Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė arkikatedroje: kunigystės bei diakonų šventimai (2011 06 29)
Paskelbta: 2011-06-29 15:29:10

Birželio 29 d., trečiadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiami tituliniai Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai ir vyko šventimų apeigos. 12 val. pagrindinei iškilmės Eucharistijos liturgijai vadovavęs arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius jos metu suteikė kunigystės šventimus diakonui Gyčiui Stumbrui. Keturi Kauno kunigų seminarijos klierikai – Gintas Leonavičius, Giedrius Maskolaitis, Audrius Martusevičius ir Žilvinas Zinkevičius – buvo įšventinti diakonais. Liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas, asistą rengė seminarijos klierikai.

Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės proga pasveikinęs visus jos dalyvius, arkivyskupas paragino melstis keliomis intencijomis: už popiežių Benediktą XVI, įšventintą kunigu lygiai prieš 60 metų – 1951 m. birželio 29 d., už šventinamuosius – kad jie gerai atliktų tarnystę, kuriai įsipareigoja prie Viešpaties altoriaus, taip pat paraginta melsti Bažnyčiai labai reikalingų gerų pašaukimų į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą.

Šventimų apeigų pradžioje arkiv. S. Tamkevičius pasakė pamokslą. Jame šventuosius Paulių ir Petrą (abu apaštalai buvo nukankinti už tikėjimą) ganytojas apibūdino kaip Dievo draugus ir tikėjimo skelbėjus, kurie nusipelnė ypatingos Bažnyčios pagarbos – jie, pasak ganytojo, „gyvendami žemėje krauju laistė besikuriančios Bažnyčios daigus“. Ir šiandien, kaip pabrėžta homilijoje, iš jų mokomasi, kokį tvirtą tikėjimą reikia turėti ir kaip nepabūgti jį liudyti susiduriant su pasaulio priešiškumu. 

Ne mažiau didinga nei kankinystė, kaip sakė arkiv. S. Tamkevičius, yra ir Šventojo Tėvo Benedikto XVI ištikimybė Bažnyčiai 60 kunigystės metų. Homilijoje buvo prisiminta, kaip 2006 m. birželį Baltijos šalių vyskupų vizito ad limina metu Šventasis Tėvas Benediktas XVI drąsino būti gyvybės ir šeimos gynėjais, neprarasti pasitikėjimo ir nenuilstamai tęsti Kristaus Evangelijos skelbimą visuomenėje, kur dar neužgijusios komunizmo padarytos žaizdos, nesulaikomai plečiasi sekuliarizacija, vartotojiškumas.

Gausiai dalyvavusius dvasininkus, seminarijos bendruomenę, šventinamųjų artimuosius, bičiulius, kitus tikinčiuosius ganytojas ragino melstis, kad naujai įšventintieji tarnaudami būtų ištikimi Kristaus skelbėjai ir liudytojai.

Pasibaigus šventimų apeigoms, naujai įšventintieji kunigas bei diakonai buvo palydėti džiaugsmingais plojimais. Paskui kun. Gytis Stumbras drauge su kitais dvasininkais šventė pirmąsias šv. Mišias. Naujieji diakonai patarnavo jų liturgijoje.

Iškilmingą ganytojišką palaiminimą tądien gavę tikintieji buvo paraginti popiežiaus Benedikto XVI kunigystės sukaktį paminėti malda ir ypač Švč. Sakramento adoracija, kuri už Šventąjį Tėvą, visų kunigų šventumą ir pašaukimus į kunigystę iki liepos 3 d. vyksta arkikatedroje, Švč. Sakramento koplyčioje. 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune