jos esame kviečiami rinktis didingesnius dalykus, nei pasaulis: rinktis meilę, supratimą, pasiaukojimą, teisingumą.

Visuotinėje maldoje Šiluvoje melstasi už kunigų ir parapijų bendruomenių bendradarbiavimą, kad nebūtų pasiduodama nusivylimui, kad asmeninis susitikimas su Kristumi pažadintų Gailestingumą atspindinčią savanorystę. Krikščioniško sugyvenimo prašyta visai Lietuvai, kad ji neprarastų tikėjimo ir vilties, o Dievo artumos melsta silpniausiems visuomenės nariams – našlaičiams, bedarbiams, pabėgėliams, vienišiems ir apleistiems žmonėms.

Šiluvos bazilikoje, kaip ir vakare Kauno arkikatedroje, liturgijoje patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai, nuolatinio diakonato kandidatai. Giedojo Šiluvos prapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko. Šiluvos piligrimams patarnavo Kauno I dekanato kunigai.

Kauno arkikatedroje

Vakare arkivyskupas L. Virbalas su ramybės ir bendrystės Šventojoje Dvasioje palinkėjimu gausiai susirinkusius kauniečius sveikino Kauno arkikatedroje. Gailestingumo himną (o vėliau ir Mišiose) giedojo ir grojo VDU KTF choras „Veritas“ , arkikatedros choras „Cantate“, Kauno kunigų seminarijos klierikai, solistės Rūta Skučienė, Jurgita Šalčiūtė, Jurgita Otienė, Asta Krištaponienė, Teisutė Palubinskaitė. Dirigavo chorų vadovė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė.

Prie Didžiojo altoriaus tuo metu atėjo arkivyskupo vadovaujama bemaž dviejų dešimčių kunigų, seminaristų procesija.

„Užbaigiame Gailestingumo jubiliejų ne liūdėdami, bet džiaugdamiesi, kad galėsime pradėti naujuosius liturginius metus gailestingumo malonės apvalyta širdimi,“, – sakė ganytojas, dalydamasis vilties žinia, jog Dievo meilė yra amžina, perverta Švč. Jėzaus Širdis niekada neužsiveria tiems, kurie padaro bent mažiausią veiksmą Dievo link.

Pasak ganytojo, Gailestingumo jubiliejus gali tapti gailestingumo gyvenimu – juk per šiuos metus mokėmės pažinti Dievo gailestingumą ir patys, jo paskatinti, tapti Gailestingumo tarnais, išeiti pasitarnauti ten, kur slegia vienatvė ir liūdesys, kur neatidėliojant reikia Dievo gailestingumo, pasitarnavimo artimui konkrečiais gailestingumo darbais kūnui ir sielai. Viešpats džiaugsis,  o mes būsime palaiminti, jei žemėje darysime regimą Jo veidą, spręsime žmonių sunkumus, už kurių slypi Dievo troškimas, rodysime savo broliams ir seserims kelius pas Viešpatį.

„Dėkodami Dievui už gailestingumo malones, dėkojame ir tiems, kurie darė gailestingumo darbus“, – sakė arkivyskupas, ypač paminėdamas bendrystę su neįgaliaisiais (Kauno „Arkos“ bendruomenės nariai šiemet gailestingumo piligrimystėje sveikinosi su pačiu popiežiumi Pranciškumi), kunigų budėjimą arkikatedroje (apie 1,5 tūkst. val. per metus), kur jie laukė žmonių ir jiems pasitarnavo klausydami išpažinčių ar dvasiniais pokalbiais, taip pat čia budėjusioms vienuolėms ar pasauliečiams,  Švč. Sakramento adoracijos bei Šlovinimo vakarų rengėjams.

Vėliau Visuotinėje maldoje, be kitų maldavimų, gailestingojo Viešpaties malonės prašyta visų pastangoms stiprinti taiką pasaulyje, palaikyti jame skleidžiančius meilę Evangelijos skelbėjus.

Iškilmingai liturgijai pasibaigus ganytojiškuoju palaiminimu, arkikatedroje prasidėjo sakralinė valanda.

„Gailestingumas gali išgydyti žaizdas ir perkeisti istoriją. Atverk savo širdį gailestingumui!“ – šiuos ir kitus popiežiaus Pranciškaus žodžius po pamaldų arkikatedroje, jaunais balsais sugiedoję „Ti adoriamo“, darsyk priminė Kauno kunigų seminarijos klierikai. Jie buvo parengę meditaciją pagal knygą „Dievo vardas – Gailestingumas“, o vienu jos maldavimu, be kita, kvietė melstis prašydami: Gerasis Dieve, palaimink Lietuvą ir visą pasaulį brandžiais ir gausiais pašaukimais į kunigystę!

Meditacijos ištraukas keitė sakralinė muzika, kuria soliniais kūriniais balsu bei keliais muzikos instrumentais atliko profesionalios atlikėjos. Ši programa buvo R. Skučienės, J. Šalčiūtės, A. Krištaponienės, J. Otienės, T. Palubinskaitės, V. Liaudanskaitės-Vaitkevičienės bei Kauno kunigų seminarijos klierikų dovana iškilmės dalyviams ir padėka Dievui už jubiliejinius metus.

 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Žr. vaizdo medžiagą (autorius Alvydas Rakauskas)

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune