Arkivyskupijos šventėje įteikti apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliais (2017 06 24)
Paskelbta: 2017-06-30 14:36:04

Nuotraukos – Marijos STANULYTĖS

Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventės proga, kaip įprasta, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas savo dekretais  už uolią tarnystę ir krikščioniško gyvenimo liudijimą arkivyskupijos garbės ženklais – Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo beveik dvi dešimtis arkivyskupijos bendruomenių narių.

Apdovanojimai įteikti:

Kunigui Erastui MURAUSKUI – už nuoširdų ilgametį darbą pastoracijoje, kunigiškos dvasios puoselėjimą, aktyvią veiklą jaunimo sielovadoje ir ištikimybę savo pašaukimui;

Kunigui Kęstučiui GENIUI – už ištikimai einamas kunigiškojo pašaukimo pareigas, rūpinimąsi nuolatinių diakonų rengimu, uolų tarnavimą tikintiesiems ir santarvės dvasios liudijimą;

Danutei BALTAITIENEI – už aktyvų dalyvavimą Carito veikloje, rodomą dėmesį vienišiems žmonėms, aktyvų įsijungimą į Palemono Šv. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos veiklą, rūpinantis savo asmeniniu ir parapijos bendruomenės dvasiniu tobulėjimu;

Ramūnui BARANAUSKUI – už aktyvią ir nuoširdžią veiklą, organizuojant Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos chorą bei vadovavimą jam ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Jurgitai DAUČIŪNAITEI – už nuoširdų įsijungimą į Kauno arkikatedros bazilikos parapijos veiklą, aktyvų dalyvavimą liturgijoje, nuoširdų krikščioniškų vertybių ir tikėjimo liudijimą;

Jonui ELZBERGUI – už aktyvų dalyvavimą Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos gyvenime, rodomą atidumą vienišiems ir nepasiturintiems parapijiečiams ir nuoširdų asmeninį tikėjimo dvasios liudijimą;

Kęstučiui KINČIUI – už aktyvų įsijungimą į Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos sielovadą, dalyvavimą evangelizacijos darbe, bei asmeninį gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Stanislovui MARCINKUI – už nuoširdžią ilgametę zakristijono tarnystę Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje, aktyvų įsijungimą į parapijos pastoracinę veiklą, procesijų ir kitų renginių organizavimą, nuoširdžią ir nesavanaudišką pagalbą parapijai bei krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Justinui PALUKAIČIUI – už aktyvų įsijungimą į Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos veiklą, rūpinimąsi parapijos bendruomene, pastangas steigiant Šeimos centrą ir asmeninį maldos bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Ramūnui PATINSKUI – už aktyvų įsijungimą į Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos sielovadą, rūpestingai atliekamą katechizacijos darbą, jaunavedžių rengimą Santuokos sakramentui bei ištikimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Gražinai PETRAUSKIENEI – už nuoširdžią tarnystę Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, aktyvų įsijungimą į pastoracinę veiklą bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Joanai RATKEVIČIŪTEI-MISEVIČIENEI – už ilgametę tarnystę giedant Kauno arkikatedros sumos chore, aktyvumą, buriant choro bendruomenę, tikėjimo liudijimą bei krikščioniškų vertybių skelbimą savo gyvenime;

Vladai SADAUSKIENEI – už aktyvų įsijungimą į Šėtos Švč. Trejybės parapijos veiklą, ilgametę tarnystę bažnyčioje, rūpinimąsi parapijos bendruomene, asmeninį maldos bei krikščioniško gyvenimo liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai;

Povilui SAVICKUI – už ilgametį pasiaukojantį darbą einant Kurklių Šv. Jurgio parapijos zakristijono pareigas, nesavanaudišką pagalbą parapijai ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Marytei STANEVIČIENEI – už pasiaukojantį įsijungimą į Carito veiklą, nesavanaudiškas pastangas, rūpinantis Skarulių Šv. Onos bažnyčios grožiu ir puošnumu, nuoširdų dalyvavimą Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos gyvenime ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Salomėjai ir Gediminui Juozui ŠAREIKOMS – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Jurgio parapijos gyvenimą, ilgametį dalyvavimą bažnyčios chore, rodomą pagalbą sielovadoje, atsidavusį rūpinimąsi parapijos bendruomene ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Juditai VAINILAVIČIENEI – už pasiaukojantį įsijungimą į Carito veiklą, nuoširdų dalyvavimą Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos gyvenime ir krikščioniško gyvenimo liudijimą.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune